3,482
VIEWS

ธนาคารออมสินกับแนวคิดที่ก้าวไกลกว่าคู่แข่งเสมอ พร้อมมุ่งหน้าสู่การเป็น Fully Digital Bank เต็มตัว

Apr 21, 2020 -None-

ธนาคารออมสินที่เราเห็นในวันนี้ไม่เพียงแต่เดินมาไกลจากภาพลักษณ์ของธนาคารออมสินในสมัยก่อน ทว่ายังกลายเป็นธนาคารชั้นนำของเมืองไทยที่มีความสามารถในการรับมือกับกระแสดิสรัปชั่นได้เป็นอย่างดี ซึ่งมาจากการวางนโยบายขับเคลื่อนด้านดิจิทัลในช่วงหลายปีที่ผ่านมาอย่างจริงจัง กระทั่งออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ และบริการที่ตอบโจทย์ลูกค้าในยุคดิจิทัลมากขึ้นเรื่อยๆ และนี่เองที่ทำให้ธนาคารออมสินสามารถครองตำแหน่ง “Top Digital Brand Award” จากผลการสำรวจ Thailand’s Most Admired Brand 2020

ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กล่าวว่า ปีนี้ธนาคารได้มีการวางแผนดำเนินงาน โดยกำหนดทิศทางมุ่งมั่นเป็นธนาคารเพื่อความยั่งยืน “เติบโต ยั่งยืน ตอบแทนคืนสู่สังคม: GSB SUSTAINABLE BANKING” ซึ่งจะขับเคลื่อนผ่านกลไก 3 Banking ได้แก่ Traditional Banking: ให้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านสาขาธนาคารในรูปแบบปกติให้เติบโต โดยลดต้นทุน เพิ่มรายได้ มีประสิทธิภาพ เพิ่มผลิตภัณฑ์และบริการที่ทันสมัย และลดปริมาณการทำธุรกรรมบนเคาน์เตอร์ไปสู่อิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น Social Development Banking: ธนาคารเพื่อพัฒนาสังคมผ่านการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาความรู้และศักยภาพ สร้างความเข้มแข็งแก่ประชาชนฐานราก พร้อมทั้งดูแลคนไทยและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และ Digital Banking: ให้มีบริการที่รวดเร็วและทันสมัย พร้อมสร้างความสะดวกสบายบน Digital Platform

เมื่อนโยบายขับเคลื่อนในด้านดิจิทัล เป็น 1 ใน 3 ยุทธศาสตร์ที่ธนาคารออมสินให้ความสำคัญมากพอๆ กับการเป็นTraditional Banking และ Social Development Banking ทำให้ปัจจุบัน Digital Banking ของธนาคารออมสิน สามารถรองรับทุกผลิตภัณฑ์และบริการได้เทียบเคียงธนาคารพาณิชย์

หากย้อนกลับไปดูพัฒนาการ Digital Banking ของธนาคารออมสินจะพบว่าไม่เคยหยุดนิ่งอยู่กับที่ ในทางกลับกันเราจะเห็นพัฒนาที่ไปไกลกว่าตลาดหนึ่งก้าวเสมอ เริ่มจากบริการถอนเงินผ่านเครื่อง ATM โดยไม่ใช้บัตร ผ่าน Mobile Banking ด้วย Application MyMo: MyMo My Card จากนั้นต่อยอดความสำเร็จของ MyMo ไปอีกขั้น เพื่อพัฒนาบริการที่รวดเร็วและทันสมัย สร้างความสะดวกสบาย ตอบสนองความต้องการผู้ใช้บริการทางการเงินในทุกช่วงวัยของลูกค้า (MyMo My Life) ไม่ว่าจะเป็นทั้งด้านการออมการขอสินเชื่อ การลงทุน การประกันชีวิต/ประกันภัย

รวมไปถึงบริการอื่นๆ ต่อยอดจากผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ผ่าน New Feature ของ Mobile Application : MyMo อาทิ บริการซื้อประกันภัยรถยนต์/ที่พักอาศัย/ประกันชีวิต ผ่าน i-Insurance บริการบัญชีเพื่อการออม ด้วย i-Saving บริการซื้อขายหลักทรัพย์กับ i-Investment และบริการการค้ำประกันสินเชื่อด้วย Digital Salak ด้วย i-Loan เป็นต้น

“ธนาคารมุ่งมั่นที่จะพัฒนา Digital Platform อย่างต่อเนื่องต่อยอดจากความสำเร็จที่ผ่านมา ซึ่งผลิตภัณฑ์ด้านดิจิทัลของธนาคาร ได้รับการตอบรับที่ดีมาก เช่น ด้านเงินฝากสลากออมสินดิจิทัล 1 ปี ที่เริ่มให้บริการเมื่อปี 2562 เพียง 10 วันแรก มียอดเงินฝากกว่า 2,500 ล้านบาท ซึ่งตอกย้ำว่า ผลิตภัณฑ์ดิจิทัลของธนาคารตอบสนองความต้องการลูกค้าเป็นอย่างดี และเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 ธนาคารได้เริ่มจำหน่ายสลากออมสินดิจิทัล 3 ปี งวดที่ 134 ซึ่งลูกค้าสามารถซื้อสลากออมสินผ่านมือถือได้เอง เพิ่มความสะดวก รวดเร็วให้ผู้ใช้บริการ สำหรับด้านการลงทุน ในปีที่ผ่านมาธนาคารได้ร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด ให้บริการทำธุรกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่าน MyMo แก่ลูกค้าของธนาคารได้ โดยเมื่อต้นปี 2563 ที่ผ่านมา ธนาคารได้เปิดให้บริการ MyMo MyFund Feature บน MyMo Application สำหรับซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนแบบออนไลน์ ผ่าน ดิจิทัลแบงกิ้งของธนาคารเพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการที่หลากหลายและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

นอกจากตัวอย่างข้างต้นแล้ว ธนาคารยังได้ร่วมลงทุนกับ FinTech/Startup ต่างๆ ไปแล้ว 28 ราย และยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาเข้าไปร่วมลงทุนอีกหลายราย ซึ่งในการไปร่วมลงทุนนี้ ธนาคารไม่ได้มองเฉพาะการสร้างผลตอบแทน แต่ธนาคารมองถึงการร่วมมือที่จะร่วมพัฒนาและออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ทั้งบริการทางการเงินและบริการอื่นๆ ในรูปแบบดิจิทัลด้วย 

ดร.ชาติชาย กล่าวว่า ปีนี้ธนาคารออมสินยังคงเดินหน้าพัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง โดยมีวางแผนพัฒนา Digital Product(Savings, Loan, Invest, Insurance) ส่วนปี 2564 จะพัฒนา Digital for SMEs และ Develop Centralize Operation & Back-Office พร้อมเข้าสู่การเป็น Fully Digital Bank อย่างเต็มตัวภายในปี 2565-2567

ทั้งนี้ธนาคารจะพัฒนา Digital Platform ในการขับเคลื่อนองค์กรสู่การเป็น Digital Banking ผ่านแผนงานรองรับซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ นอกเหนือจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ไม่ว่าจะเป็นระบบโครงสร้างพื้นฐาน เทคโนโลยีต่างๆ การเข้าไปร่วมทุนกับพันธมิตร การพัฒนาบุคลากรก็เป็นเรื่องสำคัญ ธนาคารมีโครงการ เพื่อมุ่งพัฒนาทักษะที่จำเป็นของบุคลากรให้มีความพร้อมต่อโลกทางการเงินที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การพัฒนาระบบงานและเครื่องมือต่างๆ เพื่อให้บุคลากรสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์และปรับปรุงได้ (Data Driven) นอกจากนี้ในลักษณะของการทำงานธนาคารก็ค่อยๆปรับเปลี่ยนให้มีประสิทธิภาพมากย่างขึ้นกว่าเดิม โดยส่งเสริมให้มีการประสานความร่วมมือของบุคลากรข้ามหน่วยงานให้มากยิ่งขึ้น (Agile Team) ซึ่งเบื้องต้นก็ได้รับความร่วมมือและตอบรับเป็นอย่างดี

เช่นเดียวกับด้านการสื่อสาร ที่ธนาคารจัดโครงสร้างให้มีหน่วยงานที่ดูแลงานด้านสื่อสารการตลาดดิจิทัลโดยเฉพาะ ทำหน้าที่ทั้งเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลภารกิจและผลิตภัณฑ์ของธนาคารผ่านช่องทางสื่อดิจิทัลทั้งภายในและภายนอกองค์กร เป็นการใช้ช่องทางการสื่อสารแบบ หลายช่องทาง (Omni-Channel) อาทิ Application : MyMo, GSB Internet Banking, Application : GSB PAY, Website : www.gsb.or.th, Facebook, LINE, Instagram, Twitter, YouTube, Pinterest ในชื่อ GSB Society, Call Center : 1115, รวมถึงมีหน่วยงานด้านลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) เพื่อฟังเสียงลูกค้าและ Relationship Marketing

หากถามว่าอะไรคือ เคล็ดลับที่ทำให้ธนาคารออมสินซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐมีขีดความสามารถในการแข่งขันในธุรกิจดิจิทัลแบงกิ้งไม่แพ้ธนาคารพาณิชย์ คำตอบนั้นก็คือ การมีแนวคิดที่ก้าวไกลกว่าคู่แข่งเสมอ

“ผมคิดว่าเรามีการป้องกันความเสี่ยงของธนาคาร และตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงจุด พร้อมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้นำสมัย เพื่อให้ธนาคารคงความเป็นผู้นำ สร้างผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ให้รองรับการเปลี่ยนแปลงและการเติบโตของธนาคาร สร้างรายได้มาทดแทน Banking Business แบบเดิม ตลอดจนสร้างคนรุ่นใหม่มาดูแล New Business Model”

แน่นอนว่าในอนาคตตำแหน่งแบรนด์ธนาคารที่มีความโดดเด่นด้านดิจิทัลของธนาคารออมสินจะชัดเจนไปอีกขั้นหนึ่งโดยเบื้องต้นเริ่มมีการลดงานหน้าเคาน์เตอร์ โดยเชิญชวนลูกค้าให้ใช้บริการผ่านเครื่อง Self Service, Mobile & Internet Banking มากขึ้น พร้อมร่วมกับบริษัทร่วมทุน (VC) พันธมิตร พัฒนาด้านดิจิทัลให้เป็น Ecosystem เพื่อตอบสนองความต้องการทุกช่วงชีวิตของลูกค้าผ่าน New Feature ของ Mobile Application พัฒนาศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (GSB Contact Center) โดยเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมทุกความคิดเห็น ข้อร้องเรียน และเสนอแนะของลูกค้าจากทุกรูปแบบช่องทางการสื่อสาร (Omni-Channel) และเป็นศูนย์กลางในการให้บริการข้อมูล ข่าวสาร ผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคารฯ ผ่านทุกช่องทางสำคัญ เพื่อยกระดับการให้บริการและตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า นอกจากนี้ ยังจะนำเทคโนโลยี AI, Chatbot, Speech Recognition มาเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น

พร้อมนับถอยหลังสู่การเป็น Fully Digital Bank ในอีก 2 ปีข้างหน้า

BANK

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.

XXX Sex Videos ivudo.com Free Porn Free Sex böcek ilaçlama erkek kol saati
antalya escort
bodrum escort smart iptv
beylikduzu escort sirinevler escort beylikduzu escort German Free XXX Video Watch Latina Lesbian Sluts XXX Clips
awek tudung seksi tumblr tamil sexy hd video fun ponos from kenya
magnet
porno hd porno Ümraniye Evden Eve Nakliyat
diyarbakır escort izmit escort
sanny levon xnxx son fuck mom dogstyle