พลัสฯจับมือม.เกษตร ปั้น “นักจัดการสิ่งแวดล้อมฝึกหัด”

Jun 25, 2020 -None-

สุวรรณี มหณรงค์ชัย รองกรรมการผู้จัดการสายงานพัฒนากลยุทธ์และบริหารสินทรัพย์ บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมตอบโจทย์ทุกบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ ในฐานะ Chief Expertise Curator / ผู้อำนวยการสถาบัน Plus Eduplexเปิดเผยว่าเป็นที่น่ายินดีว่า พลัส พร็อพเพอร์ตี้ โดยสถาบัน PLUS Eduplexได้ร่วมมือกับคณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการพัฒนาหลักสูตร “นักจัดการสิ่งแวดล้อมฝึกหัด”ในโครงการที่พักอาศัยซึ่งเป็นครั้งแรกที่ภาคเอกชนด้านบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทย ให้เกิดการดูแลสิ่งแวดล้อมในโครงการที่พักอาศัยอย่างยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งด้านคุณภาพอากาศเสียงความสั่นสะเทือนระบบน้ำการจัดการของเสียและแยกขยะพื้นที่สีเขียว ด้านระบบนิเวศวิทยา รวมทั้งกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับอาคารซึ่งนอกจากความรู้ด้านการดูแลจัดการแล้ว ยังรวมถึงความรู้ด้านการพัฒนาโครงการที่พักอาศัย เพื่อสร้างพื้นฐานความเข้าใจและสามารถนำมาประยุกต์ปรับใช้ดูแลในขั้นบริหารจัดการให้เหมาะกับลักษณะทางกายภาพในโครงการนั้นๆ ได้อย่างเหมาะสม เช่น การออกแบบอาคารเพื่อคนทุกช่วงวัย ภูมิสถาปัตยกรรม (พื้นที่สีเขียว) การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการติดตามตรวจสอบ ทั้งนี้ หลักสูตรดังกล่าวจะใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบPBL (Problem – Based Learning) หรือการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานสร้างผู้เรียนให้เป็นActive Learner ได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงและเรียนรู้จากสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงโดยใช้ช่องทางการเรียนทั้งแบบคอร์สออนไลน์และการนัดสอนหลักสูตรภาคปฏิบัติ เพื่อความยืดหยุ่นและตอบโจทย์การเรียนรู้ในยุคปัจจุบันโดยเริ่มเรียนในเดือนกรกฎาคมนี้ หลักสูตรดังกล่าวใช้เวลาเรียน 4 เดือน ต่อจากนั้นจะประเมินผลเพื่อวางแผนต่อยอดการเรียนรู้ในอนาคต และจัดประกวดโครงการต้นแบบ เพื่อสนับสนุนการนำไปใช้จริงในการบริหารจัดการดูแลโครงการที่พักอาศัยของพลัส พร็อพเพอร์ตี้ ต่อไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรัตน์  บัวเลิศ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กล่าวว่า การผนึกกำลังระหว่างพลัส พร็อพเพอร์ตี้ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์กับคณะสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในครั้งนี้ เป็นการเรียนชุดวิชาศาสตร์การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อความมั่นคงและยั่งยืนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในโครงการที่พักอาศัยให้กับพนักงานของพลัสฯต่อยอดถึงลูกบ้านและสังคมเพราะสิ่งแวดล้อมคือบ้านของเราซึ่งผู้ที่เรียนจบมาจากชุดวิชานี้จะสามารถเลือกใช้เครื่องมือในการวางแผนจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมภายในโครงการที่พักอาศัยได้อย่างถูกต้อง มหาวิทยาลัยสามารถผลิตบุคลากรในสายงานจัดการสิ่งแวดล้อมในเขตเมืองซึ่งเป็นกลุ่มสำคัญในการทำหน้าที่ของเมืองรวมไปถึงการUp-Skill (พัฒนาทักษะเดิมด้วยองค์ความรู้ใหม่) และRe-Skill (สร้างทักษะใหม่สอดรับเทรนด์โลก) บุคลากรตามแผนพัฒนากำลังคนของประเทศในศตวรรษที่21

“ที่ผ่านมา พลัสฯ ได้ให้ความสำคัญกับการสร้าง Green Community และได้เชิญให้ลูกบ้านเข้ามามีส่วนร่วมในทุกกระบวนการเพื่อให้เกิดความเข้าใจและกลายเป็น New Normal ที่จะส่งผลดีต่อที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อมในระยะยาวการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในครั้งนี้เป็นการผลิตนักจัดการสิ่งแวดล้อมฝึกหัด ที่จะต่อยอดการดูแลสภาพแวดล้อมในโครงการที่พักอาศัยที่ไม่ใช่เพียงเรื่อง Green เท่านั้น แต่ยังครอบคลุมสิ่งแวดล้อมทุกด้าน เพื่อจัดการดูแลสิ่งแวดล้อมในทุกมิติอย่างจริงจัง และยังมีการให้ความรู้กฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับอาคารที่พักอาศัยอีกด้วยซึ่งพนักงานที่ผ่านหลักสูตรนี้ จะได้ประกาศนียบัตรรับรองคุณสมบัติจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ยิ่งไปกว่านั้น จะมีการต่อยอดทำคลิปวิดีโอสั้นเพื่อถ่ายทอดความรู้และส่งต่อแนวทางการดูแลสิ่งแวดล้อมที่ถูกต้องให้แก่สังคมในวงกว้างด้วยเช่นกัน” สุวรรณี กล่าว

Note to Editor: สถาบัน PLUS Eduplex เป็นสถาบันการเรียนการสอนภายใต้การจัดการของบริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ที่มีการแบ่งคณะและหลักสูตรที่ครอบคลุมทุกงานบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ เป้าหมายเพื่อพัฒนาสร้างบุคลากรคุณภาพที่มีทักษะรอบด้าน ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงจุด และมีความสามารถในการปรับตัวทำงานให้มีประสิทธิภาพได้ในทุกสถานการณ์ปัจจุบัน พลัส พร็อพเพอร์ตี้ ได้รับความไว้วางใจในการให้บริการบริหารอสังหาริมทรัพย์จำนวน 245โครงการ รวมพื้นที่กว่า 13,000,000ตารางเมตร (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563)

 

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.