6,450
VIEWS

ซีพี ออลล์ ต่อยอดความยั่งยืน ข้าวกะเพรา จากใบ สู่ กิ่ง ก้าน ต้น กับการสร้างประโยชน์ใน วงการแพทย์

May 28, 2019 -None-

ถ้าพูดถึงข้าว เซเว่น เชื่อว่า “ข้าวกะเพรา” คงเป็นเมนูแรกๆ ที่หลายคนนึกถึง และในความเป็นจริงก็เป็นเช่นนั้น ข้าวกะเพราถือเป็นอีก  1 เมนูยอดฮิตของร้านเซเว่น ที่ผู้บริโภคนิยมมากเป็นอันดับต้นๆ ผลิตโดย “ซีพีแรม” ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอาหารพร้อมรับประทานในกลุ่มธุรกิจซีพี ออลล์

ความน่าสนใจครั้งนี้อยู่ที่การต่อยอดความคิดผ่านมุมมองของการสร้างความยั่งยืนผ่าน “ส่วนคัดทิ้งของกะเพรา”

ก่อนหน้านี้ ซีพีแรม บริษัทในกลุ่มบริษัทซีพี ออลล์ ยังได้ศึกษา วิจัย ค้นคว้าสายพันธุ์กะเพราที่มีความหอม รสชาติเผ็ด จนพบสายพันธุ์กะเพราพื้นบ้านที่ดีที่สุด และได้ส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียงกับโรงงานผลิตอาหารพร้อมรับประทานของซีพีแรม ร่วมกันปลูก เพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัวภายใต้โครงการ “เกษตรกรคู่ชีวิต” ทำให้มีใบกะเพราที่ดี มีคุณภาพ ไปปรุงอาหารให้ผู้บริโภคได้รับประทานและส่งผลดีต่อสุขภาพ

นั่นเป็นภาพที่เกิดขึ้นทางต้นน้ำ เมื่อข้าวกะเพราเป็นเมนูยอดฮิต และกะเพราก็เป็นวัตุดิบหลักที่ใช้จำนวนมากในแต่ละวัน ซึ่งในกระบวนการผลิตข้าวกะเพรายังมีส่วนของการคัดแยกใบกะเพรา และมีส่วนคัดทิ้งคือดอก กิ่ง ก้าน และลำต้น ที่อยู่ในส่วนปลายน้ำ ทำให้ซีพี ออลล์เกิดแนวคิดที่จะนำส่วนที่คัดทิ้งดังกล่าวมาทำให้เกิดมูลค่าเพิ่ม

ด้วยความร่วมมือกับ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ในการต่อยอด ดอก กิ่ง ก้าน และลำต้น กะเพรา ที่เป็นส่วนเหลือในกระบวนการผลิตมาวิจัยและพัฒนาเป็นน้ำมันหอมระเหย หรือสารสกัดที่เป็นประโยชน์ต่อ วงการแพทย์ และวงการเภสัชกรรม

วิเศษ วิศิษฏ์วิญญู  กรรมการบริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย  อธิบายว่า “กะเพราเป็นวัตถุดิบหลักของอาหารกล่องพร้อมรับประทาน ถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีบทบาทสำคัญในแง่ความมั่นคงของอาหาร  การต่อยอดนำส่วนคัดทิ้งของกะเพรามาทำให้เกิดประโยชน์ จะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ และสังคม ส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้ที่สูงขึ้นและมั่นคง อีกทั้งยังสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับเกษตรกร และสังคม จึงได้ร่วมกับ วว. วิจัยและพัฒนาการเตรียมสารสกัดจากส่วนคัดทิ้งของกะเพรา ซึ่งสามารถนำมาสกัดน้ำมันหอมระเหยเพื่อใช้ปรุงอาหาร นอกจากนั้นยังสามารถนำมาต่อยอดให้เกิดประโยชน์ต่อวงการแพทย์ และวงการเภสัชกรรมได้อีกด้วย”

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) อธิบายต่ออีกว่า “วัตถุประสงค์ความร่วมมือของโครงการวิจัยและพัฒนาการเตรียมสารสกัดในครั้งนี้ คือมุ่งวิจัยและพัฒนา การเตรียมสารสกัดจากส่วนคัดทิ้งของกะเพรา ได้แก่ ดอก กิ่ง ก้าน และลำต้น จากโรงงานผลิตอาหารพร้อมรับประทานซีพีแรม โดยเราได้เริ่มต้นศึกษาฤทธิ์ลดไขมัน ปกป้องเซลล์ตับ ฆ่าเซลล์มะเร็ง ผ่านการดำเนินการร่วมกับ ซีพี ออลล์  โดย วว. จะนำศักยภาพความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยและให้บริการวิเคราะห์เข้ามาร่วมต่อยอดองค์ความรู้ในการพัฒนาด้านต่างๆ  ให้ประสพผลสำเร็จเป็นรูปธรรม”

ถ้ามองให้ลึกไปถึงแนวทางหลักตามแกนนโยบายการขับเคลื่อนของ ซีพี ออลล์ ก็จะทำให้เราเห็นความเชื่อมโยงในการเกิดขึ้นของโครงการนี้อย่างไม่มีข้อสงสัย เพราะปณิธานองค์กรของซีพี ออลล์ คือ “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน” สร้างให้เกิดนวัตกรรมในการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืน   ควบคู่ไปกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง  

นอกเหนือจากประโยชน์สารพัดที่เราจะได้รับจากโครงการนี้แล้ว เรายังได้เรียนรู้วิธีคิดที่สร้างสรรค์ จากข้าวกะเพรา ที่ถูกต่อยอดให้เกิดคุณค่าสู่สังคมอย่างแท้จริง

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.