21,889
VIEWS

เผยผลวิจัยชี้พฤติกรรมชาวเน็ตไทย เนื้อหาด้านเพศ ฮอตสุด Facebook Live

Sep 04, 2017 S.Worapol

จากงานวิจัย ส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ นักศึกษาปริญญาโท นิเทศ นิด้าเรื่องการวิเคราะห์เนื้อหาทางด้านเพศ การใช้ภาษา ความรุนแรง ภาพตัวแทน และการเปิดรับและทัศนคติที่มีต่อการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก  ที่มีขอบเขตของการวิจัย ดังนี้ ขอบเขตด้านเนื้อหา การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบ การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) เชิงปริมาณ ในที่นี้จะอธิบายรายละเอียดด้านเนื้อหา ดังต่อไปนี้

ขอบเขตด้านเนื้อหา การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบ การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) เชิงปริมาณ ในที่นี้จะอธิบายรายละเอียดด้านเนื้อหา ดังต่อไปนี้

การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณทำการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ของการถ่ายสดบนเฟซบุ๊ก (Facebook Live) ที่มียอดผู้ชมสูงสุด 10 อันดับแรก สำรวจจากเครื่องมือของเฟซบุ๊กคือ Facebook Live Map ในช่วงเวลาที่มีคนนิยมโพสต์เฟซบุ๊ก คือ 10.00 -12.00 น., 13.00 - 16.00 น. และ 20.00 - 21.00 น. (Thoth Zocial, 2016) เป็นระยะเวลา 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 กรกฎาคม 2560 - และนำมาบันทึกในตารางลงรหัส (Coding Sheet)

การศึกษาครั้งนี้ได้กำหนดขอบเขตการศึกษาเฉพาะเนื้อหาของการถ่ายสดบนเฟซบุ๊ก (Facebook Live) ในรูปแบบและเนื้อหาด้านเพศ ภาษา ความรุนแรง และภาพตัวแทน

ผลการวิเคราะห์เนื้อหาพบว่า

“Facebook Live มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องใดปรากฎมากที่สุด??”

อันดับ 1 >>> เป็นเนื้อหาด้านเพศ (SEX) เช่น แต่งกายโป๊ โชว์หวิว เรียกยอดวิวกระหนำ

อันดับ 2 >>> เป็นเนื้อหาด้านการใช้ภาษา (Language) เช่น ใช้คำหยาบคาย เหมือนอยู่ในยุคพ่อขุนราม

อันดับ 3 >>> เป็นเนื้อหาด้านความรุนแรง (Violence) เช่น เกมต่อสู้โชว์เล่นกันจัง แถมยังด่าพ่อล่อแม่กันออกสื่อเพียบ

( ที่มาจาก : ผลการวิเคราะห์เนื้อหาจากวิทยานิพนธ์ นักศึกษาปริญญาโท นิเทศ นิด้า นางสาวณัฐธิดา แขวงสวัสดิ์ (2560) เรื่องการวิเคราะห์เนื้อหาทางด้านเพศ การใช้ภาษา ความรุนแรง ภาพตัวแทน และการเปิดรับและทัศนคติที่มีต่อการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.พรพรรณ ประจักษ์เนตร)

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.