3,117
VIEWS

เงินเดือน 15,000 บาท ออม 20% แล้วจะเอาอะไรกิน!?

Sep 18, 2017 U.Jirapan

ที่เหลือ 30% เที่ยวได้ ทำสีผมใหม่ได้ ซื้อเสื้อผ้าใหม่ได้ เป็นค่าความสุขส่วนตัว ส่วน 50% ยังจ่ายค่าเช่าบ้าน ค่าอาหาร ค่าของใช้ส่วนตัว ซึ่งเป็นส่วนที่จำเป็นในการใช้ชีวิต หากไม่วางแผนการใช้เงินอย่างเหมาะสม อาจจะเกิดปัญหา “ใช้เงินเกินตัวจนเป็นหนี้”  แม้เกษียณแล้วปริมาณหนี้ก็ไม่ได้ลดลงมากนัก แล้วจะเอาอะไรกิน!?

ฐากร ปิยะพันธ์   ประธานกรรมการ กรุงศรี คอนซูมเมอร์  เล่าถึงสถิติของธนาคารแห่งประเทศไทย ชี้ให้เห็นว่า อัตราส่วนหนี้ครัวเรือนต่อ GDP ของไทย ตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา มีอัตราเฉลี่ยสูงถึงเกือบ 80% ซึ่งนับว่าสูงมาก จนอาจกระทบต่อการเติบโตของเศรษฐกิจในระยะยาว  มาถึงข้อมูลของสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ ชี้ให้เห็นว่า คนไทยมีหนี้ตั้งแต่อายุยังน้อย โดยครึ่งหนึ่งของวัยเริ่มทำงานจะมีหนี้ และเมื่อพิจารณาถึงสัดส่วนหนี้ที่ผิดนัดชำระ พบว่า กลุ่มคนวัยเริ่มทำงานเป็นกลุ่มที่มีหนี้เสียสูงที่สุด โดย 1 ใน 5 ของคนกลุ่มนี้มีหนี้เสีย

ที่น่าวิตกไปกว่านั้นคือ ข้อมูลชี้ให้เห็นว่า  แม้จะก้าวเข้าสู่วัยเกษียณ แต่ปริมาณหนี้ก็ไม่ได้ลดลงมากนัก แสดงให้เห็นว่าคนวัยทำงานจำนวนมาก หากไม่รู้จักวิธีวางแผนการใช้จ่ายและเก็บออมให้สัมพันธ์กับรายรับ ขาดการวางแผนทางการเงินที่ดี ก็จะก่อให้เกิดปัญหาใช้เงินเกินตัว  

อีกทั้งเป็นเรื่องจริงที่ไม่ต้องรอการพิสูจน์ หากไม่วางแผนทางการเงินตั้งแต่เริ่มทำงาน เมื่อถึงวัยเกษียณจะยิ่งลำบาก (เพราะถ้าเกษียณอายุ 60 ปี ซึ่งการแพทย์ที่ทันสมัยคาดว่าจะต้องมีอายุต่อ 20 ปี นั่นหมายถึงว่า จะมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครัวเรือนต่อเดือน 20,000 คูณ 70% ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในปัจจุบัน) = 14,000 คูณ 12 เดือน คูณ 20 ปี = 3,360,000 บาท (อ่านว่า สามล้านสามแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

ถือเป็นหน้าที่ของกรุงศรี คอนซูมเมอร์  จะต้องเร่งส่งเสริมให้กลุ่มคนรุ่นใหม่ ทั้งนักศึกษา และวัยเริ่มทำงาน มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการบริหารการเงินส่วนบุคคล และมีวินัยทางการเงินที่ดีผ่าน โครงการฉลาดคิด ฉลาดใช้ การประกวดแคมเปญสื่อสารผ่านทางสื่อออนไลน์ต่าง โดยกลุ่มคนอายุเดียวกัน ครีเอทเนื้อหา ให้คนกลุ่มเดียวกันได้เข้าใจ

“ต้องยอมรับว่า ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ โดยเฉพาะในเขตเมืองใหญ่นั้นมีค่าครองชีพสูง เมื่อเทียบกับอัตราเงินเดือนเริ่มต้นของคนวัยทำงาน หากไม่วางแผนการใช้จ่ายให้เหมาะสม รู้จักแยกแยะระหว่างความจำเป็นกับความต้องการ อาจเกิดปัญหาใช้เงินเกินตัวจนทำให้ต้องกู้หนี้ยืมสิน  การเริ่มต้นสื่อสารโดยคนวัยเดียวกันเพื่อคนวัยเดียวกัน  น่าจะเป็นสิ่งที่สื่อสารกันได้ง่ายมากขึ้นเพื่อฉลาดคิด ฉลาดใช้...”  ฐากรกล่าวในท้ายที่สุด

Did you know? 

เงินเดือน 15,000 บาท

ส่วนที่ 1 เงินออม 20%

เมื่อเงินเดือนออกปั๊บ โอนเข้าบัญชีสานฝันตัวเองทันที  20% (3,000 บาท) จ่ายให้ตัวเองก่อนเพื่อเก็บเป็นเงินฉุกเฉิน , ลงทุนสร้างผลตอบแทน , เป็นทุนตามฝัน

ส่วนที่ 2 ความสุขส่วนตัว 30%

เงินอีก 30% (4,500 บาท)  เอาไว้จ่ายเพื่อความสุขเล็กๆ น้อยๆ เป็นกำลังใจให้ตัวเอง เช่น ไปเที่ยว ซื้อเสื้อผ้าใหม่ แม้กระทั่งทำสีผมใหม่

ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายจำเป็น 50%

เงินที่แบ่งส่วนนี้ใหญ่มาก 50% (7,500 บาท)  เก็บเงินส่วนนี้ไว้ใช้จ่ายในเรื่องที่จำเป็น  เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าอาหาร ค่าของใช้ส่วนตัว จะได้ไม่มีปัญหาเงินไม่พอใช้ตอนปลายเดือน

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.