3,691
VIEWS

แอมเวย์ ต้อนรับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครศึกษาดูงาน

Mar 09, 2018 -None-

บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย บุษปัน วังวิวัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล และ ศศี คณานุรักษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล แผนกบริหารงานทรัพยากรบุคคล ต้อนรับธนกร ไชยศรี ผู้ช่วยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการรวม 180 คน เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของแอมเวย์ ในหัวข้อการขับเคลื่อนองค์กรด้วยนวัตกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างยั่งยืน ในฐานะที่แอมเวย์โดดเด่นด้านการพัฒนาองค์กรและการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อเสริมสร้างศักยภาพนักทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน การศึกษาดูงานจัดขึ้น ณ แอมเวย์ สำนักงานใหญ่ 

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.