ซีพี ออลล์ พัฒนาสู่ความยั่งยืน ปั้น Mister&Miss Good Governance ขับเคลื่อนธรรมาภิบาลผ่านคนรุ่นใหม่

Jul 25, 2019 -None-

บมจ.ซีพี ออลล์ ถือเป็น 1 ในองค์กรที่ได้รับการยอมรับด้านการส่งเสริมธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่อง อาทิ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิก “FTSE4Good Index” โดย FTSE Russell ติดต่อกัน 2 ปีซ้อน โดยบริษัทได้จัดให้มีช่องทางในการรับแจ้งเบาะแสหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการคอรัปชั่นจากพนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก  เพื่อนำไปพัฒนาองค์กรสู่การดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส ได้รับการยอมรับจากสังคม สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน
 
และปีนี้ บมจ.ซีพี ออลล์ ได้จัดโครงการสร้างผู้นำรุ่นใหม่ด้านธรรมาภิบาล พร้อมทั้งจัดกิจกรรมเฟ้นหาสุดยอด Mister & Miss Good Governance ขึ้นเป็นครั้งแรก ถือเป็นจุดศูนย์รวมของการมองหาคนรุ่นใหม่ เวทีประชันความสามารถ ให้คนรุ่นใหม่ได้กล้าที่จะแสดงออกถึงแนวคิดเรื่องธรรมาภิบาลที่ทันยุค ทันสมัย 
 
สำหรับ “คนรุ่นใหม่” จะก้าวเข้ามามีบทบาทในการขับเคลื่อนนโยบายทุกด้านขององค์กร ไม่เว้นแม้กระทั่งด้าน ธรรมาภิบาล” ที่บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย ก็ได้มองหาคนรุ่นใหม่ เข้ามาเป็นฟันเฟืองที่สำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรอย่างยั่งยืน

ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ซีพี ออลล์  กล่าวว่า หลังจากที่บริษัทได้ดำเนินการส่งเสริมธรรมาภิบาลในหลากหลายรูปแบบอย่างต่อเนื่อง อาทิ การอบรมเรื่องธรรมาภิบาลให้แก่บุคลากรทุกหน่วยงานทุกระดับชั้น การจัดประกวดคลิปวิดีโอส่งเสริมธรรมาภิบาล การกำหนดแนวทางปฏิบัติต่อคู่ค้าหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทางธุรกิจทุกกลุ่มอย่างจริงจัง และล่าสุดได้จัดเวทีเฟ้นหาสุดยอด Mister & Miss Good Governance โดยมีตัวแทนคนรุ่นใหม่ขององค์กรกว่า 120 คน จาก 60 กว่าสำนักงานในกลุ่มธุรกิจของซีพี ออลล์ ทั่วประเทศเข้าร่วมประกวด ตอบคำถามวัดทัศนคติ มุมมอง และวิธีปฏิบัติด้านธรรมาภิบาลอย่างเข้มข้น เพื่อมองหาผู้ที่เหมาะสมที่จะเป็นตัวแทน แอมบาสเดอร์” ของคนรุ่นใหม่

หัวใจสำคัญของความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจของซีพี ออลล์  กว่า 30 ปี  ที่ผ่านมาคือการตระหนักและให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีธรรมาภิบาล เป็นแนวทางให้ผู้บริหารและพนักงานในบริษัทใช้เป็นกรอบการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ ดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม และเราเชื่อว่าเวทีสำหรับคนรุ่นใหม่ในครั้งนี้ จะเป็นก้าวสำคัญอีกก้าวหนึ่งที่ช่วยปลูกฝังเรื่องธรรมาภิบาลให้กับพนักงานในองค์กรทุกระดับ” ก่อศักดิ์ กล่าว 

 

บรรยากาศระหว่างการจัดกิจกรรม เต็มไปด้วยความสนุกสนานจากเสียงเชียร์ของทั้งผู้บริหารและพนักงานที่มาร่วมให้กำลังใจผู้เข้าประกวด ร่วมลุ้นไปกับการตอบคำถามอย่างเข้มข้น อาทิ “หากแฟนที่ทำงานอยู่ในบริษัทเดียวกัน แต่ต่างหน่วยงาน และกำลังมีแผนจะแต่งงานกันในเร็วๆ นี้ มีพฤติกรรมไม่โปร่งใส ส่อแววทุจริต คุณจะทำอย่างไร” เป็นคำถามที่สามารถวัดมุมมอง ทัศนคติและวิธีปฏิบัติด้านธรรมาภิบาล ความซื่อสัตย์ ความยุติธรรม ความโปร่งใส ที่สามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตของการทำงานจริง 

สุดารัตน์ พุทธชาติ ผู้ได้รับรางวัลสุดยอด Miss Good Governance  เล่าด้วยความภูมิใจว่า กิจกรรมเฟ้นหา Mister & Miss Good Governance ถือว่าเป็นการประกวดที่ยาวนาน โดยตัวแทนผู้นำรุ่นใหม่ด้านธรรมาภิบาลทุกคน จะต้องผ่านการอบรมเตรียมความพร้อมอย่างเข้มข้นจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ในวันนี้ที่ได้รับตำแหน่งก็ดีใจมากๆ พร้อมที่จะนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการทำงาน โดยจะเริ่มจากตัวเองและขยายผลให้เพื่อนร่วมงานเกิดความเข้าใจในเรื่องนี้ และยึดเป็นแนวทางในการปฏิบัติตามต่อไป
 

ด้านฐิติวัสส์ งามวิศิษฐ์ศิลป์ อธิบายเสริมว่า สำหรับตำแหน่งที่ได้รับในวันนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจ และเชื่อว่าธรรมาภิบาลเป็นเรื่องธรรมชาติ การเตรียมตัวในการแข่งขันจึงไม่ต้องเตรียมอะไรมาก อาศัยความเข้าใจ เพราะชีวิตจริงไม่ชอบให้ใครเอารัดเอาเปรียบ หรือมาทุจริตกับตัวเองอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องเริ่มจากตัวเรา เป็นตัวอย่างที่ดีเป็นแบบอย่างที่ดี และพร้อมที่จะนำสิ่งที่ได้ไปขยายผลสู่เพื่อนร่วมงานต่อไป 

สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัล Mister & Miss Good Governance จะต้องดำรงตำแหน่งเพื่อร่วมศึกษาดูงาน วางแนวทางการดำเนินงานด้านธรรมาภิบาล และเป็น “แอมบาสเดอร์”  ด้านธรรมาภิบาลขององค์กร ตัวแทนของคนรุ่นใหม่ที่เปี่ยมไปด้วยวิสัยทัศน์ ขับเคลื่อนกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้ ร่วมกับผู้แทนที่ผ่านการคัดเลือกทั้งหมด
 

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.