เปิดศักราชปี 2020 เอ็กซ์พีริส กางผลโพล องค์กรไหนใจป้ำ องค์กรไหนรัดเข็มขัด จ่ายโบนัส-ขึ้นเงินเดือน

Jan 14, 2020 -None-

เดือนแรกของปีศักราชใหม่คงไม่มีแรงงานคนไหนไม่แอบลุ้น “โบนัส” และ “ขึ้นเงินเดือน” เพราะจะเป็นขวัญกำลังใจให้มีพลังและแรงในการทำงานเพิ่มขึ้นไปอีก ล่าสุดเอ็กซ์พีริส ในเครือแมนพาวเวอร์กรุ๊ปประเทศไทยเปิดผลสำรวจการจ่ายโบนัสประจำปี 2019 และการขึ้นเงินเดือนปี 2020 ชี้องค์กรเล็ก-ใหญ่ รับมือกับความผันผวนทางเศรษฐกิจแบบ “รัดเข็มขัด” ด้วยความระมัดระวัง พร้อมทั้งยังคงรักษากำลังคน(แรงงาน) โดยปรับขึ้นเงินเดือนในอัตราเฉลี่ย 3-5% เป็นมาตรฐาน และจ่ายโบนัส 1-2 เดือนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับคนทำงาน

"เอ็กซ์พีริส" (Experis) บริษัทในเครือแมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย ผู้นำด้านแรงงานเชิงนวัตกรรมและผู้เชี่ยวชาญในการสรรหาแรงงานในกลุ่มผู้เชี่ยวชาญและระดับผู้บริหาร ระบุว่าผลสำรวจจ่ายโบนัสประจำปี 2019 และการขึ้นเงินเดือน ปี 2020 โดยทำการสำรวจจากกลุ่มลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่ ซึ่งมีพนักงานตั้งแต่ 250 คนขึ้นไปคิดเป็นสัดส่วนที่ 11% และองค์กรขนาดกลางที่มีพนักงานตั้งแต่ 50-250 คนซึ่งมีสัดส่วนมากที่สุดถึง 64%  และองค์กรขนาดเล็กซึ่งมีพนักงานต่ำกว่า 50 คนคิดเป็นสัดส่วนที่ 25%  โดยทำการสำรวจทั้งหมด1,000รายจาก 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ กลุ่มธุรกิจให้บริการ(ที่ปรึกษา)ธุรกิจด้านการผลิต และธุรกิจการจัดจำหน่าย

 

จากผลสำรวจระบุว่า แนวโน้มการปรับขึ้นเงินเดือนขององค์กรธุรกิจมีปัจจัยสนับสนุนโดยวัดจากประสิทธิภาพการทำงานของแต่ละบุคคล ผนวกกับความผันผวนทางเศรษฐกิจ จึงทำให้อัตราเฉลี่ยการปรับขึ้นเงินเดือนอยู่ที่ 3-5% มากที่สุดในทุกกลุ่ม  นอกจากนี้ยังระบุอีกว่ากลุ่มองค์กรขนาดใหญ่มีอัตราส่วนในการปรับขึ้นเงินเดือนอยู่ที่ 3-5% คิดเป็นสัดส่วน 45% จากทั้งหมดรองลงมาเป็นกลุ่มที่ปรับเงินเดือนขึ้น 5-7% คิดเป็นสัดส่วน33% ซึ่งมีปัจจัยมาจากความต้องการสร้างความมั่นคงและดูแลรักษากำลังคนขององค์กร  ส่วนองค์กรขนาดกลางมีแนวโน้มจากผลสำรวจเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  แต่ที่น่าจับตามองจะเป็นกลุ่มองค์กรขนาดเล็กซึ่งอัตราส่วนการปรับขึ้นเงินเดือน10% ขึ้นไปสูงถึง 6% มากกว่าองค์กรขนาดใหญ่และขนาดกลาง โดยระบุว่าองค์กรกลุ่มนี้จะเป็น “สตาร์ทอัพใหม่” ซึ่งอาจจะต้องสร้างแรงจูงใจและดึงดูดพนักงาน พร้อมทั้งการรักษากำลังแรงงานให้ทำงานกับองค์กรด้วยการปรับขึ้นเงินเดือนในอัตราที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยตลาด ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มธุรกิจเกี่ยวกับด้านไอทีโซลูชั่นต่างๆและที่ปรึกษาด้านไอที ทั้งนี้ กลุ่มองค์กรขนาดเล็กซึ่งมีอัตราส่วนในการปรับขึ้นเงินเดือนอยู่ที่ 3-5% นั้น มีมากเกินกว่าครึ่ง

นอกจากนี้ยังได้ทำการสำรวจแบบแบ่งตามกลุ่มธุรกิจ 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มธุรกิจให้บริการ (Service Provider) ธุรกิจด้านการผลิต และธุรกิจการจัดจำหน่าย  ระบุว่า กลุ่มธุรกิจให้บริการ มีอัตราส่วนการปรับขึ้นเงินเดือนอยู่ที่ 3-5%  มีสัดส่วน 47%  และอัตราส่วนปรับขึ้นเงินเดือนมากกว่า 5-7%  มีสัดส่วน 34%  ส่วนธุรกิจด้านการผลิตมีการปรับขึ้นเงินเดือนอยู่ที่ 3-5% คิดเป็น 50% ของกลุ่มธุรกิจนี้ แต่ที่ปรับเพิ่มมากกว่า 10% ขึ้นไปมีสัดส่วน 2% เท่านั้นทางด้านธุรกิจการจัดจำหน่าย  การปรับขึ้นเงินเดือนอยู่ที่ 3-5% มีสัดส่วนถึง 52% และปรับขึ้นเงินเดือน 5-7% มีสัดส่วน 34% (ตามกราฟประกอบ) 

สำหรับผลสำรวจเรื่องการจ่ายโบนัสประจำปีระบุว่ามีแนวโน้มการจ่ายเฉลี่ยอยู่ที่ 1-2 เดือนมีสัดส่วนมากที่สุดทุกกลุ่มองค์กรโดยการจ่ายโบนัส 1 เดือนมีอัตราสูงสุดอยู่ที่ 42% รองลงมา 2 เดือน อยู่ที่ 34% และ 3-5 เดือนอยู่ที่ 13% ตามลำดับ  นอกจากนี้องค์กรขนาดใหญ่ที่มีการจ่ายโบนัสสูงถึง 5 เดือนขึ้นไป จะเป็นกลุ่มธุรกิจในอุตสาหกรรมรถยนต์และกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต(ตามกราฟประกอบ) 

 

เมื่อทำการสำรวจแบบเจาะไปที่กลุ่มธุรกิจ 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มธุรกิจให้บริการ แนวโน้มการจ่ายโบนัสเฉลี่ย 1เดือนและ2 เดือนมีสัดส่วนใกล้เคียงกันที่ 41% กับ 40% ส่วนธุรกิจด้านการผลิตมีการจ่ายโบนัส 1 เดือน คิดเป็นสัดส่วน 30% และมีการจ่ายโบนัส 2 เดือน สัดส่วน 39% และมีการจ่ายโบนัส 3-5 เดือนคิดเป็นสัดส่วน 19% ของกลุ่มธุรกิจนี้  ทางด้านธุรกิจการจัดจำหน่ายอัตราส่วนการจ่ายโบนัส 1 เดือน มีสัดส่วน 46% และจ่ายโบนัส 2 เดือนมีสัดส่วน 37% ทั้งนี้ปัจจัยสนับสนุนการจ่ายโบนัสประจำปีขององค์กรต่างๆ จะอิงตามผลประกอบการรวมขององค์กรเป็นหลัก(ตามกราฟประกอบ) 

โดยภาพรวม ผลการสำรวจการปรับเงินเดือนปี 2020 และจ่ายโบนัสประจำปี 2019 ยังมีแนวโน้มและสัดส่วนไม่แตกต่างจาก 1-2 ปีที่ผ่านมา โดยมีปัจจัยและผลพวงมาจากความผันผวนทางเศรษฐกิจโดยรวมส่งผลให้หลายองค์กรมีการปรับตัวและพยุงตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศและเศรษฐกิจโลก  อย่างไรก็ตามจะเห็นได้ว่า “กลุ่มแรงงาน” ยังคงมองเรื่องความมั่นคงและศักยภาพขององค์กรตลอดมาแมนพาวเวอร์กรุ๊ปเชื่อมั่นว่าการพัฒนาศักยภาพและทักษะความสามารถของตนเองอยู่เสมอตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะรอบด้านและทักษะด้านเทคโนโลยีจะเป็นสิ่งสำคัญเพื่อเตรียมความพร้อมให้รับมือกับการเปลี่ยนแปลงในตลาดงานที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอีกทั้ง ยังต้องมีการปรับตัวยืดหยุ่นกับทุกสถานการณ์ท่ามกลางโลกแห่งยุคทรานส์ฟอร์เมชั่นอีกด้วยหากผู้ประกอบการและแรงงานปรับตัวได้ทัน…ประเทศไทย 4.0 ก็จะพัฒนาสู่ความสำเร็จไปด้วยกัน

 

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.

buy spotify followers mumiyo macunu eşkina balığı taşı proment damla kekreyemiş tozu Yalancı Portakal Merhemi arı zehiri kremi bee cure krem titan gel gold wixy beauty kekreyemiş tozu borev tablet bulaşık makinesi deterjanı stag 9000 sprey mavi su
izmit escort ankara escort