5,174
VIEWS

สยามพิวรรธน์สร้างปรากฏการณ์นำโลกธุรกิจรีเทลสู่โมเดลใหม่ พร้อมรับวิถีชีวิต New Normal ก่อนใคร

May 13, 2020 -None-

  • สยามพิวรรธน์ พลิกเกมนำโลกธุรกิจรีเทลสู่โมเดลใหม่ ตอกย้ำวิสัยทัศน์การเป็น ‘ผู้นำความคิดสร้างสรรค์ที่ล้ำสมัย
  • เปิดวิสัยทัศน์ “New Beginning - New Smile” มิติใหม่ของศูนย์การค้าแห่งอนาคตที่จะสร้างความสุขและรอยยิ้มให้แก่ผู้คน ตอบสนองวิถีการใช้ชีวิตวิถีใหม่ของผู้บริโภคในแบบ New Normal Innovative Lifestyle ด้วยการสร้าง Retail Ecosystem ผ่าน Sustainable Living Community ผสมผสานกับ Omni Shopping Channel
  • ย้ำความมั่นใจสูงสุดด้วยมาตรการสุขอนามัยและความปลอดภัยด้วยนวัตกรรมสร้างสรรค์ครอบคลุมทุกมิติ(Innovative Health&Safety)ที่นำร่องปฏิบัติเป็นศูนย์การค้าแรกนับตั้งแต่การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19

บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด เจ้าของและผู้บริหาร OneSiam Global Destinations ซึ่งเป็นการผนึกกำลังของศูนย์การค้าสยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ และเป็นหนึ่งในพันธมิตรเจ้าของโครงการไอคอนสยาม อภิมหาโครงการเมืองริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา สร้างปรากฏการณ์ให้วงการค้าปลีกอีกครั้ง ด้วยการปฏิวัติโลกศูนย์การค้า เปลี่ยนผ่าน Covid-19ก้าวสู่รีเทลโมเดลล่าสุดที่ตอบสนองวิถีการใช้ชีวิตในรูปแบบใหม่ก่อนใคร

นางชฎาทิพ จูตระกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด กล่าวว่า “เป็นที่ทราบกันดีว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ได้ส่งผลกระทบต่อคนทั่วโลก นับจากนี้วิถีการดำรงชีวิตของทุกๆ คนจะเปลี่ยนแปลงไปในทุกด้าน สยามพิวรรธน์ ซึ่งมีวิสัยทัศน์การเป็น‘ผู้นำความคิดสร้างสรรค์ที่ล้ำสมัย’ และเป็นผู้นำแห่งการนำเสนอสิ่งแปลกใหม่ให้ชีวิตหรือThe Icon of Innovative Lifestyle ถือเป็นโอกาสอันดียิ่งที่จะนำร่องโลกธุรกิจรีเทลสู่โมเดลใหม่ที่ต้องตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากของผู้บริโภคซึ่งนอกเหนือจากจะสร้างสูตรสำเร็จในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่แล้ว ยังเป็นการสร้างบรรทัดฐานใหม่ในการทำศูนย์การค้าเพื่อโลกในอนาคต ด้วยการนำเสนอbusiness model ใหม่ที่สร้างขึ้นบนการมีส่วนร่วมของผู้นำในด้านต่างๆผ่านกระบวนการหลอมรวมทางความคิดและการสร้างสรรค์วิถีใหม่ของการดำรงชีวิตเพื่อความยั่งยืนของทุกฝ่ายร่วมกัน (Sustainable Living) สืบสานและส่งต่อประโยชน์ให้แก่ผู้คนในวงกว้างผ่านประสบการณ์การเลือกซื้อสินค้าที่เสริมสร้างชีวิตที่มีคุณภาพและสุขอนามัยที่เพิ่มขีดความสามารถของผู้คน อีกทั้งเป็นการสร้างประโยชน์และคุณค่าให้เกิดขึ้นแก่ผู้ผลิตและผู้ซื้อร่วมกัน เป็นระบบนิเวศน์ของธุรกิจค้าปลีก (Retail Ecosystem) ที่สร้างความสำเร็จร่วมกันอย่างยั่งยืนและจะสร้างความสุขให้แก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้บริโภค ผู้ประกอบการร้านค้าหรือกลุ่มผู้ค้ารายย่อย ชุมชนสังคมและประเทศ

Sustainable Living วิถีใหม่ของการดำรงชีวิตเพื่อความยั่งยืน

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สยามพิวรรธน์ ยึดมั่นในการขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน (Sustainability) ด้วยการร่วมกันรังสรรค์ (Co-creation) และการสร้างคุณค่าสมประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่าย (Creating Shared Values) เพื่อสร้างความเท่าเทียมและสร้างประโยชน์ร่วมกันให้เกิดขึ้นในสังคมทุกระดับ ยกระดับคุณภาพชีวิตและขีดความสามารถของคนไทย เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย และนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ โดยการเปิดพื้นที่ในทุกศูนย์การค้าของกลุ่มบริษัทฯเพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SME รวมถึงกลุ่มบุคคลพิเศษผู้พิการผู้ด้อยโอกาสจากทั่วประเทศได้แสดงความสามารถ หรือนำผลิตภัณฑ์ที่ได้ผลิตขึ้นมาวางจำหน่าย พร้อมสร้างกระบวนการในการเรียนรู้การทำธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมทั้งหาพันธมิตรจากสถาบันการเงินต่างๆมาให้ความรู้เรื่องการออมและการลงทุน ให้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงของการค้าผ่านการวิเคราะห์ Data Management เป็นองค์ความรู้ที่สร้างโอกาสสร้างรายได้และให้คนไทยมีความภาคภูมิใจในความสามารถของตน  ได้แสดงศักยภาพ ความสามารถ และความคิดสร้างสรรค์อย่างเต็มที่เพื่อต่อยอดสู่การค้าขายในเวทีโลก

ในวันนี้ สถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 ได้กระตุ้นจิตสำนึกให้คนทั่วโลกให้ตระหนักถึงความสำคัญในแนวทางการดำรงชีวิตเพื่อความยั่งยืน หรือ Sustainable Livingอย่างชัดเจนยิ่งขึ้น  มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมาใส่ใจถึงสุขภาพของตนเองและมีจิตสำนึกเรื่องลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ควบคู่ไปกับการส่งเสริมสินค้าท้องถิ่นเพื่อเศรษฐกิจยั่งยืน โดยการสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนวิถีไทย และผู้ประกอบการรายย่อยSME ทั้งนี้สินค้าอุปโภคและบริโภคยุค New Normal จะต้องนำเสนอคุณค่า (Value)ของสินค้าและประสบการณ์ในด้าน Sustainabilityเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นสยามพิวรรธน์ ผู้นำความคิดสร้างสรรค์ที่วงการศูนย์การค้าทั่วโลกจับตามองในการสร้างต้นแบบใหม่ๆของการค้าปลีก(Creative & Innovative Retail) ขอนำเสนอแนวทางการทำธุรกิจรีเทลที่ตอบสนองวิถีการดำรงชีวิตเพื่อความยั่งยืน(Sustainable Living)ได้แก่

• นำเสนอระบบนิเวศน์ของธุรกิจค้าปลีก (Retail Ecosystem) สร้างประโยชน์และคุณค่าให้เกิดขึ้นแก่ผู้ผลิตและผู้ซื้อร่วมกัน

วิกฤตการณ์ในครั้งนี้จะเป็นจุดสำคัญที่ก่อให้เกิดการร่วมแรงร่วมใจของคนไทยทั้งชาติ ที่จะช่วยเหลือและสนับสนุนคนไทยด้วยกันเอง  สยามพิวรรธน์ ขอนำรอยยิ้มให้กลับคืนสู่สยามเมืองยิ้ม โดยร่วมกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศและกอบกู้วิกฤตครั้งนี้ ด้วยโครงการ “สยามพิวรรธน์ ไทยช่วยไทย” ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจโดยเปิดพื้นที่จำหน่ายสินค้าช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย อาทิ การจัด“ตลาดฟื้นใจไทย” ณ เมืองสุขสยาม ไอคอนสยาม ให้ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบต้องเปลี่ยนผันอาชีพ นำสินค้าและผลิตภัณฑ์จากชุมชนทั่วประเทศมาจำหน่ายโดยไม่คิดค่าเช่า  เปิดพื้นที่ รอยัลพารากอนฮอลล์ และ ทรูไอคอน ฮอลล์ ให้ผู้ประกอบการสินค้าส่งออกที่ประสบปัญหาไม่สามารถส่งสินค้าไปยังต่างประเทศมีพื้นที่ในการจำหน่ายสินค้า โดยจะทำงานร่วมกับภาครัฐ สถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรและนวัตกรรม สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ กรมส่งเสริมสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ การจัดพื้นที่ตลาดนัดช่วยผู้ประกอบการรายย่อยโดยกันตนากรุ๊ป รวบรวมร้านดังมาออกร้านจำหน่ายสินค้าคุณภาพและอาหารรสเลิศ เป็นต้น  

แนวทางการสร้างสังคมค้าปลีกลักษณะไทยช่วยไทยนับเป็นการสร้างความสุขและรอยยิ้ม New Beginning - New Smile ให้ทั้งผู้ประกอบการที่ขาดรายได้ต้องการความช่วยเหลือ ขณะเดียวกันลูกค้าที่ได้จับจ่ายอุดหนุนสินค้าก็ได้รับความสุขและได้รอยยิ้มที่ได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือคนไทยด้วยกัน เป็นพลังผลักดันให้สังคมไทยก้าวข้ามผ่านวิกฤตและสร้างการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ

• นำเสนอสินค้าและบริการที่ตอบสนองชีวิตวิถีใหม่ โดยEcotopia ณ สยามดิสคัฟเวอรี่ ซึ่งจะเป็นอีโค่คอมมูนิตี้ที่ใหญ่ที่สุดในเอเซีย บนพื้นที่ 2,000ตารางเมตร รวบรวมสินค้าเพื่อวิถีชีวิตยุคใหม่ที่ดีต่อสุขภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อตอบสนอง Sustainable Living ในทุกมิติ เช่น สินค้าเพื่อสุขภาพและรักษาสุขอนามัย สินค้าที่ผลิตโดยไม่ใช้สารเคมี สินค้าและอาหารออร์แกนิค สินค้าที่กระบวนการผลิตเป็นมิตรต่อสัตว์และสิ่งแวดล้อม สินค้าที่ผลิตจากวัสดุเหลือใช้ สินค้า re-use, recycle เพื่อการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า พร้อมกิจกรรมwork shop เรียนรู้การใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าเพื่อสร้างประโยชน์ต่อสังคมและโลก การเพิ่มขีดความสามารถของคนผ่านนวัตกรรมปรับจิตและร่างกายให้แข็งแรง โดยEcotopiaนี้สร้างสรรค์จากความรู้ความเชี่ยวชาญของ ผู้นำ Eco communityในสาขาต่างๆรวม 12 ท่านร่วมกับสยามพิวรรธน์เพื่อให้เป็นพื้นที่ของคนรุ่นใหม่ที่ปรารถนาจะเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสังคมแห่งความสุขที่เติบโตด้วยความยั่งยืนในโลกที่มีความสมดุลย์ของนวัตกรรมและธรรมชาติ

• นำเสนอชีวิตวิถีใหม่อย่างมีสไตล์ โดยพลังของการ Co-Creation & Collaborationสยามพิวรรธน์เชื่อในศักยภาพและคุณค่าของการผสานความร่วมมือกับผู้มีความเชี่ยวชาญในทุกแขนง ดังจะเห็นได้จากการร่วม Co-Creation และ Collaboration ที่ผ่านมามากมายซึ่งสร้างสีสันและแรงบันดาลใจให้แก่ผู้คนมาโดยตลอด สยามพิวรรธน์จึงเพิ่มพลังบวกให้แก่วิถีชีวิตของทุกคนโดยเติมพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ที่ช่วยกระตุ้น สร้างสีสัน และมอบความสุขง่ายๆ อย่างมีสไตล์ อาทิ การจัดโซนพิเศษ ใน สยามเซ็นเตอร์ เมืองแห่งไอเดียที่ล้ำเทรนด์ โดยร่วมกับร้านค้าแบรนด์ดังและเหล่านักออกแบบดีไซเนอร์ไทย สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์สำหรับชีวิต New Normal อย่างมีสไตล์และเติมสีสันให้รูปแบบ Sustainable Living ให้สนุกยิ่งขึ้น ผ่านสินค้าแฟชั่นที่สร้างสรรค์ตามฟังก์ชั่นการใช้งานของชีวิตวิถีใหม่ ผลิตภัณฑ์เพื่อรักษาสุขอนามัยต่างๆ ที่มีดีไซน์ล้ำเทรนด์  รวมถึงอุปกรณ์ Gadget ทันสมัยพร้อมฟังก์ชั่นที่เหมาะกับโลกปัจจุบัน

Omni Channel Shoppingประสบการณ์การช้อปปิ้งใหม่ที่ผสมผสานทุกช่องทาง

ในช่วงสถานการณ์ที่ผ่านมาพฤติกรรมผู้บริโภคในการช้อปปิ้งออนไลน์มีมากขึ้น ผู้บริโภคเกิดความคุ้นเคย และมีกลุ่มเป้าหมายที่สนใจช้อปปิ้งออนไลน์มากขึ้น วันสยามและไอคอนสยาม มีช่องทางการช้อปปิ้งโดยใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีพร้อมตอบสนองความต้องการการช้อปปิ้งในแบบ Omni Channel Shopping ที่การผสานการช้อปปิ้งระหว่าง On-line และ Off-line ได้แก่

• ครั้งแรกของเมืองไทยที่สยามพิวรรธน์มอบประสบการณ์ช้อปปิ้งลักซ์ชัวรี่แบรนด์ทาง S-commerce ด้วยบริการ “Luxury Chat & Shop” สยามพารากอนและไอคอนสยามซึ่งเป็นศูนย์รวมแบรนด์เนมชั้นนำระดับโลก ได้สร้างปรากฏการณ์เปิดให้ช้อปปิ้งออนไลน์ส่งตรงจากลักซ์ชัวรี่แฟล็กชิปสโตร์ถึงหน้าบ้าน  ซึ่งไม่เคยมีศูนย์การค้าใดสามารถทำได้มาก่อน  ทำให้เหล่าแบรนด์ดังทั่วโลกให้ความสนใจและศึกษาแนวทางการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด ปัจจุบันมีลักซ์ชัวรี่แบรนด์ที่เข้ามาร่วมจำหน่ายในช่องทาง Luxury Chat & Shop มากมาย อาทิ Balenciaga, Bally, Boss Hugo Boss, BottegaVeneta, Burberry, BVLGARI, Coach,Dolce&Gabbana, Fendi, Furla, Givenchy, Gucci, Jimmy Choo, Loewe, Kwanpen, Longchamp, MaxMara, MCM, Mulberry, Michael Kors, Off-White, Paul Smith, PRADA, Philipp Plein, Salvatore Ferragamo , Tiffany & Co., Versace ซึ่งประสบความสำเร็จมีลูกค้าให้การตอบรับอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนั้นOneSiam& ICONSIAM Chat& Shopยังนำเสนอสินค้าใช้ในชีวิตประจำวัน แฟชั่น และไลฟ์สไตล์ ที่พร้อมให้ลูกค้าช้อปปิ้งในทุกที่ทุกเวลาพร้อมกับการสื่อสารระหว่างลูกค้ากับวันสยามอย่างใกล้ชิด ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและสะดวกสบาย

• OneSiam Application และLine @OneSiamที่นำเสนอข้อความข่าวสารและสิทธิประโยชน์

รวมความตื่นตาตื่นใจ และแรงบันดาลใจ ทั้งในโลกจากสินค้า luxury brands, fashion, beauty, dining, living และ entertaining ปัจจุบัน มีผู้สนใจดาวน์โหลด OneSiam Application รวมกว่า 200,000 คน และ Line @OneSiamมีสมาชิกกว่า 720,000 คน

• บริการที่ตอบสนองชีวิตวิถีใหม่ อาทิ Call & Pick Up  บริการสั่งซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจากกูร์เมต์มาร์เก็ต สยามพารากอนซูเปอร์มาร์เก็ต Dear Tummy  และTaka Marche ที่ไอคอนสยาม ตอบรับพฤติกรรมผู้บริโภคในอนาคตที่ต้องการใช้เวลาในการช้อปปิ้งอย่างคุ้มค่า การทำลิสต์และสั่งซื้อสินค้าล่วงหน้า แล้วมารับสินค้าเป็นรูปแบบรีเทลยุคใหม่ที่มอบความสะดวกและรวดเร็ว นอกจากนี้ลูกค้ายังสามารถใช้เวลาในการเลือกช้อปปิ้งในสินค้าอื่นๆ ได้อย่างเต็มที่ , และ บริการ “Eat @ Homeและ Eat @ Condoรวบรวมร้านอาหารในสยามพารากอนและไอคอนสยามที่เปิดให้บริการให้สั่งกลับบ้าน และ Food Delivery

• “Siam Center Virtual Mall”ยกสยามเซ็นเตอร์สู่แพลตฟอร์มช้อปปิ้งบนโลกดิจิทัล สร้างปรากฏการณ์ให้แก่ธุรกิจค้าปลีกอีกครั้งโดยผนึกกำลังกับ LAZADA ผู้นำอีคอมเมิร์ซแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมเปิดตัวให้ช้อปตลอด 24 ชั่วโมง ไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็สามารถช้อปและรับแรงบันดาลใจจากสยามเซ็นเตอร์ได้ทุกเมื่อ โดยเปิดให้บริการผ่าน www.lazada.co.thหรือแอปพลิเคชันLAZADA

Omni Channel Shoppingเป็นกลยุทธ์การตลาดที่สยามพิวรรธน์ได้ดำเนินการอย่างครบถ้วน และประสบความสำเร็จอย่างดียิ่งในช่วงสถานการณ์โควิดในปัจจุบัน ซึ่งสยามพิวรรธน์จะยังคงดำเนินการต่อไปและพัฒนาไปสู่จุดสูงสุดของการตลาดแบบ Omi Channel Shopping ในอนาคต เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในรูปแบบการใช้ชีวิตแบบใหม่

มาตรการสุขอนามัยและความปลอดภัยด้วยนวัตกรรมสร้างสรรค์  (Innovative Health & Safety)

ศูนย์การค้าคือสถานที่มอบความสุขให้แก่ผู้คน ศูนย์การค้ายุคใหม่ต้องสร้างความเชื่อมั่นและไว้วางใจให้ลูกค้ารู้สึกปลอดภัยและได้รับการดูแลเอาใจใส่ตลอดการใช้เวลาภายในศูนย์ฯ สยามพิวรรธน์เป็นศูนย์การค้าแรกที่นำร่องดำเนินมาตรการรักษาสุขอนามัยให้แก่ลูกค้าและพนักงานทุกคนอย่างสูงสุดและเป็นที่ประจักษ์ตั้งแต่ช่วงแรกของการแพร่ระบาดไวรัสโควิด 19 ในการเปิดให้บริการอีกครั้ง สยามพิวรรธน์ยังคงรักษามาตรฐานดังกล่าวอย่างเข้มงวด และ Maximize เพิ่มความใส่ใจดูแลทุกจุดสัมผัส พร้อมส่งเสริมให้คนไทยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด โดยมีมาตรการสุขอนามัยและความปลอดภัยด้วยนวัตกรรมสร้างสรรค์(Innovative Health & Safety) สร้างความมั่นใจแก่พันธมิตร คู่ค้า และประชาชนที่มาใช้บริการเต็มรูปแบบ ดังนี้

1.มาตรการสุขอนามัยของพนักงานผู้ให้บริการ

คัดกรองตรวจสุขภาพพนักงานก่อนทำงานและติดตามเข้มงวด กำหนดมาตรการให้พนักงานรักษาอนามัยป้องกันตนเองสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าตลอดเวลา

2.มาตรการความปลอดภัยของศูนย์การค้า

ทำความสะอาดอย่างล้ำลึก (Deep Clean) ก่อนเปิดให้บริการในทุกพื้นที่, ตั้งจุดคัดกรองลูกค้าเข้มงวด 100% ทุกจุดโดยใช้เทคโนโลยีทันสมัย อาทิ ประตูพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ หุ่นยนต์อัจฉริยะ True5G Temi Thermal Scan AutoBot, การลดความแออัดและรักษาระยะห่างเพื่อสุขอนามัย, การดูแลความสะอาดทุกจุดสัมผัส ตลอดจนการจัดการระบบระบายอากาศและถ่ายเทอากาศภายในอาคารที่เหมาะสม

3.มาตรการเพื่อความมั่นใจสูงสุดของลูกค้าผู้ใช้บริการ

ผสานเทคโนยีปรับพฤติกรรมรูปแบบการใช้ชีวิต New Normal ที่ผู้ใช้บริการต้องโหลด Application เพื่อลงทะเบียนการเข้า–ออก และเพื่ออำนวยความสะดวกลูกค้ามากยิ่งขึ้น สยามพิวรรธน์ได้สร้างสรรค์วิธีการให้ลูกค้าสามารถลงทะเบียนเพียงครั้งเดียวแล้วรับ e-pass ส่วนตัวสำหรับใช้สแกนเข้าออกง่ายดายในทุกครั้งที่มาช้อป ผ่าน Application หรือ QR CODE รวมถึงใช้ OneSiam Application และ ICONSIAM Application เพื่อวางแผนช้อปปิ้งได้อย่างสะดวกรวดเร็ว, การดูแลป้องกันตนเองใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา และทำความสะอาดมือด้วยเจลล้างมือเป็นประจำ นอกจากนี้ สยามพิวรรธน์ ยังนำเสนอรูปแบบการช้อปปิ้งในแบบ cashless อำนวยความสะดวกเพิ่มขึ้นสำหรับการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต และช่องทางการชำระเงินระบบดิจิทัล

 

“วิสัยทัศน์ ‘New Beginning - New Smile’ของสยามพิวรรธน์จะสร้างบรรทัดฐานใหม่ในการทำศูนย์การค้าเพื่อโลกในอนาคต ที่สร้างความสุขและนำรอยยิ้มสยามกลับคืนมาสู่คนไทยอีกครั้ง ขณะเดียวกันจะเป็นโมเดลใหม่ของโลกธุรกิจรีเทลเพื่อตอบสนองชีวิตวิถีใหม่ได้ตรงที่สุดด้วย”

สยามพิวรรธน์เชื่อมั่นว่า การดำรงไว้ซึ่งทัศนคติเชิงบวก รักษาวินัยเพื่อชาติ ด้วยความรักความปรารถนาดีของคนไทยที่มีต่อกัน จะเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ที่เอาชนะทุกสิ่งได้สำเร็จ  เราจะร่วมแรงร่วมใจกันกอบกู้ ‘ยิ้มสยาม’ ให้คืนมาสู่คนไทยทุกคน และเราจะนำพารอยยิ้มของคนทั้งโลกกลับมาสู่ประเทศไทย และเป็นชัยชนะร่วมกันของคนไทยทั้งชาติ” นางชฎาทิพ กล่าว

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.

XXX Sex Videos ivudo.com Free Porn Free Sex böcek ilaçlama erkek kol saati
antalya escort
bodrum escort smart iptv
beylikduzu escort sirinevler escort beylikduzu escort German Free XXX Video Watch Latina Lesbian Sluts XXX Clips
awek tudung seksi tumblr tamil sexy hd video fun ponos from kenya
magnet
porno hd porno Ümraniye Evden Eve Nakliyat
diyarbakır escort izmit escort
sanny levon xnxx son fuck mom dogstyle