Y&R การขับเคลื่อนบนพื้นฐานความเชื่อ CREATIVITY TECHNOLOGY และ DATA

Feb 12, 2017 S.Worapol

Y&R ได้ผู้บริหารคนใหม่อย่าง คุณ David Patton ดำรงตำแหน่ง Global President ในเดือนมกราคม 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งจะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการบริหารจัดการดูแล Y&R ทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกาและในภูมิภาคพื้นที่ที่มีศักยภาพในการเติบโตทางธุรกิจสูงอย่างภูมิภาคเอเชีย ด้วยประสบการณ์การทำงานของคุณ David Patton ถือได้ว่าเป็นนักการตลาดและนักโฆษณาที่มีความชำนาญในการสร้าง
แบรนด์ใหญ่ระดับโลกมาแล้วกว่าหลากหลายเวที

ทีมงาน BrandAgeOnline มีโอกาสได้ร่วมพูดคุยกับ คุณ David เดินทางมาเยือนภูมิภาค South East Asia และรวมทั้งประเทศไทย เกี่ยวกับแนวคิดของการนำความคิดสร้างสรรค์มาขับเคลื่อนธุรกิจและแบรนด์ พร้อมทั้งเผยให้เห็นถึงกลไกสำคัญในการผสานแนวคิดการตลาดเข้ากับศาสตร์ของงานโฆษณา เพื่อจุดประกายนักการตลาดและนักพัฒนาแบรนด์ในการทำการตลาดยุคใหม่ให้มีสีสันและเข้าถึงแก่นผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น

คุณ David Patton มองการเปลี่ยนแปลงของการทำการตลาดในปี 2017 ว่าเป็นยุคของการเปลี่ยนแปลงที่สร้างความตื่นเต้นและความท้าทายใหม่ๆ ให้กับนักการตลาดและนักโฆษณาได้อย่างดี เมื่อโลกถูกขับเคลื่อนเข้าสู่โลกของเทคโนโลยีไร้พรมแดน แนวทางการทำการสื่อสารของงานโฆษณาและการตลาดก็จะถูกผลักดันให้ก้าวสู่โลกไร้พรมแดนเช่นเดียวกัน ซึ่งความเปลี่ยนแปลงของการทำงานสำหรับ Y&R ในฐานะ Global agency ก็ถูกปรับเปลี่ยนให้มีบทบาทสำคัญในการเข้าไปมีส่วนร่วมกับการทำงานของลูกค้ามากยิ่งขึ้น มิติของงานโฆษณาจะถูกขยายออกไปสู่การเป็นที่ปรึกษาด้านการตลาดและธุรกิจ เพื่อร่วมผลักดันในการสร้างธุรกิจให้กับลูกค้าไปสู่ความสำเร็จด้วยวิธีคิดใหม่ๆ ที่สร้างสรรค์มากยิ่งขึ้น 

ทั้งนี้คุณ David ชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคและแนวคิดในการทำการตลาดที่กำลังจะเกิดขึ้นในโลกอนาคตไว้ 2 ส่วนหลัก

1 พฤติกรรมของผู้บริโภคก้าวเข้ามาสู่โลกของ Mobile technology มากยิ่งขึ้น โทรศัพท์มือถือดูเหมือนจะกลายเป็นช่องท่างหลักที่เป็นจุดศูนย์กลางของการเชื่อมต่อทุกอย่างเข้ากับผู้บริโภค เห็นได้ชัดจากพฤติกรรมของผู้บริโภคในประเทศจีนกับธุรกิจ e-commerce ที่เติบโตขึ้นไปเรื่อยๆ ซึ่งนับว่าเป็นโอกาสและความท้าทายของแบรนด์ที่จะทำให้ช่องทางนี้ในการเชื่อมต่อกับผู้บริโภคเพื่อให้เกิดความรักและจงรักภักดีกับแบรนด์ในระยะยาว

2 บทบาทของการสื่อสารก็ถูกเปลี่ยนไปเพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของคน การสื่อสารอาจเปลี่ยนโมเดลเป็นแบบ 1:1 มากยิ่งขึ้น เพื่อให้สินค้าและแบรนด์สามารถส่งสารหรือ content ที่เข้าถึงและเข้าใจลูกค้าแต่ละคนได้มากยิ่งขึ้น โดยอาศัยนวัตกรรมและ platform ของเทคโนโลยีในการเข้าถึง ในโลกอนาคตที่ซับซ้อนเราอาจจะเห็นการใช้ Artificial Intelligence (AI) เข้ามาใช้ในโลกของธุรกิจ ซึ่งจะทำให้เราเข้าใจ insight ที่แท้จริงของลูกค้าได้ง่ายขึ้น

เมื่อรูปแบบของธุรกิจและพฤติกรรมของผู้บริโภคเกิดการเปลี่บนแปลงไป วิสัยทัศน์ของ Y&R ทั่วโลกจึงถูกขับเคลื่อนบนพื้นฐานความเชื่อหลัก 3 ด้านสำคัญ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของลูกค้าในการแข่งขันในสมรภูมิการตลาดในยุคใหม่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยความเชื่อ 3 ด้านนั้น ประกอบไปด้วย

1.CREATIVITY  ความคิดสร้างสรรค์ในรูปแบบใหม่ๆ จะถูกนำมาใช้ในการแก้ปัญหาให้กับโจทย์ทางการตลาดมากขึ้น เพื่อให้ลูกค้าได้เจอทางออกที่หลากหลายและนำไปสู่การผลักดันธุรกิจไปสู่ความสำเร็จได้ง่ายยิ่งขึ้นด้วย

2.TECHNOLOGY (นวัตกรรมและเทคโนโลยี) : นอกเหนือจากความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรมและเทคโนโลยีก็เป็นอีกหนึ่งตัวช่วย ที่จะเข้ามามีบทบาทในการทำให้การทำงานในเครือ Y&R สามารถแก้ปัญหาให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว และทำให้ลูกค้าได้พบกับนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ช่วยให้ธุรกิจและแบรนด์สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น

3.DATA (ข้อมูล) : Y&R ทั่วโลกให้ความสำคัญกับ “ข้อมูล” เรามีนโยบายที่จะนำเทคโนโลยีทางความคิด เพื่อเข้าใจธุรกิจของลูกค้าและผู้บริโภค อีกทั้งยังให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงข้อมูลที่สดและใหม่ ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับการสร้างธุรกิจของลูกค้าได้มากยิ่งขึ้นด้วย 

โดยเชื่อว่า แนวทางทั้ง 3 ด้านนี้จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านความคิดสร้างสรรค์ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าในฐานะคู่คิดหรือผู้ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจ (Business Consultant) ได้อย่างดี

นอกจากนี้คุณ David ยังได้พูดถึงความท้าทายของตัวเองกับการเข้ามารับตำแหน่งว่า เรื่องที่ท้าทายที่สุดคือการเสริมสร้างเทคโนโลยีให้เข้าไปอยู่ในธุรกิจ ทั้งในแง่การการใช้เทรโนโลยีเพื่อให้ลูกค้าได้รับผลประโยชน์สูงสุด กับในแง่ของการทำงานภายใน รวมถึงเรื่องคนที่ต้องให้ความสำคัญเพราะคนจะเป็นตัวที่ทำให้ธุรกิจขับเคลื่อนได้ 

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.