51,232
VIEWS

จัดพอร์ตลงทุนรับยุค Digital Economy กับ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม

Mar 28, 2018 -None-

การพัฒนาประเทศไปสู่ระบบเศรษฐกิจใหม่ที่ใช้นวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อนหรือ Digital Economy ตามนโยบายของรัฐบาลนั้นจำเป็นต้องมีโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารที่มั่นคงและมีคุณภาพ เช่น โครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมที่มีการลงทุนในเสาโทรคมนาคม ใยแก้วนำแสง หรือระบบบรอดแบนด์ ที่เป็นส่วนหนึ่งในการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเทอร์เน็ต โดยปัจจุบันผู้ประกอบธุรกิจโทรคมนาคมในประเทศไทยแต่ละรายต่างก็ลงทุนในโครงข่ายโทรคมนาคมของตนเอง ซึ่งแน่นอนว่าโครงสร้างพื้นฐานแต่ละโครงการใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างค่อนข้างยาวนาน และบางครั้งยังเป็นการลงทุนที่ซ้ำซ้อนกันอีกด้วย

ดังนั้น แนวคิดการใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกันหรือ Infrastructure Sharing จึงเกิดขึ้น ภายใต้การจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบธุรกิจโทรคมนาคมในประเทศหันมาใช้ทรัพยากรโครงสร้างพื้นฐานร่วมกัน และยังเป็นการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ที่มีอยู่แล้วอย่างคุ้มค่า เช่นเดียวกับในประเทศอื่นๆ อาทิ สเปน สหราชอาณาจักร แคนาดา มาเลเซีย ฯลฯ

นอกจากทำให้เกิดการใช้โครงสร้างพื้นฐานร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการแล้ว กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมยังช่วยให้การพัฒนากิจการโครงสร้างพื้นฐานเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นด้วย เพราะเป็นการระดมทุนจากนักลงทุนมาใช้ลงทุนในโครงการต่าง ๆ อาทิ เสาโทรคมนาคม ใยแก้วนำแสง และระบบบรอดแบนด์ ซึ่งเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้แก่ประเทศ ขณะที่นักลงทุนจะได้รับผลตอบแทนในรูปแบบเงินปันผลที่ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับบุคคลธรรมดา เป็นเวลา 10 ปี นับตั้งแต่จัดตั้งกองทุน*

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมดิจิทัล (DIF) นับเป็นอีกหนึ่งโมเดลต้นแบบของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานในประเทศไทยที่เข้าลงทุนในเสาโทรคมนาคม ใยแก้วนำแสง และระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด  โดย DIF ถือเป็นกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมกองแรกและใหญ่ที่สุดในประเทศ และหากพิจารณาด้านราคาหน่วยลงทุนและการจ่ายปันผลก็มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่เสนอขายหน่วยลงทุนเป็นครั้งแรก (IPO) และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อปี 2556

โดยเร็วๆ นี้กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล จะเข้าลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมเป็นครั้งที่ 3 แสดงให้เห็นถึงการเติบโตของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมในประเทศไทย อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่Digital Economy อย่างเต็มรูปแบบในอนาคตอันใกล้นี้

ในจังหวะที่ประเทศกำลังขับเคลื่อนเข้าสู่ความเป็นสังคมดิจิทัลมากขึ้นเรื่อย ๆ หากพอร์ตการลงทุนของเราสามารถเติบโตเคียงคู่ไปกับเทรนด์เหล่านี้ได้ก็น่าสนใจอยู่ไม่น้อย …

*กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานจะมีการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้ให้แก่บุคคลธรรมดาสำหรับเงินปันผลที่ได้จากกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นเวลา 10 ปีต่อเนื่องกัน นับแต่ปีภาษีที่มีการจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนรวม ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด ภายหลังครบกำหนด 10 ปี เงินปันผลจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายอัตราปกติร้อยละ 10 : อ้างอิงจาก http://www.digital-tif.com/fund/tax

- การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

- สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-777-7777 กด 0 กด 6 หรือ www.digital-tif.com

 

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.