SCB เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ให้แก่ GC มูลค่าเสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 10,000 ล้านบาท

Jul 24, 2019 -None-

ธนาคารไทยพาณิชย์ ได้รับแต่งตั้งจาก บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ให้เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ร่วมกับ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรียุธยา และ ธนาคารกสิกรไทย หุ้นกู้ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ที่เสนอขายในครั้งนี้ มีอายุ 5 ปี และบริษัทมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (Call Option) กำหนดชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือนตลอดอายุของหุ้นกู้ มูลค่าที่เสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 10,000 ล้านบาท คาดว่าจะเปิดจองซื้อช่วงวันที่ 14 – 16 สิงหาคม 2562 สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปซึ่งเป็นผู้สูงอายุ (เกิดก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2503) และช่วงวันที่ 19 – 21 สิงหาคม 2562 สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป มูลค่าจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และจองซื้อเป็นทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท ผ่านสาขาของธนาคาร ทั้งนี้ หุ้นกู้ของ GC ได้รับการจัดอันดับจากฟิทช์ เรทติ้งส์ที่ AA+(tha) เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2562 โดย GC จะนำเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ครั้งนี้เพื่อใช้ชำระคืนหนี้สินที่จะครบกำหนด และ/หรือ เป็นเงินทุนในการขยายธุรกิจ และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไป โดย ณ ขณะนี้ บริษัทอยู่ระหว่างยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนกับสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับ

ทั้งนี้พิธีแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้ มีขึ้นเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 โดยมี ธนิก ธราวิศิษฏ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานธุรกิจตลาดทุน ร่วมด้วย อัศมาภรณ์ ปัญจนวพร ผู้อำนวยการผลิตภัณฑ์ตราสารหนี้ สายงานธุรกิจตลาดทุน และ ศรัณยู อัศวาณิชย์ ผู้อำนวยการ Corporate Banking 1 Client Coverage 1.1 ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมงาน

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.