5,616
VIEWS

Sustainable Brand โลกธุรกิจยุคใหม่ตามใบสั่งโลก

Jan 27, 2018 S.Vutikorn

10 ปีที่แล้ว คือยุคของการทำ Corporate Social Responsibility (CSR) หรือความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร

5 ปีที่แล้ว คือยุคของ Creating Shared Value (CSV) หรือการสร้างประโยชน์เพื่อสังคมร่วมกันในเวลาต่อมา

แต่พบว่าในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา องค์กรขนาดใหญ่หลายแห่งเริ่มขยับตัวไปสู่ Sustainable Development หรือการพัฒนาอย่างยั่งยืนกันแล้ว ดูได้จากกลยุทธ์ขององค์กรระดับโลกเกือบทั้งหมดได้ใส่เป้าหมาย Sustainable Development เข้าไปในเกือบจะทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการบริหารจัดการ อาทิ นโยบายต่อต้านการคอรัปชั่น, การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแบบ 360 องศา หรือ Stakeholder

ล่าสุดเมื่อไม่นานมานี้ ทาง UN ได้มีการกำหนดกรอบเป้าหมายใหม่ที่เรียกว่า “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” หรือ SDGs (Sustainable Development Goals) 17 หัวข้อ โดยหวังที่จะให้ทุกประเทศในโลกใช้เป้าหมายนี้เป็นกรอบในการขับเคลื่อนโลกไปอย่างน้อย 15 ปี

SDGs จึงเป็นเหมือนกับมาตรฐานการทำธุรกิจของโลกใบใหม่ที่ทุกองค์กรจะต้องให้ความสำคัญ หรือ New World Order ทางธุรกิจทีภาคเอกชนทั้งเล็กและใหญ่จะถูกกระแสสังคม และภาครัฐกดดันให้ร่วมขบวน

ลำพังองค์กรขนาดใหญ่นั้นไม่ค่อยจะมีปัญหาเท่าไหร่ เพราะทำ CRS หรือ CSV มานานแล้ว แค่เอาแนวคิดของ SDGs มาวางซ้อนกับของเดิมที่ทำอยู่แล้วเพิ่มส่วนที่คิดว่ายังขาดไปก็สามารถจัดกลุ่มวัตถุประสงค์ใหม่ได้แล้ว

ที่น่าเป็นห่วงก็คือ องค์กรขนาดกลางและเล็กมากกว่า เพราะที่ผ่านมายังมีหลายหน่วยงานที่ไม่เข้าใจเกี่ยวกับ SDGs, CSV, CSR, SE อยู่พอสมควร

งานนี้ภาคธุรกิจโดยเฉพาะกับบริษัทขนาดกลางและเล็กจำเป็นต้องเร่งศึกษาถึงความแตกต่างและเลือกหยิบ 1 ใน 17 หัวข้อมาปักหมุดไว้ในแผนธุรกิจอย่างเร่งด่วน เพราะเทรนด์นี้ก่อตัวมาพักใหญ่แล้ว

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.