Denla British School เปิดสอบชิงทุน "DBS Scholarship Day" ระดับ Year 3–10 ตั้งแต่วันนี้ - 21 กพ. 63

Jan 10, 2020 -None-

โอกาสในการได้เป็นครอบครัวเดียวกันที่โรงเรียนนานาชาติ เด่นหล้า บริติช (Denla British School – DBS) มาถึงแล้ว! สำหรับนักเรียนชั้น Year 3 ถึง Year 10 ที่มีความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ดนตรี กีฬา และความสามารถรอบด้าน DBS โรงเรียนนานาชาติชั้นนำที่มีระบบการเรียนการสอนหลักสูตรโรงเรียนเอกชนอังกฤษที่ดีที่สุดในโลก เปิดโอกาสให้ทุนการศึกษาภายใต้โปรแกรม DBS Scholarship Day

สำหรับนักเรียนชั้น Year 3 ถึง Year 10 นักเรียนและผู้ปกครองที่สนใจสามารถเข้าร่วมรับฟังข้อมูลทุนการศึกษาของ DBS ในวันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00-10.00 น. และในวันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2563 ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับเชิญให้เข้ารับการประเมินที่โรงเรียน Denla British School

มาร์ค แมคเวย์ ครูใหญ่โรงเรียนนานาชาติ เด่นหล้า บริติช กล่าวว่า ด้วยความแข็งแกร่งของการดำเนินงานภายใต้หลักปรัชญาความเป็นเลิศทั้ง 4 ด้าน  (The Unique DBS Vision) ได้แก่ 1.การใช้หลักสูตรและรูปแบบการจัดการเรียนการสอนจากโรงเรียนเอกชนชั้นนำของประเทศอังกฤษ (Enhanced British Curriculum) 2. การส่งเสริมให้เด็กนักเรียนมีสัมฤทธิผลทางวิชาการเต็มศักยภาพ (Academic Excellence for All) 3. การพัฒนาและปลูกฝังทักษะความเป็นผู้ประกอบการและความคิดสร้างสรรค์ (Entrepreneurship and Creative Thinking) และ 4. การส่งเสริมมุมมองในระดับชุมชุนและระดับโลก (Community and Global Perspectives) ทำให้นักเรียน DBS มีพัฒนาการที่ดีขึ้นในทุกด้านอย่างเห็นได้ชัด และมีนักเรียนที่สามารถคว้ารางวัลด้านวิชาการต่างๆ และรางวัลด้านกิจกรรมและกีฬา ทำให้ DBS ได้รับการกล่าวถึงว่าเป็นโรงเรียนนานาชาติที่สร้างผู้นำและผู้ประกอบการในอนาคตอันดับต้นๆ

โดย DBS Scholarship Day เป็นหนึ่งในโปรแกรมที่ตอบโจทย์ด้านการส่งเสริมให้เด็กนักเรียนมีสัมฤทธิผลทางวิชาการเต็มศักยภาพ (Academic Excellence for All) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดรับนักเรียนที่มีความเป็นเลิศ

ทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ดนตรี กีฬา และความสามารถรอบด้าน เพื่อเข้ามาเป็นนักเรียนในโรงเรียน DBS ซึ่งเป็นโรงเรียนนานาชาติในกรุงเทพฯที่มีความโดดเด่น เพราะใช้หลักสูตรโรงเรียนเอกชนอังกฤษ ครูผู้สอนยังมีประสบการณ์สูงและเป็นเจ้าของภาษา 100% (ยกเว้นครูวิชาภาษาไทยและจีนกลาง) โดยระบบเอกชนอังกฤษนี้มีจุดเด่นที่ไม่เหมือนระบบใด คือ มุ่งเน้นการเรียนการสอนแบบ Personalised Learning เป็นการสอนที่เน้นการเคี่ยวกรำและเจาะรายละเอียดในนักเรียนแต่ละคน ตามทักษะและความชอบของเขา ส่วนวิธีการสอนจะแตกต่างกันไป ตั้งแต่สอนเจาะจงเป็นรายบุคคลไปจนถึงสอนกลุ่มย่อยขนาดเล็ก โดยมีครูและผู้ช่วยครูเป็นผู้ดูแลการเรียนการสอน ที่สำคัญไม่ได้มีความเป็นเลิศเฉพาะด้านวิชาการเท่านั้น แต่ยังส่งเสริมความสามารถรอบด้าน (All-Rounded Education) ให้เด็กได้ฝึกทดลองเพื่อค้นหา Talent ในตัวเองให้พบ
 
โดยในวันสอบชิงทุนการศึกษาที่ DBS Scholarship Day จะมีการสอบวัดผลทางด้านวิชาการโดยใช้เกณฑ์การสอบและวัดมาตรฐานจากการศึกษาของประเทศอังกฤษ ส่วนนการสอบชิงทุนการศึกษาจากความสามารถด้านดนตรีและกีฬานั้น นักเรียนจะต้องออดิชั่นและทำแบบฝึกทดสอบ และนักเรียนจะต้องมีหลักฐานแสดงให้เห็นถึงผลงานของตนเอง สำหรับนักเรียนที่ชิงทุนจากความสามารถรอบด้าน การวัดผลจะเป็นแบบผสมผสานระหว่างการสอบวัดผลทางวิชาการ และการประเมินเชิงปฏิบัติต่างๆ 
 
ทั้งนี้ เมื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาเข้ามาเป็นสมาชิกของ DBS แล้ว ทางโรงเรียนได้วางแผนปั้นนักเรียนเพื่อก้าวสู่ระดับชั้นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศและระดับโลกด้วยโปรแกรมอย่างเช่น  Beacon Programme ซึ่งเป็นการออกแบบพิเศษเพื่อรองรับผู้เรียนที่มีความสนใจและมีส่วนร่วมในชั้นเรียนสูง โดยโปรแกรมนี้ให้ความสำคัญในการเสริมสร้างศักยภาพให้แก่นักเรียนที่มีความกระตือรือร้น ความคิดสร้างสรรค์ และความหลงใหลใคร่รู้ในโลกแห่งการเรียนรู้อันไม่สิ้นสุด ในขณะเดียวกันก็ช่วยเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ที่มากกว่าการเรียนในชั้นเรียน โดย Beacon Programme มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการเรียนรู้ที่ยอดเยี่ยมของนักเรียน ด้วยการต่อยอดทักษะการคิดวิเคราะห์แก้ไขปัญหา การสื่อสารและการคิดอย่างมีตรรกะ Beacon Programme นี้นับเป็นหลักสูตรที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ DBS เป็นอย่างยิ่ง ช่วยเสริมความแข็งแกร่งในการส่งมอบความเป็นเลิศทางวิชาการสำหรับทุกคน ในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมให้นักเรียนมีการเรียนรู้และทักษะในการตัดสินใจด้วยตนเอง มีความเคารพตนเอง และการตระหนักรู้ด้วยตนเอง สิ่งนี้จะช่วยให้นักเรียนกล้าที่จะเป็นผู้เรียนอย่างอิสระที่จะเติบโตจากการทำงานนอกคอมฟอร์ทโซน และสามารถปรับตัวและมีส่วนร่วมในสังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในโลกอนาคต

นอกจาก Beacon Programme แล้ว DBS ยังมีโปรแกรมพิเศษอื่นๆ อีก ได้แก่

  • Comprehensive ESL Programme เป็นโปรแกรมที่ครอบคลุมด้านความเป็นเลิศทางด้านภาษาอังกฤษ เพื่อช่วยให้แน่ใจว่านักเรียน DBS ทุกคนสามารถเข้าถึงหลักสูตรภาษาอังกฤษได้และส่งเสริมความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษที่ดีสำหรับทุกคน
  • Accelerated Reader Programme คือ โปรแกรมเร่งอ่าน มีประโยชน์อย่างยิ่งเพื่อให้นักเรียนมีความก้าวหน้าในการอ่านภาษาอังกฤษ โดยครูผู้เชี่ยวชาญจะเลือกหนังสือในระดับที่เหมาะสมสำหรับแต่ละบุคคล ซึ่งจะมีการวัดผลความก้าวหน้าทางด้านการอ่านด้วยการตอบคำถามเพื่อแสดงให้เห็นว่านักเรียนเข้าใจแล้ว และสามารถยกระดับการอ่านขึ้นไปในเลเวลที่สูงขึ้น
  • Y10 and IGCSEs Programme เป็นการวางแผนการเรียนแบบเข้มข้นเพื่อการสอบ IGCSE ที่สำคัญหลักสูตรของ DBS จะออกแบบการเรียนการสอนเพื่อเข้าถึงข้อกำหนดในการเรียนแต่ละรายวิชาเพื่อสอบ IGCSE  โดยเฉพาะ และจะมีการจัดทำแผนเพื่อให้นักเรียนแต่ละคนได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับวิชาเลือกเพิ่มเติมนอกเหนือจากวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ และ
  • GL Performance Programme การวัดความสามารถของเด็กในวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ที่เรียกว่า GL Assessment เพื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยทั่วโลก The Progress Test Series (PT Series) ซึ่งเป็นการวัดความเข้าใจที่แท้จริงของเด็กต่อวิชาหลักต่างๆ เพื่อที่จะสามารถระบุได้ว่าเด็กคนใดต้องการการช่วยเหลือในเรื่องใดเป็นพิเศษ และเด็กคนใดมีสามารถทำอะไรที่ท้าทายได้มากขึ้น ผลจากการวัด GL Assessment ทำให้ครูผู้สอนนำไปประกอบการวางแผนให้เด็กแต่ละคนเพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการทำได้แม่นยำขึ้น

นอกจากความเข้มข้นทางด้านวิชาการแล้ว DBS มีความมุ่งมั่นทุ่มเทในการสร้างเด็กนักเรียนให้เติบโตไปเป็นผู้นำโลกที่มีทักษะหลากหลายด้าน โดยในปีการศึกษานี้ จะเสริมความแข็งแกร่งด้านหลักสูตร Co-Curricular (CCA) ด้วยโปรแกรม Model United Nations ซึ่งเป็นเรียนรู้ชั้นสูงในรูปแบบการดำเนินงานขององค์การสหประชาชาติ ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกอภิปราย วิเคราะห์ ความคิดเห็น และนำเสนอไอเดีย ต่อหน้ากลุ่มคนจำนวนมาก ซึ่งมีความสำคัญมากในการปลูกฝังทักษะการเป็นผู้นำระดับโลก ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียน “Nurturing Global Leaders”

“ดังนั้นโปรแกรม DBS Scholarship Day จึงเป็นโอกาสพิเศษและบันไดขั้นแรก ในการก้าวสู่ระดับชั้นนำในชุมชน DBS เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ ถึง 21 กุมภาพันธ์ 2563 นักเรียนและผู้ปกครองที่สนใจสามารถเข้าร่วมรับฟังข้อมูลทุนการศึกษาได้ที่ DBS ในวันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 9.00–10.00 น. โดยในวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 จะประกาศผลการคัดเลือกจากใบสมัคร โดยผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับเชิญให้สอบประเมินผลที่โรงเรียนในวันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2563 ส่วนการประกาศผลผู้ชนะได้รับทุนการศึกษาจะประกาศในสัปดาห์ถัดไป” ครูใหญ่โรงเรียน  Denla British School กล่าวสรุป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-666-1933 หรือทางอีเมล: admissions@dbsbangkok.ac.th

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.

buy spotify followers mumiyo macunu eşkina balığı taşı proment damla kekreyemiş tozu Yalancı Portakal Merhemi arı zehiri kremi bee cure krem titan gel gold wixy beauty kekreyemiş tozu borev tablet bulaşık makinesi deterjanı stag 9000 sprey mavi su
izmit escort ankara escort