27,020
VIEWS

ไม่คิดจะทำ R&D ปัญหาใหญ่ของ SME ไทย

Jun 24, 2019 P.Sininat

ธุรกิจ SME เปรียบเหมือนกระดูกสันหลังของประเทศที่คอยขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของไทย วงจรชีวิตของธุรกิจ SME ถือว่าเป็นระยะสั้น เพราะมีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ทั้งมีคู่แข่งจำนวนมากในปัจจุบัน ก่อนที่จะนำเสนอสินค้าหรือ Introduction สิ่งที่สำคัญคือการวิจัยหรือพัฒนา (R&D) ข้อมูลจากธนาคารกรุงไทยเผยว่าประเทศไทยมีผู้ประกอบการ SME จำนวน 3 ล้านราย มีเพียง 5 พันรายเท่านั้นที่ทำ R&D หรือคิดเป็น 0.2%

เมื่อต้องการทำ R&D ผู้ประกอบการ SME มักจะเจอปัญหาที่เกิดจาก 3 อุปสรรค คือ ขาดบุคลากรที่มีทักษะและเครื่องมือที่เหมาะสมคิดเป็น 44% ปัญหาของการเข้าไม่ถึงข้อมูลเทคโนโลยีหรืองานวิจัยใหม่ๆ คิดเป็น 30% และปัญหาต้นทุนการทำ R&D ที่สูงเกินไปคิดเป็น 28% อย่างไรก็ตามมีผู้ประกอบการหลายรายพบทางออกและประสบความสำเร็จผ่านความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ

 

ดร.พชรพจน์ นันทรามาศ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส สายงาน Global Business Development and Strategy ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า การทำวิจัยและพัฒนา หรือ R&D  จะช่วยให้เกิดนวัตกรรมทางสินค้า ลดต้นทุนการผลิต อันนำไปสู่การเพิ่มรายได้และโอกาสรอดของธุรกิจ แต่ในประเทศไทยยังคงมีสัดส่วนผู้ประกอบการ SME เพียงแค่ 0.2%

R&D ดีกับผู้ประกอบการอย่างไร?

ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่แตกต่าง

มีหลายธุรกิจที่ทำ R&D จนประสบความสำเร็จ โดยเริ่มจากการมีไอเดียและไม่หยุดที่จะคิดและพัฒนาสินค้า อย่างแบรนด์ศรีจันทร์ แบรนด์สุดคลาสสิก ที่ทำทั้งการ Rebranding และทำ R&D ทั้งทำด้วยตัวเอง ว่าจ้างบริษัทเอกชน และร่วมกับ สวทช. และโทฟูซังแบรนด์น้ำเต้าหู้ที่เริ่มจากแนวคิดอยากให้มีน้ำเต้าหู้บรรจุขวดพร้อมดื่มที่รสชาติไม่ต่างจากบนรถเข็น เลยมีการ ทำ R&D ภายใต้โครงการ Innovation House ของ สทว. เมื่อมีการต่อยอดไอเดียเดิมด้วย R&D จะสามารถทำให้ผลิตภัณฑ์มีความแตกต่างและตอบสนอง pain point ของผู้บริโภค

สร้างผลตอบแทน 6%-23%

งานวิจัยในต่างประเทศ พบว่า แม้บริษัทจะลงทุนด้าน R&D ไม่มาก แต่หากสามารถตอบสนองความต้องการของตลาดได้ตรงจุดและรวดเร็ว จะสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนได้ถึง 6-23% ดังนั้น จึงอยากแนะนำว่า การทำ R&D ควรเริ่มหาไอเดียจาก Pain Point หรือปัญหากวนใจในชีวิตประจำวันของผู้บริโภค ซึ่งจะช่วยให้เข้าใจและคิดผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบโจทย์ ประกอบกับการทำ R&D จะทำให้ผลิตภัณฑ์โดดเด่นและลอกเลียนแบบได้ยากขึ้น ที่ผ่านมาบ่อยครั้งมี SME ทำ R&D  แล้วประสบความสำเร็จมากกว่าบริษัทขนาดใหญ่

เพิ่มโอกาสอยู่รอด 7%-15%

สัดส่วนการลงทุน R&D ต่อ GDP ในประเทศไทยมีแค่ 1.0% ต่างจาก อังกฤษอยู่ที่ 1.7% /  สหรัฐ  2.8% / จีน 2% และญี่ปุ่น 3% ประเทศไทยถือว่ามีสัดส่วนการลงทุน R&D น้อยอยู่ จากช่องว่างตรงนี้สามารถเห็นโอกาสของการเพิ่มขึ้นของประสิทธิภาพของธุรกิจ SME ถ้ามีการทำ R&D ให้เพิ่มมากขึ้น ผู้ประกอบการสามารถเข้ารับความช่วยเหลือด้านบุคลากรและเครื่องมือจากศูนย์วิจัยของสถาบันการศึกษา ศูนย์วิจัยเฉพาะอุตสาหกรรม และศูนย์วิจัยจากหน่วยงานภายใต้การดูแลของกระทรวงวิทยาศาสตร์ เช่น สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โดยการสนับสนุนมี 4 ระดับ ได้แก่ ให้คำปรึกษาเบื้องต้น ให้ใช้เครื่องมือ ทีมวิจัย หรือสถานที่ ถ่ายทอดเทคโนโลยี และเป็นพี่เลี้ยงช่วยพัฒนาสินค้าตั้งแต่ต้นจนจบ นอกจากนี้ ยังสามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีหรืองานวิจัยใหม่ๆ ทางออนไลน์ ที่ www.thailandtechshow.com ที่รวบรวมผลงานวิจัยจาก สวทช. นำไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้

ยุคแห่งนวัตกรรม ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง ผู้อยู่รอดคือผู้ที่ปรับตัว และผู้ที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลง กล้าคิดกล้าพัฒนา กล้าที่จะหมุนตามโลกที่หมุนอย่างรวดเร็ว ธุรกิจ SME ก็เช่นเดียวกัน...

 

ธนาคารกรุงไทย

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.