ซัมมิท แคปปิตอล เดินหน้าผลักดันดีเอ็นเอ “I TRUST” ค่านิยมหลักขององค์กร สู่พนักงานทั่วประเทศ

Sep 13, 2019 -None-

การขับเคลื่อนองค์กรให้ดำเนินงานอย่างมั่นคงและประสบผลสำเร็จกว่า 25 ปี ปฏิเสธไม่ได้ว่าการร่วมมือร่วม ใจกันของบุคลากรภายในองค์กรเป็นปัจจัยหลัก ที่พร้อมขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายสูงสุด ซึ่งสิ่งสำคัญที่สุดของ บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด คือการที่บุคลา กรทุกคนมีความเข้าใจและถือปฏิบัติค่านิยมขององค์กรร่วมกันด้วยความเต็มใจ โดยยึดหลักแนวคิด ขับเคลื่อนคุณภาพ ควบคู่คุณธรรม เพื่อความยั่งยืนภายใต้แนวทาง “I TRUST”

จุดเริ่มต้นของการกำหนดวัฒนธรรมองค์กรขึ้นมาใหม่ เกิดจากวิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่เปิดโอกาสให้บุคลา กรทุกคนมีสิทธ์แสดงความคิดเห็นต่อบริษัทผ่านทางแบบสอบถามที่ส่งไปยังแผนกต่างๆ โดยมีพนักงานให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถามกลับมามากถึง 96% ด้วยแนวคิดที่ว่าองค์กรเป็นของเราทุกคน ทุกคนมีสิทธ์ที่จะแสดงความคิดเห็นต่อองค์กรในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการทำงาน ด้านผลตอบแทน หรือสิ่งอำนวยความสะดวกและอื่นๆ ที่มีผลต่อการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งทางบริษัทได้นำทุกความเห็นของบุคลากรมาประมวลผล ตกผลึกทางความคิดจนเกิดเป็น “I TRUST” ค่านิยมใหม่ขององค์กร รวมไปถึงการกำหนดพันธกิจและวิสัยทัศน์ขององค์กร เพื่อสนับสนุนให้องค์กรเป็นที่น่าเชื่อถือไว้วางใจของลูกค้า พันธมิตร ดีลเลอร์ พนักงาน ผู้ถือหุ้น และสังคมส่วนรวม โดยให้ความสำคัญและสนับสนุนการทำงานบนรากฐานของความซื่อ สัตย์สุจริต หรือการทำในสิ่งที่ถูกต้อง ในแนวทางน่าเชื่อถือ น่าไว้วางใจ และอยู่บนพื้นฐานของหลักจริย ธรรม ศีลธรรม และระเบียบวินัยที่ดีงาม

เพื่อให้บุคลากรทุกคนในองค์กรมีความเข้าใจ และให้ความสำคัญของวัฒนธรรมองค์กรใหม่ในทิศทางเดียว กันได้อย่างถูกต้อง การสื่อสารที่ชัดเจนจึงเป็นหัวใจสำคัญ ซัมมิท แคปปิตอล จึงจัดกิจกรรมอบรมบุคลากรในหลักสูตรกิจกรรมอบรม “Summit Capital’s Mission,Vision & Values (Summit Capital’s  MVV)” ที่ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรม พันธกิจ และวิสัยทัศน์ขององค์กร ผ่านกิจกรรมเวิร์คช็อปกรณีศึกษาเพื่อให้บุคลากรได้เกิดการระดมความคิด และเห็นภาพชัดเจน จนเกิดเป็นความเข้าใจที่ตรงกัน

ปัจจุบันบริษัทได้มีการจัดอบรมให้บุคลากรทุกระดับที่มีอยู่ทั่วประเทศตั้งแต่เดือนพฤษภาคถึงเดือนสิงหาคมไปแล้วกว่า 1,179 คน หรือประมาณร้อยละ 84 ของจำนวนบุคลากรทั้งหมดของบริษัท

จากการพูดคุยกับตัวแทนพนักงานของ ซัมมิท แคปปิตอล เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายบัญชี ที่มีอายุงานยาวนานถึง 11 ปี กล่าวว่า “การที่บริษัทได้มีการกำหนดวัฒนธรรมองค์กรใหม่เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี ทำให้การทำงานและการตรวจสอบต่างๆ เกิดความเข้มงวด รัดกุมมากยิ่งขึ้น จากที่รอบคอบเป็นปกติอยู่แล้ว เพื่อควบคุมไม่ให้เกิดการทุจริต 100% ซึ่งเป็นเรื่องดีที่ทางบริษัทได้ให้ความสำคัญกับความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ของการบริหารงานภายในองค์กร”

ด้านเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ ที่มีอายุงานกว่า 5 ปี กล่าวเพิ่มเติมว่า “การได้มาอบรมหลักสูตร Summit Capital’s MVV ในครั้งนี้ ทำให้เรามีความรู้ ความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับวัฒนธรรม พันธกิจ และวิสัยทัศน์องค์กร ทั้งยังได้เกิดการระดมความคิดร่วมกับบุคลากรฝ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากเพื่อนร่วมงานในแผนก ทำให้เกิดความรู้สึกว่าพนักงานทุกคนพร้อมที่จะมุ่งหน้าดำเนินงานอย่างมีคุณภาพโดยควบคู่ไปกับคุณธรรมตามแนวคิด “I TRUST” ซึ่งเกิดจากการประมวลความคิดเห็นทางแบบสอบถามของพนักงานทุกคนนั่นเอง”

ทั้งนี้ ทางบริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด ยังมีการอบรมศักยภาพด้าน Soft Skill และ Hard Skill ให้บุคลากรในองค์กรอย่างสม่ำเสมอ ไม่ว่าจะเป็นด้านความเป็นผู้นำ ความมีวินัย ทักษะการสื่อสาร การบริหารจัดการ รวมไปถึงความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและโปรแกรมต่างๆ เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการทำงาน สู่ประสิทธิผลที่ก้าวกระโดดและเป็นที่พอใจนั่นเอง

“การจัดกิจกรรมอบรม Summit Capital’s MVV จะทำให้ทีมผู้บริหารและบุคลากรทั่วประเทศของ ซัมมิท แคปปิตอล พร้อมตั้งมั่นเป็นหนึ่งเดียวสู่การเป็นบริษัทสินเชื่อรายย่อยในประเทศไทยที่ได้รับความไว้วางใจอย่างสูง ในฐานะผู้นำด้านธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ ที่ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของสังคมด้วยการให้ความคล่องตัวด้านการเงินผ่าน I TRUST ค่านิยมหลักขององค์กร ซึ่งประกอบด้วยความสุจริต(Integrity) โปร่งใส(Transparency) รับผิดชอบ(Responsibility) มีความเป็นหนึ่งเดียว(Unity) พร้อมมอบบริการที่ยอดเยี่ยม(Service Excellence) ควบคู่การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว(Technology & innovation)” วิชิต พยุหนาวีชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด กล่าวปิดท้าย

สินเชื่อ

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.

XXX Sex Videos ivudo.com Free Porn Free Sex böcek ilaçlama erkek kol saati
antalya escort
bodrum escort smart iptv
beylikduzu escort sirinevler escort beylikduzu escort German Free XXX Video Watch Latina Lesbian Sluts XXX Clips
awek tudung seksi tumblr tamil sexy hd video fun ponos from kenya
magnet
porno hd porno Ümraniye Evden Eve Nakliyat
diyarbakır escort izmit escort
sanny levon xnxx son fuck mom dogstyle