LPN ผ่านฉลุย 22 อาคารอนุรักษ์พลังงาน ในงาน BEC Awards 2019

Jul 31, 2019 -None-

ประพันธ์ศักดิ์ รักษ์ไชยวรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลุมพินี วิสดอม แอนด์ โซลูชั่น จำกัด (LWS) ในเครือแอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ กรุ๊ป (LPN) เป็นผู้แทนรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณในงาน "BEC Awards 2019" จาก โกมล บัวเกตุ ผู้อำนวยการกองกำกับและอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพฯ

ในปีนี้ เป็นอีกครั้งที่ LPN ส่งแบบอาคารเข้าร่วมประเมินมากที่สุด และได้รับการรับรองทั้งสิ้น 22 อาคาร จาก 137 อาคารที่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษาส่งเข้าร่วมประเมินและผ่านเกณฑ์มาตรฐาน และได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณจากการตรวจประเมินดังกล่าว โดยโครงการ LPN ที่ส่งไปทั้งหมดนั้น มีค่าการใช้พลังงานที่ประหยัดกว่ามาตรฐานของกระทรวงพลังงาน และยังสามารถประหยัดค่าไฟต่อปีได้สูงสุดกว่า 70% ในโครงการลุมพินี วิลล์ พระนั่งเกล้า-ริเวอร์วิว หนึ่งในโครงการที่ผ่านการตรวจประเมินและรับรองเป็นแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน

นับตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน LPN มีอาคารที่เข้ารับการประเมินและผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประหยัดพลังงานจาก พพ. แล้วเกือบ 140 อาคาร จากจำนวนกว่า 700 อาคารที่หน่วยงานต่างๆ ส่งเข้าร่วมและผ่านเกณฑ์การประเมิน ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงความมีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ LPN

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.