Madre Y Hija Calientes Viendo Peliculas gratis porno alte schwarze straps fotzen pakistani indain porn videos porn videos film porno swinger Xvideos Boa Foda Porno Doido Sexlog Xnxx Voglioporno

เอสซีจี ลงนามความร่วมมือกับ 2 องค์กร พัฒนารูปแบบวัสดุ Advanced Materials สร้างปะการังเทียม

Jan 24, 2020 -None-

“เอสซีจี” โดยบริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด ร่วมกับ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาวัสดุAdvanced Materialsด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์แบบ 3 มิติ(3D Printing Technology) สำหรับเป็นฐานลงเกาะของตัวอ่อนปะการังและการปลูกปะการังธรรมชาติ สร้างต้นแบบปะการังเทียมรุ่นใหม่ที่มีความเสมือนจริง และใกล้เคียงธรรมชาติมากยิ่งขึ้นด้วยเทคโนโลยีขึ้นรูปจาก Advanced Materialsที่เอสซีจี ซิเมนต์พัฒนาขึ้นสามารถ           ใช้เศษคอนกรีตรีไซเคิลเป็นส่วนผสมทดแทนหินปูนถึง 40%โดยความร่วมมือครั้งนี้ครอบคลุมการศึกษา วิจัย และพัฒนาออกแบบรูปแบบวัสดุให้มีความเหมาะสมตามแนวทางการฟื้นฟูระบบนิเวศแนวปะการังและทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ขยายภาพโครงการ “รักษ์น้ำจากภูผา…สู่มหานที”คืนความสมดุลให้กับระบบนิเวศทางทะเลอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ สร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับทะเลไทยเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมส่วนรวม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เตรียมนำร่องทดลองจัดวางจริงในทะเล 3 พื้นที่ ได้แก่เกาะราชาใหญ่ จังหวัดภูเก็ต เกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี และเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี ภายในเดือนพฤษภาคม 2563”

 

อุกกฤต สตภูมินทร์ ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกล่าวว่า“ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่งนั้นมีความสำคัญต่อความมั่นคงของเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างยิ่ง เพราะระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งที่สมบูรณ์ส่งผลโดยตรงต่อการขับเคลื่อนให้เกิดการเติบโตทางสังคมและเศรษฐกิจ และยังเป็นหลักประกันความยั่งยืนในอนาคตของมนุษย์และระบบนิเวศของโลกอีกด้วยสำหรับแนวปะการังถือเป็นระบบนิเวศที่มีความซับซ้อน และเป็นบริเวณที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงที่สุดในทะเลประกอบกับมีการใช้ประโยชน์จากแนวปะการังมากขึ้นทั้งในด้านการประมง และการท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นการดูแล อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรปะการังของประเทศไทยให้เกิดความสมบูรณ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนจึงถือเป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งโดยวางแนวทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เน้นการทำงานเชิงรุกและบูรณาการแบบมีส่วนร่วมกับหลายภาคส่วนกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจึงได้ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเอสซีจีในการพัฒนารูปแบบวัสดุสำหรับนำไปใช้ในงานด้านการฟื้นฟูปะการังและปะการังเทียมซึ่งเป็นหนึ่งในเป้าหมายด้านการฟื้นฟูระบบนิเวศแนวปะการังและทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของรัฐบาลทั้งนี้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจะดำเนินการสำรวจพื้นที่และจัดทำแผนการฟื้นฟูปะการังและจุดท่องเที่ยวดำน้ำ เพื่อกำหนดเป็นพื้นที่เป้าหมาย สำหรับขยายผลการนำวัสดุหรือปะการังเทียมไปดำเนินการในระยะยาวต่อไปในอนาคต”

ศ.น.สพ.ดร.รุ่งโรจน์ ธนาวงษ์นุเวช คณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า “การดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรและระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งนั้นเป็นเรื่องที่มีความซับซ้อนจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้องค์ความรู้ด้านวิชาการเพื่อรองรับการดำเนินงานในด้านของการบริหารจัดการที่เหมาะสมสำหรับการฟื้นฟูระบบนิเวศแนวปะการังสามารถดำเนินการได้หลายวิธี และหนึ่งในนั้น คือ การฟื้นฟูปะการังที่ดำเนินการกับแนวปะการังโดยตรงด้วยการฟื้นฟูทางกายภาพ (Physical Restoration) เช่น การสร้างฐานลงเกาะของตัวอ่อนปะการังหรือการสร้างปะการังเทียมซึ่งเป็นการปรับปรุงสภาพพื้นที่ให้เหมาะสมต่อการฟื้นตัวของปะการังทำให้แนวปะการังกลับมามีสภาพความอุดมสมบูรณ์และสามารถเอื้อประโยชน์ในแง่ต่างๆ ให้กับสิ่งมีชีวิตในทะเลรวมไปถึงมนุษย์ ซึ่งการคิดค้นและพัฒนารูปแบบวัสดุเพื่อใช้ในการฟื้นฟูแนวปะการัง ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี3D Printingจึงเป็นอีกวิธีที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยศูนย์วิจัยโรคสัตว์น้ำ คณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับปะการังพร้อมทั้งติดตามและรวบรวมข้อมูลผลการทดลองเพื่อศึกษา วิจัยและนำข้อมูลไปใช้สนับสนุนการพัฒนารูปแบบวัสดุให้มีความเหมาะสมกับการใช้งานมากขึ้นในอนาคต”

 

ชนะ ภูมีVice-President Cement and Construction Solution Business ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง กล่าวว่า“เอสซีจี มุ่งสร้างนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องภายใต้แนวคิด Passion for BetterGreen Societyเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อสังคมชุมชน และสิ่งแวดล้อมเพื่อยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสังคมให้ดี ควบคู่ไปกับการสร้างความร่วมมือกับทุกฝ่ายในการดำเนินธุรกิจเพื่อขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมที่เน้นการรักษาคุณค่าของทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเกิดการใช้ทรัพยากรใหม่ให้น้อยที่สุด ซึ่งถือเป็นการสร้างคุณค่าและความยั่งยืนให้กับสิ่งแวดล้อม ชุมชน และธุรกิจ การร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ เอสซีจีจะดำเนินการผลิตและจัดทำวัสดุสำหรับใช้เป็นฐานลงเกาะสำหรับปะการังธรรมชาติพร้อมทั้งร่วมวิจัยและพัฒนารูปแบบวัสดุเพื่อนำไปใช้ในการฟื้นฟูปะการังได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

“ซึ่งการผลิตปะการังเทียมนี้ เอสซีจี ซิเมนต์ ได้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการพิมพ์แบบ 3 มิติ (3D Printing Technology) และ Advanced Materialsด้วยนวัตกรรมการขึ้นรูปวัสดุที่พัฒนาขึ้นสามารถสร้างสรรค์ชิ้นงานได้โดยไม่จำกัดรูปแบบ มาสร้างสรรค์ต้นแบบปะการังเทียมรุ่นใหม่ที่ได้รับการออกแบบให้มีรูปทรงใกล้เคียงกับปะการังธรรมชาติ มีความเสมือนจริงมากขึ้น โดยใช้ระบบ Extrusion Printing ซึ่งเป็นระบบการผลิตแบบขึ้นรูปด้วยการฉีดเลเยอร์เป็นชั้นๆ เหมาะกับงานโครงสร้างที่ต้องการความแข็งแรง และAdvanced Materials นำมาใช้ออกแบบและจำลองโครงสร้างได้เหมือนปะการังจริง โดยสามารถใช้เศษคอนกรีตจากการรื้อถอนอาคารเป็นส่วนผสมทดแทนหินปูนได้มากถึง 40%โดยการพัฒนาวัสดุคอนกรีตดังกล่าวเมื่อแล้วเสร็จจะขยายผลนำไปทดลองจัดวางจริงในท้องทะเลไทย 3 พื้นที่ ได้แก่ 1.) เกาะราชาใหญ่ จังหวัดภูเก็ต 2.) เกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ3.) เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี ภายในเดือนพฤษภาคม 2563 ก่อนต่อยอดไปยังพื้นที่อื่นๆ ในประเทศไทยต่อไปและเพื่อรองรับการต่อยอดทางธุรกิจในอนาคต เอสซีจียังมีบริการ SCG 3D Printing Service Solution ที่ให้บริการCo Design & Develop ตลอดจนการหาซัพพลายเชนให้กับลูกค้า เพื่อ Scale Up งานที่อยู่อาศัยเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น”

วัสดุก่อสร้าง

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.

buy spotify followers mumiyo macunu eşkina balığı taşı proment damla kekreyemiş tozu Yalancı Portakal Merhemi arı zehiri kremi bee cure krem titan gel gold wixy beauty kekreyemiş tozu borev tablet bulaşık makinesi deterjanı stag 9000 sprey mavi su
izmit escort ankara escort