“สิงห์ คอมเพล็กซ์” เปิดพื้นที่สาธารณะ สนับสนุน นิสิต มศว แสดงผลงานศิลปนิพนธ์

May 03, 2019 -None-

สิงห์ คอมเพล็กซ์ โดย บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ คณะศิลปกรรมศาสตร์ (มศว) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เตรียมจัดงานนิทรรศการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ในวันที่ 10 – 22 พฤษภาคมนี้ ณ สิงห์ คอมเพล็กซ์  โครงการลักชัวรี มิกซ์ ยูส บริเวณหัวมุมถนนอโศก-เพชรบุรี เพื่อสร้างความใกล้ชิดกับคอมมูนิตี้โดยรอบ โดยการสนับสนุนเยาวชนที่มีความสามารถ ให้เติบโตไปเป็นบุคลากรคุณภาพในอนาคต พร้อมตอกย้ำการพัฒนาตามเป้าหมายด้านความยั่งยืน มุ่งสร้างสังคมเมืองและชุมชนที่แข็งแรง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างยั่งยืน

โอฬาร วัยอุดมวุฒิ ผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจค้าปลีกและการพาณิชย์ บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “สิงห์ คอมเพล็กซ์ (SINGHA COMPLEX) ถูกสร้างขึ้นมาด้วยมาตรฐาน LEED gold ซึ่งเป็นมาตรฐานสิ่งแวดล้อมระดับสากล พร้อมมอบพื้นที่สีเขียว และมีบริการฟรี Super WIFI ความเร็วสูงถึง 1GB/Sec เพื่อรองรับการทำงานของกลุ่มคน Gen Y และ Z  พร้อมตอบโจทย์ความเป็นเมืองในอนาคตให้กับชุมชนโดยรอบ

สิงห์ คอมเพล็กซ์ ในฐานะเพื่อนบ้านคนใหม่ของชุมชนอโศก เพชรบุรี ต้องการสร้างประโยชน์อย่างยั่งยืนให้กับสังคมและชุมชน สิงห์ เอสเตท รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ร่วมสนับสนุนนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงทางด้านการผลักดันเยาวชนให้รู้คิดนอกกรอบ มีแนวทางของตัวเอง และที่สำคัญสร้างประโยชน์ให้กับสังคม ผลงานที่นำมาแสดงในวันนี้สะท้อนให้ถึงความสำเร็จขั้นต้นของเยาวชนรุ่นใหม่ ที่พร้อมจะพัฒนาและเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคต เรายินดีที่จะสนับสนุนกิจกรรมดีๆ อย่างนี้ ร่วมกับทางมหาวิทยาลัยอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง เพื่อตอกย้ำหนึ่งในเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสิงห์ เอสเตท คือ การสร้างเมืองที่มีคุณภาพ ผ่านการออกแบบโครงการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปลอดภัย และสร้างชุมชนที่มีความสัมพันธ์ที่ดีเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวิช อิศรางกูร ณ อยุธยา หัวหน้าสาขาวิชาออกแบบสื่อสาร คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กล่าวเพิ่มเติม “ทางมหาวิทยาลัยสนับสนุนการแสดงออกทางความคิดของนิสิต และต้องการให้นิสิตใช้ความสามารถและความคิดสร้างสรรค์เหล่านั้นมาพัฒนา และต่อยอดให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและตัวนิสิตเอง เพราะเยาวชนในวันนี้ก็จะกลายเป็นผู้ใหญ่ในวันหน้า ที่จะสามารถสร้างความเปลี่ยน แปลงในอนาคต ทางมหาวิทยาลัยรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ สิงห์ คอมเพล็กซ์ ได้แบ่งปันพื้นให้กับนิสิตของเราได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่ และเราหวังว่าจะมีการจัดนิทรรศการในรูปแบบดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างชุมชนของเราให้น่าอยู่และเป็นประโยชน์กับคนเจนเนอเรชั่นใหม่”

อิสรีย์ ยุ้นพันธ์ นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ กล่าวว่า “รูปแบบการศึกษาใน  ปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปมาก แต่ก่อนครูจะเป็นศูนย์กลางของการสอนแต่ปัจจุบันนิสิตเป็นส่วนที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ผ่านการแลกเปลี่ยนระหว่างนิสิตด้วยกันเองโดยอาจารย์เป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจ ส่งเสริมและให้ความรู้กับพวกเรา พร้อมให้คำปรึกษาเมื่อพบปัญหา สำหรับผลงานที่นำมาแสดงในนิทรรศการที่สิงห์ คอมเพล็กซ์ มาจากทั้งสิ้น 3 ภาควิชา ได้แก่ สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ วิชาเอกการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Visual Design-Product Design) สาขาวิชาการออกแบบสื่อสาร (Communi cation Design)  และสาขาวิชาศิลปะจินตทัศน์ วิชาเอกศิลปวัฒนธรรม (Visual Arts-Cultural Arts)  สำหรับวิชาเอกการออกแบบผลิตภัณฑ์ ปีนี้เรามาในคอนเซ็ปต์ House No.15 โดยออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่ใช้ประโยชน์ภายในบ้าน ซึ่งเป็นสถานที่พักผ่อนและศูนย์รวมของครอบครัวในการใช้ชีวิตร่วมกัน ดังนั้นการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ภายในบ้านก็มีความสำคัญและส่งผลให้ผู้อยู่อาศัยใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกสบายและมีความสุขมากขึ้น”

สำหรับ สาขาวิชาศิลปะจินตทัศน์ วิชาเอกศิลปวัฒนธรรม ได้นำงานมาแสดงภายใต้คอนเซ็ปต์ Anthro pocene(แอนโทรโปซีน) หรือ “ เกิดใหม่ หมุนเวียน เงียบหาย ” ซึ่งจะบอกเล่าเกี่ยวกับการกระทำของตัวบุคคล สังคม ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ผ่านเรื่องราวใกล้ตัว เช่น ความเชื่อ วิถีชีวิตความเป็นอยู่ ศิลปวัฒนธรรมประเพณี ด้านสาขาวิชาการออกแบบสื่อสาร ได้จัดนิทรรศการแสดงผลงานในชื่อ Commuseum  ซึ่งหมายถึง พิพิธภัณฑ์ของสาขาวิชาการออกแบบสื่อสาร ที่รวบรวมผลงานอันมีค่าซึ่งคุณค่าของผลงานที่ถูกรังสรรค์เกิดจากกระบวนการคิดอย่างถี่ถ้วน ความตั้งใจและคาดหวังว่าผลงานจะเป็นที่จดจำ เป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้ชมงาน เช่นเดียวกับการจัดแสดงผลงานที่ถูกจัดเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์

สำหรับงานนิทรรศการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ ของทั้ง 3 สาขา ได้แก่ สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ วิชาเอกการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Visual Design-Product Design), สาขาวิชาการออกแบบสื่อสาร (Communication Design)  และ สาขาวิชาศิลปะจินตทัศน์ วิชาเอกศิลปวัฒน ธรรม (Vitual Arts-Cultural Arts) จัดขึ้นที่บริเวณ “Amphitheatre” ซึ่งเป็นพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ (Co-working space) ที่เปิดให้ผู้มาใช้บริการสามารถทำงานและพักผ่อนได้ตามอัธยาศัย ตั้งอยู่บนชั้น 2-3 ของโครงการ สิงห์ คอมเพล็กซ์ ในวันที่ 10 – 22 พฤษภาคมนี้  โดยผู้ที่มาชมนิทรรศ การสามารถร่วมเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook.com/Singha Complex

สิงห์ เอสเตท

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.

violet porno xxx phim sex 2020 lawnjinsi Filmes Pornô PuttanaHD Madre Y Hija Calientes Viendo Peliculas gratis porno alte schwarze straps fotzen pakistani indain porn videos xn----4mcbuj2htacf75kha.com pornolegende Free Desi Scandal xxx e videos pornos www.grandexxx.com www.xxxarabtube.com www.zwartporno.com www.echterporno.com www.nubepornogratis.com www.perlasesso.com videos de sexo 3gp