ปูนอินทรี ผ่านการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต

Dec 07, 2017 -None-

ตอกย้ำความเชื่อมั่นในการเป็นองค์กรที่ดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ ล่าสุด ศิวะ มหาสันทนะ  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) หรือ ปูนอินทรี เข้ารับมอบ ใบประกาศนียบัตรรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต หรือ CAC (Collective Action Coalition Against Corruption) จาก ธาริษา วัฒนเกส คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยปูนอินทรีได้จัดทำนโยบาย พัฒนา และวางระบบการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งการรับรองนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เป็นระยะเวลา 3 ปี มีเป้าหมายเพื่อต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น และดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ มีจริยธรรมและคุณธรรม ปฏิเสธการจ่ายสินบนทุกรูปแบบ นับได้ว่าเป็นความสำเร็จอีกก้าวหนึ่ง ที่สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลที่ดีอย่างต่อเนื่อง

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.