7,264
VIEWS

แบบนี้สิถึงได้ใจ เทสโก้ โลตัสเลิกทิ้งอาหาร นำมาบริจาคผู้ยากไร้

Jul 06, 2017 S.Vutikorn

ดูเหมือนว่ากระแสเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) จะกลายเป็นอะไรที่องค์กรขนาดใหญ่ต้องทำอย่างจริงใจ ล่าสุดเทสโก้ โลตัส ถือเป็นผู้ประกอบการค้าปลีกรายแรกในประเทศไทยที่ตัดสินใจเลิกทิ้งอาหารสดที่จำหน่ายไม่หมด แต่ยังรับประทานได้ เพื่อนำอาหารเหล่านี้ไปมอบให้ผู้ยากไร้ได้อิ่มท้องทุกวัน เริ่มจะต้นจากไฮเปอร์มาร์เก็ต 23 สาขาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ก่อนขยายสู่ทุกสาขาใหญ่ทั่วประเทศในอนาคต

การบริจาคอาหารสดครั้งนี้ทางเทสโก้มองว่าจะเป็นต้นแบบในการจัดการกับ

ขยะในแต่ละวันที่เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล ซึ่งถือเป็นการจัดการอาหารสดที่ช่วยลดการสูญเสียอาหารตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ

ที่ผ่านมามาตรฐานของค้าปลีกขนาดใหญ่มักจะมีนโยบายให้ทิ้งอาหารสดที่จำหน่ายไม่หมด เพื่อเป็นการรักษาคุณภาพของการให้บริการ ซึ่งวิธีดังกล่าวแม้จะเป็นการสร้างมาตรฐานของสินค้า แต่ก็ปฎิเสธไม่ได้ว่า อาหารสดที่ต้องทิ้งไปในแต่ละวันนั้น ได้สร้างปัญหาในเรื่องของการเพิ่มปริมาณขยะในเมืองใหญ่ของโลก

มร.จอห์น คริสตี้   ประธานกรรมการบริหาร เทสโก้ โลตัส กล่าวว่า  ในทุกๆ วัน เทสโก้ โลตัส จำหน่ายอาหารสดในปริมาณมากให้แก่ลูกค้า ถึงแม้การสูญเสียและการทิ้งอาหารในธุรกิจค้าปลีกจะเป็นปริมาณที่น้อยมากเมื่อเทียบกับในกระบวนการต้นน้ำที่แหล่งเพาะปลูกและปลายน้ำคือการทิ้งอาหารของผู้บริโภค แต่อย่างไรก็ตาม ด้วยปริมาณอาหารสดที่เทสโก้ โลตัส จำหน่าย ทำให้การลดการทิ้งอาหารในการดำเนินธุรกิจของเราเป็นตัวเลขที่มีนัยสำคัญ เราตระหนักดีถึงความรับผิดชอบและบทบาทของเราที่จะช่วยลดปริมาณขยะที่มาจากอาหาร เทสโก้ โลตัส ขอประกาศเจตนารมณ์ในการเป็นผู้นำลดการทิ้งอาหารที่ยังรับประทานได้ ซึ่งจะช่วยบรรเทาผลกระทบทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ในประเทศไทย

วิกฤติขยะที่มาจากอาหารในประเทศไทยเป็นปัญหาใหญ่ที่สร้างผลกระทบด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษ พบว่า ปริมาณขยะมูลฝอยในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2559 ประชากรไทย 1 คน สร้างขยะต่อวันถึง 1.14  กิโลกรัม  ทำให้มีขยะมูลฝอยทั้งหมด 27.06 ล้านตันต่อปี โดย 64% ของขยะมูลฝอยนี้เป็นขยะที่มาจากอาหาร ในขณะเดียวกัน ความสามารถในการกำจัดขยะของประเทศไทยไม่สามารถกำจัดขยะได้ทั้งหมด โดย 42% ของขยะมูลฝอย ถูกกำจัดอย่างไม่ถูกวิธี นำไปสู่ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมตามมา

ภายใต้กลยุทธ์จากฟาร์มถึงโต๊ะอาหาร (Farm to Fork) เทสโก้ โลตัส ลดการสูญเสียอาหารตลอดห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่แหล่งเพาะปลูก กระบวนการตัดแต่ง บรรจุ ไปจนถึงขนส่งจำหน่าย และบริโภค โครงการรับซื้อผลผลิตตรงจากเกษตรกร ช่วยให้เทสโก้ โลตัส และเกษตรกรสามารถวางแผนการเพาะปลูกร่วมกันตามความต้องการของตลาด ลดปัญหาพืชผลล้นตลาดจนกลายเป็นขยะอาหาร

ขณะเดียวกัน ยังได้ร่วมมือกับเกษตรกรในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และการขนส่งที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันการสูญเสียระหว่างทาง และเมื่อสินค้ามาถึงร้านค้า เทสโก้ โลตัส ได้ดูแลการจัดเก็บสินค้าอาหารสดอย่างเหมาะสม เพื่อลดการสูญเสีย ณ จุดขาย สำหรับสินค้าที่ไม่อยู่ในภาพสมบูรณ์แบบแต่ยังคงรับประทานได้ จะถูกนำมาลดราคาเป็นสินค้าป้ายเหลือง ที่นอกจากจะเป็นการช่วยลดปัญหาขยะที่เกิดจากอาหารแล้ว ยังเป็นการช่วยลดค่าครองชีพของลูกค้าและประชาชนผู้มีรายได้น้อยอีกด้วย หากยังคงมีสินค้าที่จำหน่ายไม่หมดหลังจากลดราคา พนักงานของเราจะทำการคัดแยกสินค้าที่ยังคงอยู่ในภาพดี เพื่อบริจาคให้กับมูลนิธิและองค์กรการกุศลที่เป็นพันธมิตรกับเรา เพื่อนำไปปรุงเป็นมื้ออาหารให้กับผู้ยากไร้ ส่วนสินค้าที่ไม่สามารถรับประทานได้แล้ว ก็จะถูกนำไปทำเป็นปุ๋ยชีวภาพต่อไป

เทสโก้ โลตัส ภูมิใจที่เป็นผู้ประกอบการค้าปลีกรายแรกในประเทศไทยที่ประกาศเจตนารมณ์ในการไม่ทิ้งอาหารที่ยังรับประทานได้เพื่อบริจาคให้กับผู้ด้อยโอกาส ภายใต้โครงการ กินได้ ไม่ทิ้งกัน เราจะลดปริมาณขยะที่เกิดจากอาหารและสามารถช่วยเหลือผู้ที่ยากไร้ทั่วประเทศ เราจะเริ่มบริจาคอาหารที่จำหน่ายไม่หมดจากไฮเปอร์มาร์เก็ตทุกแห่งในกรุงเทพจำนวนทั้ง 23 แห่ง และจะขยายโครงการให้ครอบคลุมสาขาขนาดใหญ่ทุกสาขาทั่วประเทศในอนาคต เราได้เริ่มบริจาคอาหารที่จำหน่ายไม่หมดให้กับผู้ยากไร้ตั้งแต่ปีที่ผ่านมา อาทิ ข้าวสาร ผักและผลไม้สด อาหารแห้ง ซึ่งได้ถูกเปลี่ยนเป็นมื้ออาหารให้ผู้ด้อยโอกาสถึงเกือบ 1 ล้านมื้อ

วิกฤติขยะจากอาหารทั่วโลก

- 1 ใน 3 ของอาหารที่ผลิตทั่วโลก หรือประมาณ 1.3 ล้านตันต่อปี กลายเป็นขยะ

- อาหารเหล่านี้มีมูลค่ารวมกว่า 1 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ

- เพียงพอที่จะเป็นอาหารให้ประชากร 3,000 ล้านคน

- ขยะที่เกิดจากอาหาร สร้างผลกระทบใหญ่หลวงต่อสิ่งแวดล้อม ปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เป็นอันตราย โดยเฉพาะก๊าซมีเธน ที่มีความรุนแรงกว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถึง 20 เท่า

- ขยะที่เกิดจากอาหาร ทำให้ขาดความมั่นคงทางอาหาร และสิ้นเปลืองทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ำ และพลังงาน ที่ใช้เพาะปลูกอาหารโดยไม่จำเป็น

- ในประเทศกำลังพัฒนา จะมีผักและผลไม้สูญเสียตั้งแต่ก่อนและหลังการเก็บเกี่ยวพืชผล 15-50%

- ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคได้ชื่อว่า เป็นภูมิภาคที่สูญเสียผักผลไม้สดประมาณ 50 เปอร์เซนต์ระหว่างทางจากฟาร์มสู่ตลาด

- ปัญหาสำคัญของขยะที่เกิดจากอาหาร คือ การไม่เข้าใจตลาด เกิดการสูญเสียระหว่างเส้นทางจากฟาร์มสู่ตลาด เกิดปัญหาแมลงและโรค ขาดเทคโนโลยีการผลิตที่ดี และมีการบริหารจัดการในการบรรจุขนส่งที่ไม่ดีเพียงพอ

- ในประเทศกำลังพัฒนา ผู้บริโภคส่วนใหญ่จะมีพฤติกรรมการซื้อที่ไม่เหมาะสม  ทำให้เหลืออาหารทิ้งจำนวนมาก รวมถึงการรับประทานอาหารไม่หมดจาน

- ในประเทศเกาหลีใต้และญี่ปุ่น มีการคิดภาษีอาหารที่ทิ้งขว้าง

วิกฤติขยะในประเทศไทย

- ปี 2559 กรมควบคุมมลพิษพบปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้น 27.06 ล้านตัน หรือ 74,130 ตันต่อวัน 

- ประชากรไทย 1 คนจะสร้างขยะต่อวันถึง 1.14  กิโลกรัม 

- 64% ของขยะมูลฝอย มาจากอาหาร

- ในจำนวนขยะมูลฝอย 27.06 ล้านตัน มีขยะที่ถูกกำจัดอย่างไม่ถูกต้องเป็นปริมาณ 11.4 ล้านตัน คิดเป็นปริมาณ 42%

- กรุงเทพมหานคร มีประมาณขยะ 16% ของปริมาณทั่วประเทศ

- จังหวัดฉะเชิงเทรา นครศรีธรรมราช และขอนแก่น เป็น 3 จังหวัดที่มีปัญหาด้านการจัดการขยะมูลฝอยสูงที่สุด

- ปัญหาน้ำท่วมขังในกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่มาจากปัญหาขยะ และขยะที่เกิดจากอาหาร จากการทิ้งอย่างไม่ถูกต้อง ทำให้เกิดก้อนไขมัน ไปอุดตันที่ท่อระบายน้ำ

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.