17,357
VIEWS

TCEB Growth Driver นำนวัตกรรมบริหารไมซ์ยั่งยืน

Dec 18, 2019 -None-

จากวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งองค์การมหาชนเพื่อให้เกิดความคล่องตัวและมีการใช้ประโยชน์ในทรัพยากรและบุคลากรให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดนั้น สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) หรือ TCEB ได้พิสูจน์แล้วว่า เป็นองค์กรภาครัฐที่มีโมเดลการทำงานอย่างบูรณาการในการทำหน้าที่เป็นหนึ่งในจิ๊กซอว์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศผ่านอุตสาหกรรม MICE (ไมซ์) ได้เป็นอย่างดี

จนทำให้ในปีนี้ TCEB เป็นองค์กรที่ยืนอยู่ในอันดับ 1 จากผลสำรวจ Thailand’s Most Admired Company ประจำปี 2019 ในหมวดองค์การมหาชนเป็นครั้งแรกจากปีที่แล้วอยู่ในอันดับที่ 7 ซึ่งการไต่อันดับขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วในเพียงปีเดียวนั้นย่อมมีแนวทางการทำงานที่น่าสนใจ

คุณจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) หรือ TCEB กล่าวว่า TCEB  เน้นแนวทาง “การบริหารไมซ์ยั่งยืน” มีการนำนวัตกรรมเข้ามาขับเคลื่อนธุรกิจ และกระจายความเจริญด้านการส่งเสริมการจัดงานครอบคลุมเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทั่วทุกภูมิภาคทั่วประเทศโดยมี 3 เป้าหมายในการขับเคลื่อนองค์กร  ได้แก่

การสร้างรายได้และพัฒนาเศรษฐกิจด้วยการประมูลสิทธิ์งานจากต่างประเทศ และการสร้างงานจากในประเทศ รวมถึงการยกระดับงานให้เป็นระดับนานาชาติ การเพิ่มจำนวนนักเดินทางธุรกิจ และรายได้จากการเดินทาง รวมถึงผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นกับธุรกิจไมซ์ ทั้งรายได้ที่เกิดจากธุรกิจการประชุมในธุรกิจต่างๆ อัตราการจ้างงาน เป็นต้น

การพัฒนาประเทศด้วยนวัตกรรม ด้วยการสร้างเครื่องมือ เช่น แอพพลิเคชั่น BIZ Connect ช่องทางแพลตฟอร์ม เช่น MICE Intelligence Center Website & Thai MICE Connect Website และส่งเสริมบุคลากร เช่น โครงการ Thailand MICE Startup และการสร้างความเจริญเพื่อมุ่งประโยชน์ในทุกภาคส่วนของสังคมโดยการพัฒนาศักยภาพมาตรฐานบุคลากรและสถานที่จัดงานอย่างยั่งยืน รวมถึงการกระจายงานและสร้างงานไปทั่วทุกภูมิภาค  เช่น โครงการไมซ์เพื่อชุมชน การพัฒนาระบบนิเวศของอุตสาหกรรมไมซ์ในพื้นที่อย่างเป็นระบบ (MICE Ecosystem) ให้พันธมิตรทุกภาคส่วนมีจิตอาสาร่วมพัฒนาเมืองสู่การเป็นเมืองแห่งไมซ์ที่ยั่งยืน เมืองไมซ์หลักทั้ง 5 แห่ง ได้แก่ กรุงเทพฯ พัทยา ภูเก็ต เชียงใหม่ และขอนแก่น

นอกจาก TCEB จะพัฒนาศักยภาพองค์ความรู้จัดอบรมส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์เผยแพร่สถานที่หรือผู้จัดงานแล้ว ยังสนับสนุนและผลักดันการจัดงานอย่างยั่งยืน (Sustainable Events) ให้ได้มาตรฐานความยั่งยืนอีกด้วย โดยกระตุ้นการลดใช้ขวดน้ำพลาสติกในการจัดประชุม สัมมนา และนิทรรศการในเมืองไมซ์ซิตี้ ผ่านการรณรงค์ 3 แนวทาง คือ 1.  การใช้ขวดแก้ว ซึ่งเหมาะกับการประชุมระยะสั้น 1-2 วัน โดยแนวโน้มการบริโภคในปัจจุบันคือ น้ำ 1 ขวดต่อผู้ร่วมประชุม สองท่าน 2. การใช้ขวดน้ำพกพา เหมาะกับการประชุมที่มีระยะเวลามากกว่า 1 วัน สามารถแจกแทนของที่ระลึกและให้นำมาใช้ในการประชุมทุกวัน  3. การใช้ตู้กดน้ำ เหมาะกับการประชุมทุกประเภท แนะนำการนำภาชนะมาใช้เองของผู้เข้าประชุมหรือแก้วน้ำของสถานที่ โดยงดใช้แก้วพลาสติกหรือกระดาษ เป็นต้น 

เรามีหลักการทำงานที่เรียกว่าเป็น Growth Driver หรือสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจไมซ์ แต่การรักษาความเป็นหนึ่งได้ จะต้องสร้างการเติบโตไปด้วยกัน หรือ Grow Together ด้วยการทำงานร่วมกับภาคเอกชนและภาครัฐบาล รวมถึงสื่อมวลชน  ประชาชนทุกภาคส่วนที่ล้วนเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างแท้จริง นั่นคือ การใช้หลัก Partnership หรือการสร้างพันธมิตรในการเดินหน้าขับเคลื่อนและพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน ซึ่งทุกฝ่ายจะได้ประโยชน์ร่วมกัน เป็นสังคมธุรกิจที่มีการเติบโตไปด้วยกันอย่างมีความสุข คือ ต้องมี Happiness ไปด้วยกัน”

หลักการทำงานดังกล่าว ทำให้ปีที่ผ่านมา TCEB เป็นองค์กรที่ประสบความสำเร็จในหลากหลายด้านด้วยกัน ตั้งแต่ความสำเร็จจากการประมูลสิทธิ์งานและส่งเสริมการจัดงานไมซ์ของประเทศไทย โดยดำเนินงานร่วมกับพันธมิตรทุกภาคส่วนอย่างเข้มแข็ง ทั้งสมาคมการประชุมนานาชาติ (ไทย) สมาคมการแสดงสินค้าไทย สมาคมโรงแรมไทย ตลอดจนศูนย์ประชุม สถานที่จัดงาน โรงแรม ที่พัก บริษัทผู้จัดงาน รวมถึงหน่วยงานเอกชนและหน่วยงานรัฐทุกภาคส่วน สามารถผลักดันให้อุตสาหกรรมไมซ์ไทยเป็นที่ 1 ในภูมิภาคอาเซียน ทั้งด้านการจัดประชุมและงานแสดงสินค้า ซึ่งจากการรายงานในปี 2561 ของสมาคมระหว่างประเทศด้านการประชุม (International Congress and Convention Association หรือ ICCA) และสมาคมระหว่างประเทศด้านการจัดงานแสดงสินค้า (UFI the Global Association of the Exhibition Industry) พบว่า อุตสาหกรรมไมซ์ไทยขึ้นเป็นอันดับ 1 ทั้งในด้านการจัดประชุมและการแสดงสินค้าของอาเซียน อีกทั้งเป็นอันดับที่ 4 ของเอเชีย รองจาก จีน ญี่ปุ่น และเกาหลี ในด้านการจัดประชุมนานาชาติ และเป็นอันดับที่ 7 ของเอเชียในด้านการแสดงสินค้านานาชาติอีกด้วย

นอกจากนี้ ยังได้รับความสำเร็จด้านการสร้างความยั่งยืนให้ธุรกิจไมซ์ ซึ่งกรุงเทพมหานครคว้าอันดับ 2 ในเอเชียจากการประกวดเมืองพัฒนาไมซ์อย่างยั่งยืน โดยคณะกรรมการโครงการ GDS หรือ The Global Destination Sustainability Index (GDS Index) 2018 ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร และ TCEB เพิ่งเข้าร่วมการจัดอันดับครั้งนี้เป็นครั้งแรก และเป็นผลที่น่ายินดีที่แสดงว่าประเทศไทยให้ความสำคัญกับมาตรฐานและสิ่งแวดล้อมสำหรับการประชุม จากผลที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในอันดับ 2 ของเอเชีย และอันดับที่ 21 ของโลก

ความสำเร็จด้านการจัดตั้งหน่วยงานด้านการพัฒนาธุรกิจไมซ์ของ TCEB ทำให้พัฒนาสินค้าและบริการ รวมถึงการพัฒนาธุรกิจที่ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึงทั่วประเทศ ทั้งการจัดตั้งส่วนงานฝ่ายดูแลงานด้านการพัฒนาธุรกิจไมซ์ในส่วนภูมิภาค (Area Base) เพื่อพัฒนาสินค้าและบริการตอบโจทย์พื้นที่ชุมชนและจังหวัดในส่วนภูมิภาค  การจัดตั้งฝ่ายส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อธุรกิจ (MICE Intelligence and Innovation Department) เพื่อให้บริการด้านข้อมูลและส่งเสริมนวัตกรรมให้กับอุตสาหกรรมไมซ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือแอพพลิเคชั่นที่จะอำนวยความสะดวกให้กับการจัดงานไมซ์ทั้งในส่วนของผู้จัดงานและผู้เข้าร่วมงาน ส่งเสริมแนวทางการจัดงานด้านนวัตกรรม รวมไปถึงมีบทบาทในการสร้างพันธมิตรในวงการนวัตกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อสร้างความร่วมมือและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านธุรกิจ ผลักดันให้เกิดการใช้นวัตกรรมเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมไมซ์

สำหรับทิศทางการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ในปีหน้า คุณจิรุตถ์กล่าวว่าจะเน้นการสนับสนุนและดึงงานสำคัญตามนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งงานใหญ่ๆ  ในระดับภูมิภาคและระดับโลก และจะเพิ่มการจัดงานไมซ์ในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ พร้อมทั้งยกระดับการจัดงานไปสู่นานาชาติ ทำแผนพัฒนาไมซ์เมืองรองและพัฒนามาตรฐานเมืองไมซ์ โดยเน้นการทำตลาดอย่างเฉพาะเจาะจงมากขึ้น

ในตลาดต่างประเทศ  เรายังคงให้น้ำหนักกับตลาดเอเชียเป็นหลักเพราะมีการเติบโตสูง โดยมีตลาดยุโรป อเมริกา และโอเชียเนียเป็นตลาดรอง พร้อมกับแสวงหาตลาดใหม่ที่มีศักยภาพ ส่วนตลาดในประเทศเน้นทำตลาดและสร้างงานในพื้นที่ที่มีศักยภาพ สร้างความเข้มแข็งให้เมืองที่มีศักยภาพ และพื้นที่พิเศษ เช่น เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ หรือ SEZs รวมทั้งอุตสาหกรรมตามเป้าหมายรัฐบาล เช่น กลุ่ม งานอุตสาหกรรมหลัก อย่างเกษตร ท่องเที่ยว อาหาร และงานที่ประเทศไทยมีศักยภาพ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างการจ้างงาน ส่งเสริมให้เกิดการค้าการลงทุน นำไปสู่การจัดอันดับสถานะประเทศไทยดีขึ้น”

ในเวลาเดียวกัน TCEB มีแผนพัฒนานวัตกรรมการให้บริการโดยจัดทำ MICE Intelligence Center, Big Data และ Smart MICE Application และสร้างความยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมด้วยการพัฒนาการจัดงานและมาตรฐาน ทั้งในด้านการจัดงานอย่างยั่งยืน และการศึกษาด้านไมซ์ เช่น MICE Sustainability, Green Meeting, MICE Education รวมถึงการจัดการอำนวยความสะดวกรวมถึงสิทธิพิเศษต่างๆ ด้านไมซ์ให้แก่นักเดินทาง ผู้ประกอบการ และผู้จัดงาน

“TCEB คาดการณ์ว่าในปีหน้า จะมีจำนวนนักเดินทางกลุ่มไมซ์ภาพรวมทั้งสิ้นประมาณ 37,781,000 คน และสร้างรายได้ให้ประเทศกว่า 232,700 ล้านบาทโดยแบ่งเป็นนักเดินทางกลุ่มไมซ์จากต่างประเทศ 1,386,000 คน สร้างรายได้ให้ประเทศ 105,600 ล้านบาท นักเดินทางกลุ่มไมซ์ที่เดินทางภายในประเทศจำนวน 36,395,000 คน สร้างรายได้ให้ประเทศกว่า 127,100 ล้านบาท”

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.