34,234
VIEWS

WP ENERGY มุ่งสร้าง CSR “เคียงข้าง สร้างรอยยิ้ม”

Jan 18, 2019 -None-

การที่ ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ หรือ WP ได้กลับเข้ามาอยู่ในตลาดหลักทรัพย์อีกครั้ง หลังจากมีผลประกอบการที่ดี และมั่นคงขึ้นเป็นลำดับในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแล้ว ยังเห็นได้ชัดว่า WP ENERGY เป็นองค์กรที่ยังคงให้ความสำคัญกับการรับผิดชอบต่อสังคม โดยรุกเดินหน้าทำกิจกรรม CSR อย่างต่อเนื่อง ผ่านความร่วมมือกับลูกค้าทุกภาคส่วน

คุณพัชรวรรณ เศรษฐิกุล ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงนโยบายการทำ CSR ของบริษัทว่ามาจากความเชื่อในด้านของความรับผิดชอบต่อสังคมเสมอมา ซึ่งจะต้องเกิดจากตัวองค์กรก่อนเป็นอันดับแรก พิสูจน์ได้จากผลการดำเนินงานที่มั่นคงอย่างต่อเนื่องในระยะ 2-3 ปีที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการบริหารจัดการดำเนินธุรกิจที่มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับกิจการที่ดีโดยคำนึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้น พนักงาน ชุมชนและสังคม คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

รวมถึงการให้ความสำคัญในเรื่องมาตรฐานความปลอดภัย ตามแนวปฏิบัติของธุรกิจจัดจำหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว ซึ่งต้องได้รับความไว้วางใจและเชื่อมั่นในความปลอดภัยสูงสุด ดังนั้น บริษัทจึงมีนโยบายที่จะดำเนินกิจการภายใต้กฎหมาย กฎระเบียบ มาตรฐาน และข้อบังคับต่างๆ อย่างเคร่งครัดรวมถึงกำชับให้ผู้ประกอบการในส่วนต่างๆ ดำเนินการภายใต้หลักการเดียวกัน นอกจากนี้ยังมีการอบรมความรู้และการป้องกันอุบัติภัย โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัท ที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมธุรกิจพลังงาน โดยมีการอบรมให้แก่ผู้ประกอบการ ตลอดจนพนักงานบรรจุก๊าซอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งนับเป็นการทำ CSR ภายในองค์กรอย่างหนึ่งเช่นกัน

“เราเชื่อว่าการทำ CSR ต้องทำในหลายภาคส่วน โดยจะต้องเริ่มจากการทำ CSR ภายในองค์กรก่อน เมื่อองค์กรเกิดความเข้มแข็งแล้ว เราถึงจะมีความพร้อมที่จะออกไปดูแลสังคมภายนอกได้ และจากผลการดำเนินการที่ดีขึ้นเป็นลำดับ เราจึงขยับไปดูแลสังคม โดยมีการวางแผนในการทำ CSR ทุกปี เนื่องจากเล็งเห็นว่า การทำ CSR คือการส่งมอบคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย โดยมีโจทย์เรื่องคุณค่าเป็นตัวตั้ง และยึดถือสโลแกนของบริษัท “เคียงข้าง สร้างรอยยิ้ม” เป็นหลักในการทำงาน ซึ่งแนวคิดนี้ ก่อให้เกิดรูปแบบของการคิดทำกิจกรรม CSR ที่มุ่งสร้างให้เกิดคุณค่าระหว่างองค์กรกับผู้มีส่วนได้เสีย ใช้ความสามารถทางธุรกิจตอบสนองต่อรูปแบบของกิจกรรม CSR ที่เลือกมาดำเนินการ”

ในฐานะผู้จัดจำหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวรายใหญ่ WP ENERGY มีลูกค้าหลายกลุ่ม ตั้งแต่ลูกค้าในกลุ่มยานยนต์ กลุ่มอุตสาหกรรม กลุ่มพาณิชยกรรม และกลุ่มครัวเรือน ซึ่งบริษัทมีความตั้งใจที่จะทำ CSR โดยให้ลูกค้าทุกกลุ่มมีส่วนร่วม จึงมีการแบ่งการดำเนินงานออกเป็นส่วนๆ ครอบคลุมทั้งสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม

ในกลุ่มยานยนต์ กลุ่มอุตสาหกรรม และกลุ่มพาณิชยกรรม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโรงงานผู้ผลิต ผู้ประกอบการโรงแรม และห้างสรรพสินค้า จะเป็นลักษณะการร่วมมือ เชิญชวนทำกิจกรรม CSR ด้านสิ่งแวดล้อม โดยการส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ช่วยพัฒนาฟื้นฟูและดูแลทรัพยากรธรรมชาติให้คงความสมบูรณ์ รวมถึงการสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน ผ่านโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการ ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ แรลลี่เพื่อสังคม เพื่อมุ่งหวังให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติ และยังเป็นการปลูกจิตสำนึกในการทำประโยชน์เพื่อสังคมอย่างแท้จริง เช่น การสร้างฝาย และปลูกป่าชายเลน เป็นต้น

ในขณะที่กลุ่มครัวเรือน WP ENERGY มีการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม เด็ก และชุมชน โดยเข้าไปดูแล ชุมชนรอบคลังแก๊สที่มีทั่วประเทศ ได้แก่ ขอนแก่น ฉะเชิงเทรา ลำปาง และสมุทรสงคราม ด้วยตัวเอง ในโครงการ “เติมอิ่ม...ยิ้มอุ่น กับเวิลด์แก๊ส” ซึ่งปีนี้ก็จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 แล้ว เป็นการให้ความสำคัญแก่เด็กและเยาวชนบริเวณพื้นที่รอบคลังก๊าซและพื้นที่ห่างไกล โดยการมอบทุนการศึกษาให้เด็กๆ เพื่อให้เด็กๆ ได้รับการศึกษาเติบโตมาอย่างมีคุณภาพ พร้อมกันนี้ยังมอบสิ่งของเครื่องใช้ อุปกรณ์การกีฬา และน้ำแก๊สเพื่อการประกอบอาหาร นอกจากนั้นยังมี โครงการ CSR Love Truck Love Trip by Worldgas ได้จัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3 จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเติมเต็มรอยยิ้มให้กับเด็กๆ โดยการสร้างประสบการณ์แปลกใหม่โดยเชฟมืออาชีพ ที่สร้างความประทับใจด้วยการนำ Food Truck ให้เป็นครัวเคลื่อนที่ ไปสอนน้องๆ ทำอาหาร พร้อมสอดแทรกความรู้ทางโภชนาการ

“ในแต่ละปีเราจะเข้าไปดูแลชุมชนรอบคลังแก๊สในแต่ละแห่งที่มีอยู่ทั่วประเทศ หมุนเวียนสลับกันไป โดยปีที่ผ่านมาเราได้เข้าไปทำกิจกรรมกับเด็กๆ ในชุมชนรอบคลังแก๊ส อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น ในลักษณะการให้ทุนการศึกษา และโครงการ CSR Love Truck Love Trip by Worldgas ซึ่งเราหวังว่ากิจกรรมนี้จะสร้างแรงบันดาลใจ หรือจุดประกายความฝันให้กับเด็กๆ เมื่อเขาเติบโตขึ้น ที่สำคัญเรามีความสุขที่ได้เห็นรอยยิ้มของเด็กๆ เพราะแบรนด์เวิล์ดแก๊ส เป็นแบรนด์ที่อยู่คู่คนไทยมานาน สโลแกนของเราคือ เคียงข้าง สร้างรอยยิ้ม เราจึงมุ่งเน้นการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับ “เคียงข้าง สร้างรอยยิ้ม” ในทุกมิติ ประกอบกับผลิตภัณฑ์เรา คือแก๊สหุงต้ม เราจึงมองหาความเชื่อมโยงระหว่างแบรนด์กับกิจกรรม CSR เราจึงคิดถึงการเติมอิ่ม ที่อุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการ ครบ 5 หมู่ ให้กับน้องๆ เยาวชน ผู้ที่เป็นต้นกล้า ที่จะเจริญงอกงามต่อไป ซึ่งนอกจากการเจริญเติบโตแล้ว เราก็ต้องมอบอาวุธในการต่อสู้ จึงเป็นที่มาของการมอบทุนการศึกษา ซึ่ง 2 อย่างนี้ ทำให้สะท้อนภาพลักษณ์ของแบรนด์ในการเคียงข้าง สร้างรอยยิ้มอย่างชัดเจน”

คุณพัชรวรรณ กล่าวว่า แนวทางการจัดกิจกรรม “เคียงข้าง สร้างรอยยิ้ม” ของเราในแต่ละปีจะมีรายละเอียดแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับบริบท และสถานการณ์ของสังคมที่ไม่เหมือนกัน โดยในปีหน้าบริษัทวางแผนการจัดกิจกรรม CSR Run for Kids เพื่อนำรายได้มาบริจาคให้กับเด็กผู้ด้อยโอกาสต่อไป

“เรามองว่า CSR ไม่ใช่แค่กิจกรรมทางการตลาด แต่เป็นกิจกรรมที่ทำให้ทุกคนมีส่วนร่วมในสังคมที่อยู่ร่วมกัน และมีเจตนาที่จะร่วมแบ่งปันในการดูแลรับผิดชอบ โดยการร่วมยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับชุมชนและสังคม ให้การสนับสนุนพัฒนาชีวิตรอบด้าน เพื่อให้องค์รวมของประเทศชาติเติบโตและเกิดการพัฒนาก้าวหน้า ซึ่งปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ CSR ประสบความสำเร็จนั้นต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากทุกคนในองค์กร โดยเริ่มต้นจากผู้นำขององค์กร ซึ่งก็คือคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ที่ถ่ายทอดวิสัยทัศน์ในเรื่องของ CSR ให้บุคลากรในองค์กรรับทราบ เพื่อดำเนินงานตามทิศทางดังกล่าว โดยเน้นให้ทุกคนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง CSR และเข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่างๆ ซึ่งจะกลายเป็นพลังบวก ระหว่างพนักงานและลูกค้าที่มีส่วนร่วมกัน และสะท้อนกลับมายังองค์กรให้มีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้น”

CSR

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.