“เอสซีจี”ชูแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ผนึกทุกภาคส่วนขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยสู่ความยั่งยืน

Aug 19, 2019 -None-

เอสซีจี โดย บริษัท เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเชส จำกัดผนึกการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรมโรงงานอุตสาหกรรมผู้นำชุมชนและผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในพื้นที่มาบตาพุด ร่วมศึกษาความเป็นไปได้ในการยกระดับการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมในพื้นที่นิคมฯ มาบตาพุดเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) พร้อมนำเทคโนโลยีแก๊สซิฟิเคชั่น ร่วมกับ แอช เมลติ้ง (Gasification with Ash Melting) จากประเทศญี่ปุ่น มาพัฒนา ‘โรงกำจัดกากอุตสาหกรรมและหน่วยผลิตไฟฟ้า’ (Industrial Waste Power Plant) ชูรายแรกของอาเซียนที่ใช้เทคโนโลยีทันสมัยระดับเวิลด์คลาสในการกำจัดกากอุตสาหกรรม (Industrial Waste) สามารถรองรับได้ทั้งชนิดที่เป็นอันตรายและไม่เป็นอันตราย โดยดำเนินงานเป็นแบบระบบปิดและควบคุมทุกขั้นตอนตามกฎหมายกำหนด คาดจะเริ่มทดสอบระบบปลายปี 2562 และพร้อมเริ่มดำเนินการต้นปี 2563ทั้งนี้ประมาณการสิ้นปี 2563 กำจัดกากอุตสาหกรรมได้ไม่ต่ำกว่า 50,000 ตัน โดยมั่นใจโรงกำจัดกากฯ แห่งนี้จะเป็นหนึ่งในธุรกิจต้นแบบที่สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและการตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ด้วยการนำหลัก Circular Economy มาใช้ เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้แก่ภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม สังคม และสิ่งแวดล้อม

ชนะ ภูมี Vice President-Cement and Construction Solution Business บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด กล่าวว่าเอสซีจี ตระหนักถึงความสำคัญของแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) กุญแจสำคัญสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เราจึงมุ่งมั่นนำแนวคิดนี้มาปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องภายใต้แนวปฏิบัติ SCG Circular Way โดยเชื่อว่าแนวปฏิบัติดังกล่าวจะประสบความสำเร็จได้ต้องเริ่มตั้งแต่การปลูกฝังจิตสำนึก สร้างความเข้าใจให้ตระหนักถึงความสำคัญรวมถึงต้องสร้าง

ความร่วมมืออย่างจริงจังของทุกภาคส่วน เพื่อสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิตและการบริโภคสู่แนวปฏิบัติของเศรษฐกิจหมุนเวียนในวงกว้างอย่างยั่งยืนซึ่งบริษัท เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเชส จำกัดมีความมุ่งมั่นและให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจตามแนวปฏิบัติข้างต้นคู่กับนโยบายZero Waste to Landfillมาโดยตลอด จึงได้ริเริ่มโครงการต่างๆ มากมาย โดยเฉพาะด้านการบริหารจัดการของเสียจากอุตสาหกรรม อาทิ โครงการ Solid Pretreatment Plant โครงการ Liquid Waste Mixing โครงการขยะชุมชน เป็นต้น ล่าสุดพัฒนา ‘โรงกำจัดกากอุตสาหกรรมและหน่วยผลิตไฟฟ้า’(Industrial Waste Power Pant) ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง ซึ่งถือเป็นธุรกิจต้นแบบตามหลัก Circular Economy

“เพราะเราเล็งเห็นความสำคัญของปัญหากากอุตสาหกรรมที่มีการบริหารจัดการที่ไม่เหมาะสม ส่งผลกระทบทั้งต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ดังนั้น บริษัท เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเชส จำกัดในฐานะผู้ประกอบการรายแรกของไทยที่ดำเนินธุรกิจด้านการกำจัดกากอุตสาหกรรมด้วยเตาเผาปูนซีเมนต์ที่มีประสบการณ์มายาวนานกว่า 20ปี จึงนำความเชี่ยวชาญดังกล่าวมาต่อยอดและยกระดับการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม ซึ่งเราใช้เวลากว่า 3 ปี โดยร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรมโรงงานอุตสาหกรรม และผู้นำชุมชนมาบตาพุด จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ หรือ EHIA และศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนา ‘โรงกำจัดกากอุตสาหกรรมและหน่วยผลิตไฟฟ้า’ ที่ตรงตามข้อกำหนดกฏหมาย และสอดรับกับหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนโดยใช้งบกว่า 2,400 ล้านบาท นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดในอาเซียนมาใช้ในโรงงานแห่งนี้ พร้อมดำเนินการก่อสร้างด้วยหลัก

การบริหารจัดการซัพพลายเชนที่คำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม(Green Supply Chain) ตั้งบนพื้นที่ 15 ไร่ ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ซึ่งถือเป็นทำเลยุทธศาสตร์ที่สำคัญด้านอุตสาหกรรมของประเทศไทย คาดจะเริ่มทดสอบระบบปลายปี 2562 และพร้อมเริ่มดำเนินการต้นปี 2563”

 

ศาณิต เกษสุวรรณ Business Stakeholder Engagement Director บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์  จำกัด กล่าวว่า

“เราไม่เคยหยุดนิ่งในการมองหานวัตกรรม หรือเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อนำมาพัฒนาและต่อยอดธุรกิจ ซึ่ง ‘เทคโนโลยี
แก๊สซิฟิเคชั่น ร่วมกับ แอชเมลติ้ง’ เป็นเทคโนโลยีสำหรับกำจัดกากอุตสาหกรรมที่ทันสมัยที่สุดในอาเซียน ทั้งยังตอบโจทย์แนวทาง Circular Economy และZero Waste to Landfill ของเอสซีจีได้เป็นอย่างดี โดยเราเป็นรายแรกและรายเดียวในอาเซียนที่ใช้เทคโนโลยีนี้ ซึ่งสามารถกำจัดกากได้หลากหลายประเภทและขนาด ทั้งชนิดอันตรายและไม่เป็นอันตราย
ที่สำคัญไม่มีวัตถุดิบเหลือทิ้งในระบบที่ต้องกำจัดเพิ่ม นอกจากวัสดุที่เป็นผลพลอยได้ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างคุ้มค่า”

ปัญญา โสภาศรีพันธ์Business Stakeholder Engagement Deputy Directorบริษัท เอสซีจี ซิเมนต์  จำกัด  กล่าวว่า “สำหรับกระบวนการดำเนินงานทุกขั้นตอนจะเป็นแบบระบบปิด มีระบบควบคุมมลพิษ และของเสียตามมาตรฐานสากลตั้งแต่การรับกากอุตสาหกรรมจากผู้ประกอบการ การขนส่งไปยังจุดคัดแยกประเภทเพื่อตรวจวิเคราะห์

 

ค่ามาตรฐานกาก และเตรียมกากก่อนการกำจัด จากนั้นจึงจะเข้าสู่กระบวนการกำจัดด้วยเทคโนโลยีเฉพาะในเตาแก๊ส
ซิไฟเออร์และเตาแอชเมลติ้งตามลำดับ โดยระหว่างกระบวนการเผาจะได้เศษวัสดุจากการเผาไหม้ เช่น อะลูมิเนียม เหล็ก และเถ้าลอย ซึ่งนำกลับไปใช้ใหม่ได้ ส่วนวัสดุเผาไหม้ไม่ได้ (Incombustible) สามารถนำไปใช้เป็นวัตถุดิบแทนการก่อสร้างถนนได้ หลังจากนั้นจึงเข้าสู่กระบวนการผลิตไฟฟ้าและปรับปรุงคุณภาพน้ำเพื่อนำกลับไปใช้หมุนเวียนในระบบ ทั้งนี้โรงงานแห่งนี้สามารถกำจัดกากอุตสาหกรรมได้สูงสุดถึง65,000 ตันต่อปี”

“ขณะนี้เราได้เดินหน้าแผนสร้างการรับรู้ พร้อมสร้างความรู้ความเข้าใจทั้งในกลุ่มเป้าหมายและประชาชนในชุมชน โดยมุ่งตอกย้ำถึงจุดแข็งด้านเทคโนโลยี มาตรฐานการดำเนินงาน ตลอดจนระบบการกำจัดที่ไม่เหลือเศษวัสดุในกระบวนการ สำหรับกลุ่มเป้าหมายหลักของเรา คือ ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ในพื้นที่ภาคตะวันออก โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมัน อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้นอย่างไรก็ตามเอสซีจีอยากเชิญชวนให้ผู้ประกอบการทุกกลุ่มอุตสาหกรรมให้ความสำคัญกับการกำจัดกากอุตสาหกรรมที่ถูกต้องและเหมาะสม เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน และเพื่อเป็นการตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นในการสร้างความตระหนักรู้ถึงแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนเอสซีจี จึงได้จัดงานSD Symposium 10 Years “Circular Economy: Collaboration for Action” งานสัมมนาระดับโลกที่หยิบยกประเด็นสิ่งแวดล้อมที่เป็นปัญหาของสังคม พร้อมนำเสนอตัวอย่างการแก้ปัญหาที่ประสบความสำเร็จจากทั่วโลก โดยปีนี้จะเปิดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์และมีการ Workshop เพื่อร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ทั้งในประเทศและระดับโลก ในการหาแนวทางการบริหารจัดการขยะในประเทศไทยและในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยและอาเซียนตามแนวคิด Circular Economy โดยงานนี้จะจัดขึ้นในวันที่26 สิงหาคม 2562

ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และบางกอก คอนเวนชัน เซ็นเตอร์เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 22 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.scg.com/sdsymposium” ชนะ กล่าวสรุป

สำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่ต้องการสอบถามข้อมูลด้านการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมเพิ่มเติม สามารถ

เข้าไปดูรายละเอียดได้ที่www.scieco.co.th หรือ ติดต่อSCIeco: โทร. +66-2-586-5798อีเมล์sci-eco@scg.co.thนอกจากนี้ ยังสามารถติดตามข่าวสารอื่นๆ ของเอสซีจีได้ที่scgnewschannel.com/th, Facebook: scgnewschannel, Twitter: @scgnewschannelหรือ Line@: @scgnewschannel

 

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.

XXX Sex Videos ivudo.com Free Porn Free Sex böcek ilaçlama erkek kol saati
antalya escort
bodrum escort smart iptv
beylikduzu escort sirinevler escort beylikduzu escort German Free XXX Video Watch Latina Lesbian Sluts XXX Clips
awek tudung seksi tumblr tamil sexy hd video fun ponos from kenya
magnet
porno hd porno Ümraniye Evden Eve Nakliyat
diyarbakır escort izmit escort
sanny levon xnxx son fuck mom dogstyle