87,876
VIEWS

แบรนด์ครองใจชาวไทย นิตยสารแบรนด์เอจ เปิดผลสำรวจ Thailand’s Most Admired Brand 2018 ต่อเนื่องปี 18

Mar 18, 2018 S.Worapol

เป็นอีกครั้งที่นิตยสาร BrandAge ตอกย้ำความเป็นตัวจริงผลวิจัยด้านแบรนด์ Thailand’s Most Admired Brand 2018 & Why We Buy? เดินหน้าจัดงานประกาศผลและมอบรางวัลให้กับแบรนด์ที่สามารถครองใจผู้บริโภค จนได้รับความน่าเชื่อถือมากที่สุด

นิตยสาร BrangAge ในฐานะผู้จัดทำผลวิจัย “Thailand’s Most Admired Brand 2018 & Why We Buy?” ซึ่งเป็นการสำรวจวิจัยความน่าเชื่อถือของแบรนด์และปัจจัยที่ทำให้เกิดการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องจนก้าวขึ้นสู่ปีที่ 18 แล้วนั้น คือการเล็งเห็นความสำคัญของ “แบรนด์” นับว่าเป็นหนึ่งในกลยุทธ์หลักที่ขับเคลื่อนแต่ละองค์กรให้เติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

โดยผลสำรวจ “Thailand’s Most Admired Brand 2018 & Why We Buy?” เป็นผลวิจัยที่นิตยสาร BrandAge จัดทำขึ้นเพื่อค้นหาแบรนด์ที่ครองใจผู้บริโภค ซึ่งในปีนี้นับว่าเป็นปีที่ 18 ของการทำผลวิจัย  ด้วยความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศในทุกภูมิภาค เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดตามหลักวิชาการและการนำข้อมูลไปใช้จริง นิตยสาร BrandAge จึงได้จัดงานมอบรางวัลเพื่อเป็นเกียรติให้กับแบรนด์ที่น่าเชื่อถือในหมวดต่างๆ ทั้ง 7 หมวด 58 กลุ่มผลิตภัณฑ์

ธนเดช กุลปิติวัน บรรณาธิการบริหารนิตยสาร BrandAge กล่าวว่า “ผลสำรวจ Thailand’s Most Admired Brand 2018 & Why We Buy? นับว่าเป็นดัชนีชี้วัดความสำเร็จของการสร้างแบรนด์ที่ช่วยกระตุ้นให้องค์กรต่างๆ ให้ความสำคัญกับการสร้างแบรนด์ในทุกสภาวะการเปลี่ยนแปลง จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าโลกเปลี่ยนแปลงไปตามการพัฒนาของเทคโนโลยีแต่หนึ่งสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญอยู่เสมอก็คือการสร้างแบรนด์

ตลอดระยะเวลา 18 ปีที่ผ่านมา เราได้พัฒนาผลสำรวจ Thailand’s Most Admired Brand ร่วมกับสถาบันการศึกษาเพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความทันสมัยตรงตามหลักการของผลงานวิจัย รวมถึงสอดคล้องกับบริบททางการตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ให้ความสำคัญกับทุกๆ รายละเอียดที่จะเพิ่มความเข้มข้นกับมาตรฐานขั้นสูงของระเบียบวิธีวิจัย เพื่อให้ผลลัพธ์เกิดความเที่ยงตรงมากที่สุด สามารถนำไปยืนยันเพื่อตอกย้ำความมั่นใจให้กับผู้บริโภคได้ต่อไป”

นายธนเดช ยังอธิบายว่า การทำผล Thailand’s Most Admired Brand 2018 & Why We Buy? เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างทีมวิจัย BrandAge และอาจารย์จากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วประเทศ ได้แก่

  • ผศ.เกื้อกูล สุนันทเกษม หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
  • ผศ.ดร.นิภา นิรุตติกุล อาจารย์ประจำสาขาการตลาด ภาควิชาการจัดการธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
  • รศ.ดร.พิธากรณ์ ธนิตเบญจสิทธิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีและคณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
  • รศ.ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • อาจารย์อรรถการ สัตยพาณิชย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ในการนี้ทางทีมวิจัยพยายามที่จะยกระดับงานวิจัยให้สามารถตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงในโลกธุรกิจ โดยนำข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในแต่ละปีมาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาให้สอดคล้องแบบบูรณาการ โดยแบบสอบถามที่จัดทำขึ้นจะถูกนำมา Pre-Test ทุกครั้ง ก่อนระดมทีมจากศูนย์วิจัยที่เป็นตัวแทนจากทุกภาคเก็บข้อมูล ภายใต้การควบคุมดูแลจากอาจารย์ในแต่ละภาคและทีมวิจัยจาก BrandAge

ด้วยเหตุนี้เองทำให้ตราสัญลักษณ์ของผลสำรวจ Thailand’s Most Admired Brand 2018 ได้ถูกนำไปยืนยันความแข็งแกร่งในด้านความน่าเชื่อถือของแบรนด์อย่างแพร่หลายจากแบรนด์ต่างๆ มากมายเพื่อสื่อสารถึงความน่าเชื่อถือของผู้บริโภคที่มีต่อแบรนด์นั้นๆ

นิตยสาร BrandAge หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารางวัลต่างๆ ในงาน Thailand’s Most Admired Brand 2018” ที่แต่ละแบรนด์ได้รับนั้นจะเป็นสิ่งยืนยันถึงความสำเร็จและผลักดันให้แบรนด์พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด

รางวัลเกียรติยศ Thailand’s Most Admired Brand 2018 แบรนด์ที่สามารถครองใจผู้บริโภค จนได้รับความน่าเชื่อถือมากที่สุด โดยท่านสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

แบรนด์ที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภค จนได้รับความน่าเชื่อถือมากที่สุด ในเวที Thailand’s Most Admired Brand 2018 โดยได้รับเกียรติจาก คุณอ่อนอุษา ลำเลียงพล นายกสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย เป็นผู้มอบรางวัลในกลุ่ม แบรนด์ที่ได้รับรางวัล Thailand’s Most Admired Brand ประจำปี 2018

แบรนด์ที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภค จนได้รับความน่าเชื่อถือมากที่สุด ในเวที Thailand’s Most Admired Brand 2018

โดยได้รับเกียรติจาก คุณปารเมศร์ รัชไชยบุญ ประธานที่ปรึกษานิตยสาร BrandAge / ประธานกิตติมศักดิ์ สมาคมโฆษณาแห่งประเทศ เป็นผู้มอบรางวัลในกลุ่ม แบรนด์ที่ได้รับรางวัล Thailand’s Most Admired Brand 2018 กลุ่ม 5 ปีขึ้นไป

แบรนด์ที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภค จนได้รับความน่าเชื่อถือมากที่สุด ในเวที Thailand’s Most Admired Brand 2018

โดยได้รับเกียรติจาก คุณปารเมศร์ รัชไชยบุญ ประธานที่ปรึกษานิตยสาร BrandAge / ประธานกิตติมศักดิ์ สมาคมโฆษณาแห่งประเทศ เป็นผู้มอบรางวัลในกลุ่ม แบรนด์ที่ได้รับรางวัลThailand’s Most Admired Brand 2018 กลุ่ม 15 ปีขึ้นไป

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.