SEAC ผนึกพลัง KMUTT ติดอาวุธเสริมทักษะคนไทย ต่อยอดการเรียนรู้ตลอดชีวิต

Jun 25, 2020 -None-

SEAC ผนึกพลัง KMUTT เดินหน้าติดอาวุธความสำเร็จให้คนไทยเก่งได้ด้วยทักษะ Hard Skills และ Hyper-Relevant Skills มุ่งสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมไทยทุกระดับอย่างยั่งยืน ตอกย้ำการเป็นผู้นำด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่มุ่งพัฒนาศักยภาพ และส่งเสริมให้คนไทยเดินทางไปสู่ทุกเป้าหมายของชีวิตได้อย่างสมบูรณ์แบบ

นับเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือที่น่าจับตามองของแวดวงการศึกษาไทย เมื่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) และ SEAC ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแห่งภูมิภาคอาเซียน เปิดตัวโครงการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) เพื่อพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-degree) ทั้งในรูปแบบหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-degree) ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E– learning) ระบบออนไลน์ (Online Learning) แบบห้องเรียน (Classroom Learning) และรูปแบบอื่นๆ

เป้าหมายสำคัญของการร่วมมือกันในครั้งนี้ อยู่ที่การยกระดับองค์ความรู้ และสร้างกำลังคนคุณภาพที่ผสมผสานทั้งทักษะด้าน Hard Skills (ความรู้เชิงเทคนิค) และ Hyper-Relevant Skills (ความรู้และทักษะที่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน) สู่ความต้องการของตลาดแรงงานไทย และภูมิภาคอาเซียน ผ่านรูปแบบการเรียนรู้ที่คล่องตัว ทันสมัย และตรงกับความต้องการที่หลากหลายมากขึ้นของกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้ามาเป็นผู้เรียนใน 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ นักศึกษา บุคลากรในภาคธุรกิจ-อุตสาหกรรม และบุคคลทั่วไป

โดยขอบเขตความร่วมมือของการเป็นพันธมิตรระหว่าง มจธ. และ SEAC จะอยู่ภายใต้โครงการ “สร้างความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning)” ในช่วงระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2566

นิยามใหม่ของคำว่า “นักศึกษา”

วันนี้ โลกยุคใหม่อาจต้องมีการให้นิยามคำว่า “นักศึกษา” กันใหม่เนื่องจากโครงสร้างประชากรสูงวัยที่เพิ่มจำนวนมากขึ้น แต่ยังคงมีศักยภาพ ขณะเดียวกันคนในวัยทำงานที่มีอยู่กว่า 38 ล้านคน ก็ต้องการยกระดับศักยภาพของตนเองเพื่อให้ทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) กล่าวว่า จากเหตุผลดังกล่าว ทางมหาวิทยาลัยจึงเปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถมาเรียนรู้ทักษะใหม่ (Reskill) หรือต่อยอดยกระดับทักษะ (Upskill) ซึ่งมหาวิทยาลัยจะมองแต่ผู้เรียนที่จบ ม.6 ไม่ได้ แต่ต้องมองคนที่อยู่ในระบบการทำงานแล้วด้วย เพราะคนทุกคนมีความหมาย และเป็นผู้นำที่สามารถสร้างงานที่มีคุณค่าและมูลค่ามากขึ้นกว่าเดิม อีกทั้งเป็นประโยชน์ให้สังคมได้

“สมการใหม่ของระบบการศึกษาที่มหาวิทยาลัยจะผ่านพ้นกรอบของ “เวลา” แบบเดิมๆ คือ นอกจากมิติเรื่องอายุของนักศึกษาที่นับจากนี้จะเปิดรับผู้เรียนรู้ทุกช่วงวัยหลายเจนเนอเรชั่น โดยรูปแบบหลักสูตรการเรียนการสอนก็จะไม่ถูกจัดแบ่งเป็นภาคการศึกษา จำนวนหน่วยกิต รวมทั้งวิธีการวัดผลด้วยการสอบแบบเดิมก็ต้องปรับเปลี่ยนตามไปด้วย"

ความร่วมมือในครั้งนี้ จึงถือเป็นก้าวสำคัญของมหาวิทยาลัยไทยในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และสร้างบุคลากรคุณภาพ อีกทั้งยังช่วยยกระดับมาตรฐานนักวิจัย และยังเป็นการติดอาวุธให้คนไทยด้วยทักษะจำเป็นต่อตลาดงานในปัจจุบันอีกด้วย

มจธ.ต้องการเป็นสถาบันการศึกษาที่มีคุณค่า และสร้างความหมายให้คนไทย โดยการพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ ไม่ใช่แค่เข้ามาเรียนเพื่อเอาใบปริญญาเพียงอย่างเดียว และยังเชื่อว่านักศึกษา และอาจารย์ต้องมีคุณภาพ หูตากว้างไกล มีเครือข่าย พร้อมทั้งทำวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่ตลอดเวลา ต้องออกไปบริการด้านสังคม บริการ และอุตสาหกรรม เพื่อต่อยอดในการสร้างผลประโยชน์สูงสุดให้กับประเทศชาติ

รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ กล่าวเสริมว่า ปัจจุบันเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปไกลขึ้นมาก ดังนั้นทางมหาวิทยาลัยจึงต้องมีการบริหารจัดการที่ดี มีการร่วมมือกับภาคเอกชนที่ไม่ใช่ Project Based หรือทำครั้งเดียวจบ แต่ต้องเป็นการมองหาพันธมิตรในระยะยาว มีการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนสู่การขยายฐานการเรียนรู้ และพัฒนาคนในประเทศกว่า 30 – 40 ล้านคน

มจธ. มีหลักสูตร “ตามใจคุณ”(Individual Learning) ที่ไม่เน้นเรื่องใบปริญญาและไม่จำเป็นต้องเป็นนักศึกษาของมจธ. เราจะเน้นสร้างศักยภาพให้นักศึกษาสามารถเอาความรู้มาประยุกต์ใช้กับสถานการณ์รูปแบบใหม่ได้ตลอดเวลา โดยไม่จำกัดระยะเวลาในการเรียนรู้ กลับมาเรียนซ้ำได้ตามต้องการ และสามารถสะสมเครดิตเพื่อรับใบปริญญาได้อีกด้วย

อีกหนึ่งหลักสูตรที่น่าสนใจ คือ หลักสูตร Micro Credential หลักสูตรระยะสั้นที่ใช้เวลาเรียนเพียง 2 สัปดาห์เรียนแล้วนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตการทำงานได้ทันที โดยมจธ. ยังมีการจัดระบบบริหารจัดการให้ยืดหยุ่นมากขึ้นในหลักสูตร Non-degree ที่ผู้เรียนสามารถสะสมเครดิตได้เรื่อยๆ สามารถติดต่อขอเทียบเครดิต / หน่วยกิต เพื่อออกใบปริญญาได้ตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย

“เราเชื่อว่าเป็นหน้าที่ของสถาบันการศึกษาที่จะเปิดโอกาสให้คนได้เรียน พร้อมทั้งได้ฝึกทักษะใหม่ๆ ขณะเดียว กัน SEAC มีองค์ความรู้ด้านทักษะชีวิตที่ในอนาคตจะมีความสำคัญยิ่งกว่าทักษะเชิงความรู้ และเมื่อผนวกกับความเชี่ยวชาญทางด้านเทคนิคของ มจธ. ก็จะยิ่งทำให้หลักสูตรของเราแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น”

รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ ยังมองว่า การจัดการศึกษาในยุคปัจจุบัน ต้องเน้นสร้างศักยภาพให้ผู้เรียนเอาความรู้มาใช้ทำงาน และประยุกต์กับสถานการณ์ใหม่ๆ ได้ตลอดเวลา เพราะมนุษย์มีทักษะต่างกัน ต้องการระยะเวลาเรียนต่างกัน ต้องให้เรียนจนทำได้ และทำเป็น ส่วนการวัดผลจะเป็นตามวิทยฐานะ (Credentials) ว่าทักษะของนักศึกษาในระดับนี้ทำอะไรได้และในคุณภาพอย่างไร

ที่สุดของการออกนอกกรอบของเวลา คือ การเรียนรู้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด มหาวิทยาลัยจะพร้อมรองรับคนทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัย ตั้งแต่เด็ก ถึงวัยหลังเกษียณ จะมีการเรียนการสอนเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และตลอดเวลา ผู้สนใจใฝ่รู้ หรือแม้แต่ผู้ที่ทำงานอยู่แล้ว ขาดวุฒิ ก็เข้าที่มหาวิทยาลัยได้ เพื่อหาสิ่งที่เหมาะสมกับตนเอง ไม่จำเป็นต้องมาเป็นนักศึกษา 4-5 ปี เพื่อเรียนในแบบเดิมๆ 

“หลังจากนี้ ผู้สนใจจะเข้ามาเรียนเมื่อสนใจ  ได้ทักษะ และก็ออกไปทำงาน เมื่อทำงานคิดว่าต้องการทักษะเพิ่มขึ้นก็กลับมาเรียนเพิ่มได้เรื่อยๆ เป็นแบบ Lifetime University คือ มหาวิทยาลัยเพื่อให้การเรียนรู้ตลอดชีวิต” รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ กล่าว

มุ่งมั่นในเรื่อง EMPOWER LIVING

ภายใต้พันธกิจสำคัญของ SEAC คือ การมีวิสัยทัศน์ในเรื่อง EMPOWER LIVING ด้วยความเชื่อที่ว่า คนไทยมีความเป็นอยู่ที่ดีได้ ถ้ามีความรู้ที่เหมาะสมกับชีวิต การทำงาน ส่งผลให้ SEAC มุ่งเติมเต็มทุกเป้าหมายของการใช้ชีวิตให้สมบูรณ์แบบผ่านการเรียนรู้ และพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

กลยุทธ์สำคัญ คือ การมองหาพันธมิตรใหม่ๆ เพื่อช่วยกันสร้างสังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้เกิดในประเทศไทย เพื่อเพิ่มคุณค่า และตอบโจทย์ทุกเป้าหมายของการใช้ชีวิตให้คนไทยได้อย่างสมบูรณ์แบบ

โดยการประกาศความร่วมมือกับม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ในครั้งนี้ ยิ่งตอกย้ำการเป็นผู้นำด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมให้คนไทยเดินทางไปสู่ทุกเป้าหมายของชีวิตได้อย่างสมบูรณ์แบบ

อีกทั้งยังช่วยสร้างความเชื่อมั่นในการยกระดับการศึกษา สร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมไทยในทุกระดับ ด้วยทักษะ Hard Skills (ทักษะด้านความรู้เชิงเทคนิค) และ Hyper-relevant Skills (ทักษะและวิธีคิดที่สอดคล้องกับสถาน การณ์ในโลกปัจจุบัน) ติดอาวุธทักษะคนไทยให้พร้อมในสายงานที่กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน

คุณอริญญา เถลิงศรี กรรมการผู้จัดการ SEAC (Southeast Asia Center) กล่าวว่า สถานการณ์ปัจจุบันหลายอย่างสะท้อนให้เห็นว่า สิ่งที่ประเทศไทยต้องเร่งดำเนินการ คือเรื่องการยกระดับศักยภาพ และพัฒนาทักษะของคนไทยให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในโลกปัจจุบัน (Hyper-relevant Skills) เพื่อเป็นพลวัตสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรและประเทศไปข้างหน้า

“SEAC เดินหน้าสรรหาพันธมิตรที่มีมาตรฐาน มีความเชี่ยวชาญ และมีเจตนารมณ์เดียวกัน เพื่อร่วมกัน Reskill และ Upskill ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่จุดประกายให้ทั้ง มจธ.และ SEAC มีโอกาสได้ร่วมมือกันพัฒนาหลักสูตรที่จะสามารถพัฒนานักศึกษา หรือสร้างนักศึกษาที่กำลังเตรียมตัวเข้าสู่โลกของการทำงานให้พร้อมทั้งวิชาชีพ และวิชาชีวิต

รวมถึงเรื่องการสร้าง Mindset และ Skillset ที่จะนำไปสู่โอกาสมากมายในการทำงาน ช่วยให้สามารถประยุกต์ใช้สิ่งที่ได้เรียนรู้ในมหาวิทยาลัยกับบริบทที่จะได้เจอจากการทำงาน จะสร้างให้คนเหล่านี้เป็น Preferred Choices หรือเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อช่วยให้เติบโตไปเป็นกำลังสำคัญของประเทศ”

ที่ผ่านมา SEAC มุ่งมั่นให้คนไทยสร้างการเปลี่ยนแปลงผ่านการเรียนรู้ตลอดชีวิตมาอย่างต่อเนื่อง สำหรับโครงการ “ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี(มจธ.) และ SEAC เพื่อส่งเสริมการเรียน รู้ตลอดชีวิต” นั้น SEAC ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมพัฒนาขีดความสามารถคนไทยให้สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้มากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มนักศึกษา หรือจะเป็นกลุ่มบุคลากรในภาคธุรกิจ-อุตสาหกรรม รวมถึงบุคคลทั่วไปที่จะมาเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางการเรียนรู้ตลอดชีวิตในโครงการนี้

คุณอริญญา กล่าวเสริมว่า SEAC ยินดีที่จะร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะการสอนที่ตอบโจทย์โลกปัจจุบัน เพื่อร่วมสร้างและพัฒนานักวิจัยไทย นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist) อาจารย์เกื้อหนุนสาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist Facilitator) ซึ่งล้วนเป็นกลุ่มอาชีพที่สำคัญต่อโลกอนาคต และมีความเกี่ยวเนื่องโดยตรงต่ออัตราผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ให้มีศักยภาพ และคุณภาพเทียบเท่าระดับสากล

“นอกจากเราจะมุ่งพัฒนาคนไทยแล้ว เรายังมีแผนจะร่วมมือกันเดินหน้าเพื่อขยายฐานผู้เรียนไปยังประเทศเพื่อนบ้านในอนาคตอันใกล้นี้อีกด้วย”

สำหรับความร่วมมือเป็นพันธมิตรกันระหว่าง มจธ. และ SEAC ครั้งนี้ มีขอบเขตภายใต้โครงการ “สร้างความร่วมมือเพื่อส่งเสริม การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning)” เป็นระยะเวลา 3 ปี ระหว่างวันที่ 18 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2566 โดยปีแรกจะมีโครงการนำร่องภายในประเทศ

อาทิ ร่วมมือกันออกแบบคอร์สเพื่อสร้างกลุ่มอาชีพใหม่ป้อนภาคการศึกษา ได้แก่ Online Instructional Designer (นักออกแบบการสอนแบบออนไลน์), Virtual Learning Facilitator (อาจารย์เกื้อหนุนสำหรับการเรียนแบบออนไลน์) และ Data Scientist Facilitator (อาจารย์เกื้อหนุนด้าน Data Science)

นอกจากนี้ ยังมีแผนการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรด้าน Business Mindset ให้กับบุคลากรสายวิทยาศาสตร์ นักวิจัย ซึ่งทักษะและแนวคิดด้านธุรกิจเป็นส่วนสำคัญที่ควรถูกเติมเต็มให้กับกลุ่มบุคลากรสายนี้ อีกทั้งยังมีแผนการใช้หลักสูตรออนไลน์สำหรับจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนขนาดใหญ่ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการจัดการห้องเรียนภายใต้นโยบาย Social Distancing เป็นต้น

สำหรับปีต่อๆ ไป ทั้ง มจธ. และ SEAC มีแผนบุกตลาดประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อลดเส้นแบ่งเขตแดนของการศึกษาและแรงงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพของกำลังคนให้มีคุณภาพทัดเทียมกัน เพิ่มขีดความสามารถของแรงงานในภูมิภาค และจะแสวงหาความร่วมมือกับสถาบันชั้นนำของโลกต่อไป

Collaboration เพื่อสร้าง “กำลังคนคุณภาพ”

การร่วมมือครั้งนี้ SEAC ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาและยกระดับความรู้ความสามารถคนไทยทุกระดับ ต่อยอดทักษะให้กับคนทุกกลุ่มอายุ ให้สามารถก้าวทันความเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลดิสรัปชั่นและตอบโจทย์ทุกมิติของการใช้ชีวิตอย่างสมบูรณ์แบบ เพิ่มขีดความสามารถประเทศไทยให้ก้าวสู่อันดับต้นๆ ของภูมิภาค

คุณอริญญา มองว่า สิ่งที่ทาง มจธ. และ SEAC ทำร่วมกันในวันนี้ เป็นการเติมเต็มในสิ่งที่ประเทศไทยยังขาดอยู่ นั่นคือ Collaboration ระหว่างภาครัฐและเอกชน เหมือนอย่างที่ มจธ. กล่าวว่า ต้องการพาร์ทเนอร์ในระยะยาว เพื่อทำให้เกิด Ecosystem ที่แข็งแกร่ง แม้ว่าอาจไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่ความใหม่อยู่ที่ “วิธีการ” เพื่อตอบในจุดมุ่งหมายเดียวกัน

“ความมุ่งหวังของความร่วมมือครั้งนี้ เราอยากมีส่วนร่วมในการสร้าง “กำลังคนคุณภาพ” เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย ทำให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิต และเลือกชีวิตของตัวเองได้”

ในเวที World Economic Forum มีการพูดถึง “คน” ที่ยังอยู่กับองค์ความรู้เดิมๆ ไม่สามารถตอบโจทย์ หรือเพียงพอต่อ New Economy ได้ โดยคำนิยามของ “กำลังคนคุณภาพ” คือ ต้องมีความพร้อมในเรื่องของ Hard Skills (ความรู้ทางเทคนิค) และ Hyper-Relevant Skills (ความรู้และทักษะที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน)

ดังนั้น Hyper-relevant Skills จึงเป็นทักษะที่จำเป็นที่จะทำให้คนทำงานสามารถตอบโจทย์ความท้าทายในวันนี้ได้ ซึ่งเรื่องของ Hyper-Relevant Skills ยังรวมไปถึงเรื่องของ Mindset, Communication Skill, Presentation Skill, Agility และทักษะที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิต หรือ EQ (ความฉลาดทางอารมณ์)

เป้าหมายของภารกิจนี้ มุ่งไปที่กลุ่มคน 3 กลุ่มหลัก ผ่านการสร้างคน และองค์ความรู้ผ่านงานวิจัย ภายใต้บริบทของความต้องการกลุ่มทักษะใหม่ๆ ในภาคอุตสาหกรรมและการดำเนินธุรกิจ ตามการเปลี่ยนแปลงของกาลเวลา ได้แก่

กลุ่มบุคคลภายนอก เพื่อสร้าง New Learning Facilitators / Data Scientist Facilitators และพัฒนา Business Mindset สำหรับการทำงานวิจัยเพื่อผลักดันประเทศชาติ

กลุ่มบุคคลภายในมจธ. เพื่อสร้างทักษะบุคลากรสู่ Future of University และทักษะ Entrepreneurial สำหรับนักวิจัยของมจธ. และนักศึกษามจธ. ในทุกระดับ และที่จบการศึกษาแล้ว

“เพราะทักษะที่ตลาดแรงงานต้องการมีการเปลี่ยนแปลง และอัพเดทตลอดเวลา เพื่อลดปัญหาหลักสูตรการศึกษาที่ไม่สอดคล้องกับเนื้องานในตลาดแรงงานปัจจุบัน หลักสูตรวิชาที่เรียนในมหาวิทยาลัยต้องปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วตามการเปลี่ยนแปลง มุ่งสร้างคนรุ่นใหม่ให้สามารถเข้าสู่ตลาดงานได้ตามสายงานที่ตลาดมีความต้องการ”

ทางโครงการยังมุ่งหวังจะเป็นส่วนหนึ่งของการผลิตนักวิจัยไทยให้มีศักยภาพ และสามารถพัฒนางานวิจัยคุณภาพที่ตอบโจทย์เชิงธุรกิจทั้งปัจจุบันและอนาคต และลดจำนวนงานวิจัยที่ไม่สามารถต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้ จึงจำเป็นต้องนำเอาทักษะใหม่ๆ ไปพัฒนานักวิจัยให้สามารถผลิตงานวิจัยคุณภาพที่สังคมต้องการ และนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง เพราะจากสถิติทั่วโลก พบว่าประเทศที่ลงทุนและให้ความสำคัญเรื่องการทำวิจัย (R&D) มากเท่าไหร่ ก็จะมีนักวิจัยที่มีคุณภาพมากขึ้นเท่านั้น และส่งผลโดยตรงต่ออัตราผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ 

ที่ผ่านมา SEAC ช่วย Upskill และ Reskill คนวัยทำงานมาแล้วอย่างมากมายกับโมเดลการเรียนรู้ YourNextU ที่เปิดตัวไปเมื่อปีที่ผ่านมา และวันนี้ SEAC เตรียมพร้อมที่จะติดอาวุธทักษะให้คนไทยเพิ่มเติม เพื่อสร้างความพร้อมในสายงานที่กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน ด้วยการนำทักษะ Hyper-Relevant Skills มาตอบโจทย์ให้กับตลาดแรงงานที่มีจำนวนมากกว่า 1,500 หลักสูตร กว่า 30 หมวดหมู่ พร้อมทักษะย่อยอีกมากมายในแต่ละหมวดหมู่

นอกจากนี้ ยังมีโครงการนำร่องที่จะทำร่วมกัน เพื่อการสร้างโอกาสในสายงานอาชีพที่กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน Data-Scientist Facilitators หรืออาจารย์เกื้อหนุนเพื่อการเรียนรู้ทักษะ Data Science ป้อนภาคอุตสาหกรรมที่ต้องการปรับตัวไปสู่ Digital Transformation, Online Instructional Designer และ Virtual Learning Facilitators สร้างอาชีพใหม่ คือ นักออกแบบหลักสูตรออนไลน์ และอาจารย์เกื้อหนุนการเรียนรู้แบบออนไลน์ ป้อนให้กับโรงเรียน มหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่กำลังปรับตัว

“เราอยากให้คนไทยสามารถก้าวทันความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นท่ามกลางวิกฤต และเพิ่มขีดความสามารถประเทศไทยให้ก้าวสู่อันดับต้นๆ ของภูมิภาค เพราะการศึกษา คือ หัวใจสำคัญในการเพิ่มคุณค่าของมนุษย์และช่วยตอบโจทย์ทุกเป้าหมายของการใช้ชีวิตอย่างสมบูรณ์แบบ สิ่งที่ SEAC ต้องการมอบให้ประเทศไทยคือ เราไม่ได้จับปลาให้คนไทย แต่เราต้องการสอนคนให้จับ หรือตกปลาเป็น และรู้ว่าบ่อปลาอยู่ที่ไหน เราเชื่อว่า คนไทยจะจับได้ไม่น้อยกว่าประเทศใดในระดับสากล”

นี่คือก้าวสำคัญของความเชื่อมโยงในด้านอุดมศึกษาระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อลดปัญหาแรงงานไม่มีคุณภาพ และลดอัตราคนว่างงานในอนาคต ด้วยการผลิต “คน” ที่ตรงกับความต้องการ

โดยมี มจธ. และ SEAC เป็นจิ๊กซอว์สำคัญที่จะมาเติมเต็มทักษะชีวิต และเทคนิค โดยเน้นการสร้างกำลังคนคุณภาพที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไปในอนาคต และแน่นอนว่านี่คืออีกหนึ่ง Business Movement ที่สำคัญของ SEAC ในการเดินหน้าสร้างเรื่อง Lifelong Learning ให้เกิดขึ้นในประเทศไทย

#EmpowerLiving #LifelongLearning #YourNextuU

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.