8,107
VIEWS

เอไอเอ ประเทศไทย ขับเคลื่อนประสบการณ์ ทำงานในองค์กร เบื้องหลังสำคัญสู่การเป็น ผู้นำตลาดอย่างยั่งยืน

Dec 18, 2019 -None-

แม้ในยุคนี้การเป็นผู้นำในธุรกิจต่างๆ จะถูก Disrupt จากคู่แข่งที่มาจากทางตรงและทางอ้อมได้อย่างง่ายดาย แต่การทำงานที่มองไปข้างหน้าอยู่เสมอของเอไอเอ ประเทศไทย ก็เป็นบทพิสูจน์ได้ถึงความแข็งแกร่งในฐานะผู้นำธุรกิจประกันชีวิตมาอย่างยาวนาน และยังคงรักษาตำแหน่งบริษัทที่ผู้บริโภคมีความชื่นชอบเป็นอันดับ 1 จากผลการสำรวจ Thailand’s Most Admired Company 2019

ตลอดระยะเวลา 81 ปีที่เอไอเอ ผ่านร้อนผ่านหนาวในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย สิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนเลยคือ การปรับตัวที่ทันต่อความคาดหวังและความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา นำมาซึ่งนวัตกรรม และการสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับตลาดอย่างต่อเนื่อง

เมื่อยามที่โลกเข้าสู่ยุค Digital Transformation เอไอเอ ก็คือ ผู้บุกเบิกและผลักดัน Digital Transformation นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สนับสนุนทั้งฝั่งตัวแทนประกันชีวิต ในด้านการทำงานและการบริการลูกค้าให้อย่างสะดวกรวดเร็ว เพื่อให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด

คุณศรัณยา เทียนถาวร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เอไอเอ ประเทศไทย กล่าวว่าเบื้องหลังสำคัญที่ทำให้ เอไอเอ ประเทศไทย ยังคงครองความเป็นผู้นำตลาดแม้โลกเข้าสู่ยุค Technology Disruption มาจาก “คน” ซึ่งเป็นฟันเฟืองสำคัญที่มีส่วนให้องค์กรเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคง และองค์ประกอบหลักที่ทำให้องค์กรเดินไปข้างหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนได้ก็มาจากความร่วมมือของพนักงาน และตัวแทนในทุกส่วนงานนั่นเอง

“ด้วยความที่เราอยู่ในธุรกิจประกันชีวิต เอไอเอ จึงให้ความสำคัญกับลูกค้าก่อนเป็นอันดับแรก ทั้งลูกค้าที่เป็นตัวแทนประกันชีวิต และผู้ถือกรมธรรม์ตามคำมั่นสัญญา “Healthier, Longer, Better Lives - เพื่อสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น” แต่การจะทำเช่นนั้นได้ เราต้องพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ และมีประสบการณ์ที่ดีในการทำงานเสียก่อน”

ในรอบปีที่ผ่านมา เอไอเอ มุ่งเน้นการสร้างประสบการณ์การทำงานที่ดีให้กับพนักงาน (Employee Experience) โดยการทำ Focus Group กับพนักงานทุกระดับเพื่อหาสิ่งที่พนักงานให้คุณค่าต่อการทำงานที่เอไอเอ เพื่อที่บริษัทจะได้นำความต้องการที่อยู่ในใจพนักงานไปพัฒนาในด้านต่างๆ ให้ตอบโจทย์ ไม่ว่าจะเป็นในด้านลักษณะการทำงาน รวมไปถึงหลักสูตรการฝึกอบรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้เหมาะสมกับความต้องการที่พนักงานให้ความสำคัญ

ผลลัพธ์ที่ได้จาก Focus Group ถูกถอดรหัสออกมาเป็น 4 ข้อเพื่อพัฒนาประสบการณ์การทำงานให้กับพนักงาน กล่าวคือ Learn & Grow การเรียนรู้และเติบโตในองค์กร ซึ่งเอไอเอ พยายามเข้าไปเปลี่ยน Mindset การเติบโตว่าไม่ใช่เป็นการเลื่อนขั้นเพียงอย่างเดียว แต่หมายถึงการเรียนรู้ที่จะขยายงานได้มากขึ้น รับผิดชอบมากขึ้น หรือทำให้พนักงานรู้สึกว่าตัวเองมีความสามารถในการสร้างความสำเร็จให้กับองค์กรได้มากขึ้น เรียกง่ายๆ ว่าเป็นการเติบโตในด้านวุฒิภาวะ

ต่อมาเป็นเรื่อง Active Lifestyle สร้างบรรยากาศการทำงานที่เต็มไปด้วยสีสันและความท้าทาย เพื่อให้เกิดความหมายในชีวิตการทำงาน สาม ก็คือ AIA Vitality โดยให้ความดูแลเอาใจใส่พนักงานในเรื่องสุขภาพ ทั้งร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ ผ่านกิจกรรมต่างๆ สุดท้ายเป็นเรื่องของ Work Life Integration and Multi-Generation โดยสนับสนุนให้พนักงานสามารถทำงานได้ทุกที่ และมีโปรแกรมที่สามารถเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัลที่ทำให้เกิดการเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา เพื่อให้พนักงานใช้เวลาได้อย่างมีคุณค่ามากที่สุด รวมถึงการอยู่ร่วมกันในหลายเจนเนอเรชั่น โดยเฉพาะองค์กรในวันนี้ของเอไอเอเกือบครึ่งหนึ่งมาจาก Gen Z และ Y แต่พนักงานทุกช่วงอายุสามารถอยู่ร่วมกันได้ (Inclusion) และเกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกันผ่านการ Coaching และ Mentoring ระหว่างผู้บริหาร/หัวหน้างานกับพนักงาน

“ตอนนี้ทุกบริษัทพยายามสร้างประสบการณ์การทำงานที่ดีให้กับพนักงาน เพราะถ้าพนักงานรู้สึกมีส่วนร่วม หรือ Engage กับองค์กร ไม่ต้องห่วงหน้าพะวงหลัง เขาก็จะสามารถทุ่มเทให้กับลูกค้าได้เต็มที่ หรืออีกนัยหนึ่ง Engagement จะทำให้พนักงานรู้สึกว่าเขาเป็น Owner ในเรื่องที่เขาทำ และทำอย่างมี Passion ซึ่งจากผลสำรวจของ บริษัท คินเซนทริค เราพบว่าพนักงานของเรามี Engagement หรือความผูกพันกับองค์กรมากเป็นอันดับต้นๆ ในขณะที่เรามีอัตราการลาออกที่ต่ำมากเมื่อเทียบกับบริษัทอื่นๆ ในอุตสาหกรรม”

การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่เข้าไปตอบโจทย์ความต้องการของพนักงานได้อย่างตรงจุด ทำให้เอไอเอ คว้ารางวัล “สุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562” (Best Employers Thailand 2019) ที่สำคัญเอไอเอ ประเทศไทย เป็นบริษัทประกันชีวิตเพียงแห่งเดียวที่ได้รับรางวัลดังกล่าวในปีนี้ซึ่งรางวัลนี้จัดขึ้นโดย บริษัท คินเซนทริค (Kincentric) หรือที่เดิมรู้จักกันในชื่อบริษัทเอออน บริษัทที่ปรึกษาด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลชั้นนำของโลก ร่วมด้วยสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คุณศรัณยา กล่าวถึงรางวัลนี้ว่ามีการพิจารณาการให้รางวัลจาก 4 ปัจจัย ได้แก่ การเป็นองค์กรที่มีความคล่องตัวต่อการเปลี่ยนแปลง หรือวิธีการจัดการคนให้มีศักยภาพที่เหมาะสมต่อการเปลี่ยนแปลง ปัจจัยที่สอง การมีผู้นำที่มีประสิทธิภาพ มีวิธีการตัดสินใจ หรือมีแนวคิดที่ชัดเจนในเรื่องความคาดหวังของพนักงาน ปัจจัยที่สาม การให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนและดูแลพนักงาน ตั้งแต่การรับพนักงานเข้าทำงาน การพัฒนาทักษะ การสร้างความเติบโตในสายงาน จนไปถึงการดูแลรักษาพนักงานให้ทำงานอยู่กับเอไอเอไปนานๆ และปัจจัยสุดท้ายคือ การที่พนักงานมีความผูกพันต่อองค์กร (Engagement) ในระดับสูง

“ในฐานะที่เอไอเอเป็นผู้นำตลาด และกวาดรางวัลมาแล้วมากมายจากหลายๆ เวที ทั้งการเป็นแบรนด์ และบริษัทอันดับ 1 แต่รางวัล Best Employers Thailand 2019 เป็นอีกรางวัลที่ทำให้เรารู้ว่า เอไอเอ แข็งแกร่งในทุกด้านอย่างแท้จริง เพราะพนักงานเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดในองค์กร และเราต้องการสร้างความภูมิใจนี้ให้กับพนักงานของเรา รางวัลนี้จึงถือเป็นรางวัลของทุกคน”

แน่นอนว่า การให้ความสำคัญกับการบริหารบุคลากรอย่างครบวงจรและมีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กร ทำให้เอไอเอ พรั่งพร้อมไปด้วยบุคลากรระดับหัวกะทิในอุตสาหกรรมจนสามารถพัฒนานวัตกรรมต่างๆ ออกสู่ตลาดอยู่ตลอดเวลา และจะเป็นจิ๊กซอว์ให้เอไอเอ ไปถึงเป้าหมายการเป็น Leading Digital Insurance ในอนาคตได้

“ปัจจุบันเรามีแอพพลิเคชั่น iPOS+ ที่ช่วยให้การขายของตัวแทนมีประสิทธิภาพและมีความเป็นมืออาชีพยิ่งขึ้น ตั้งแต่การวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า เตรียมใบเสนอขาย นำเสนอแบบประกันที่เหมาะสมกับลูกค้า รวมถึงปิดการขาย ซึ่งลูกค้าสามารถเซ็นใบสมัครผ่านทางระบบ โดยไม่ต้องใช้กระดาษ หรือ iMO Smart ซึ่งเป็น Line-based Application มีการแจ้งเตือนข้อมูลเฉพาะเจาะจงผ่านไลน์ ช่วยให้การทำงานของตัวแทนทันสมัยมากยิ่งขึ้น และเมื่อต้นปีที่ผ่านมา เรายังได้เปิดตัว QR Code บน LINE Application เพื่อให้ลูกค้าสามารถสแกน QR Code เพื่อชำระเบี้ยประกันได้อย่างสะดวก สำหรับด้านลูกค้า เราก็มีแอพพลิเคชั่น AIA iService ให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงข้อมูลกรมธรรม์ พร้อมรายละเอียดความคุ้มครองได้อย่างรวดเร็วภายในแอพเดียวที่ได้รับผลตอบรับดีมาก ทั้งจากฝั่งตัวแทน และลูกค้า”

สำหรับเป้าหมายการทำงานต่อไป คุณศรัณยา กล่าวว่า บริษัทยังคงมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ กิจกรรม และความพิเศษต่างๆ มากมายแก่ลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นโครงการ AIA Vitality ประกันสำหรับคนรักสุขภาพ ซึ่งได้มีการปรับรูปแบบใหม่ และเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกในโครงการ รวมไปถึงโครงการ เอไอเอ เพรสทีจ คลับ เพื่อมอบเอกสิทธิ์เหนือระดับให้แก่กลุ่มลูกค้าสินทรัพย์สูง และล่าสุดการเปิดตัว เอไอเอ ยูนิต ลิงค์ แอมบาสเดอร์ พร้อมกับการเปิดตัวภาพยนตร์โฆษณา เอไอเอ อิสระ พลัส ประกันสำหรับคนรักอิสระ เพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้าที่ต้องการความคุ้มครองชีวิตสูง แต่มีความยืดหยุ่นในการเปลี่ยนแปลงความคุ้มครอง

ส่วนแนวทางการพัฒนาด้านทรัพยากรบุคคล จะยังคงเน้นการส่งเสริมการสร้างประสบการณ์และความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร รวมถึงพัฒนาระบบการทำงานที่ให้พนักงานใช้เวลาอย่างคุ้มค่าที่สุด เช่น ระบบการเข้าถึงข้อมูลได้ด้วยตัวเอง ภายใต้แคมเปญ New Ways of Working @AIA ด้วยแนวคิดของรูปแบบการทำงาน “ง่ายขึ้นและสะดวกขึ้น, ทุกที่ทุกเวลา, และจัดการได้ด้วยตัวเอง”

“การรักษาอันดับ 1 ในตลาด เราจำเป็นต้องฉีกตัวเองออกจากคู่แข่ง แน่นอนว่า ระบบ และผลิตภัณฑ์เป็นสิ่งที่ทำตามกันได้ไม่ยาก แต่สิ่งที่จะสร้างความแตกต่างให้กับองค์กรได้คือ “คน” ซึ่งต้องอาศัยการสร้าง Mindset ให้กับพนักงานที่ต้องการทำให้ตัวเองคงความเป็นหนึ่ง ถ้าพนักงานมีความรู้สึกแบบนี้ เขาจะเกิดแรงผลักดันในการทำงาน จากนั้นเราก็ต้องพัฒนาให้เขาไปในทางที่เราวางกลยุทธ์ไว้ และสร้างให้องค์กรถูกขับเคลื่อนด้วยคนที่มีประสบการณ์การทำงานที่ดี และบริหารธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงความสำเร็จในระยะยาวอย่างยั่งยืน”

AIA

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.

böcek ilaçlama erkek kol saati sportsfl
antalya escort
bodrum escort
beylikduzu escort sirinevler escort beylikduzu escort German Free XXX Video Watch Latina Lesbian Sluts XXX Clips
awek tudung seksi tumblr tamil sexy hd video fun ponos from kenya
magnet
mobil odeme bahis porno hd porno Ümraniye Evden Eve Nakliyat
izmit escort
sanny levon xnxx son fuck mom dogstyle