45,459
VIEWS

นิตยสารแบรนด์เอจ เปิดผลสำรวจ Thailand’s Most Admired Company 2019 สุดยอดองค์กรครองใจผู้บริโภค

Dec 18, 2019 S.Worapol

นับเป็นปีที่ 8 ของการทำผลสำรวจ Thailand’s Most Admired Company  โดยผลสำรวจนี้เป็นงานวิจัยที่ทำขึ้นมาเพื่อศึกษาเรื่องความเชื่อถือขององค์กรหรือบริษัทในเรื่อง การมีภาพลักษณ์ที่ดี การมีความสามารถในการแข่งขันที่โดดเด่น  การขับเคลื่อนองค์กรผ่านนวัตกรรม  ที่สามารถสร้างการรับรู้ให้กับกลุ่ม White Collar  ทำให้เกิดความเชื่อมั่น ศรัทธา และภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร

โดยวัตถุประสงค์การศึกษา  เพื่อค้นหาการรับรู้เกี่ยวกับองค์กร (Corporate Perception) ด้านความมีชื่อเสียงขององค์กร (Corporate Reputation) ด้านความสามารถขององค์กร (Corporate Performance) และอิทธิพลขององค์กร (Corporate Influence) ตลอดจนภาพลักษณ์องค์กร (Corporate Image) ที่สร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาให้กับผู้บริโภค

สำหรับ Thailand’s Most Admired Company 2019 เป็นการร่วมมือระหว่างนิตยสาร BrandAge กับ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ภายใต้การกำกับดูแลของ อาจารย์ อรรถการ สัตยพาณิชย์ คณบดีเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  ในการดำเนินการเก็บแบบสอบถามและประมวลผล

ระเบียบวิธีวิจัย

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้  เป็นการวิจัยแบบสำรวจ (Survey Research) การเก็บข้อมูลจะใช้การสัมภาษณ์ผ่านแบบสัมภาษณ์ (Interview Form) สำหรับพื้นที่ในการเก็บข้อมูลจะเน้นในย่านที่ตั้งของอาคารสำนักงาน  เช่น  สุขุมวิท   สีลม สาทร  รัชดาภิเษก

โดยประชากรที่ใช้ในการศึกษา  จะเป็นผู้ที่ทำงานที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น

วิธีการสุ่มตัวอย่าง

เป็นการเลือกตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Non-probability Sampling) โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบโควตา (Quota Sampling)  ซึ่งเป็นการกำหนดสัดส่วน  และจำนวนตัวอย่างของประชากรที่มีคุณสมบัติบางประการที่ต้องการเก็บข้อมูล    นอกจากนี้ยังกระจายจำนวนกลุ่มตัวอย่าง   โดยแบ่งตามเพศ   และช่วงอายุ

การสุ่มตัวอย่างแบบโควตาที่ใช้จัดทำในการวิจัยครั้งนี้ จะเป็นการกระจายกลุ่มตัวอย่าง

โดยแบ่งตามเพศและช่วงอายุ ซึ่งจะให้ความเที่ยงตรงมากกว่าการสุ่มแบบบังเอิญ (Accidental Sampling)  เนื่องจากวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบนี้  จะไม่ใช้กลุ่มตัวอย่าง เพศ  หรืออายุช่วงใดช่วงหนึ่ง  มากจนเกินไป

จำนวนกลุ่มตัวอย่าง (Sample Size)  จะทำการสุ่มตัวอย่างเพื่อจัดgก็บข้อมูลทั้งหมดทั้งสิ้น  400 ตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างจะเริ่มทำการจัดเก็บตามโควตาที่กำหนด พร้อมกับการประเมินผลจากการวิจัย ตั้งแต่เดือน กันยายน-ตุลาคม 2562

ขอบเขตการศึกษา

Thailand’s Most Admired Company 2019 เป็นการศึกษาทัศนคติของกลุ่มเป้าหมายที่

ต่อ 17 กลุ่มธุรกิจ ที่อยู่ท่ามกลางการดำเนินชีวิตของคนเมือง (Metro Lifestyle) ต่อปัจจัยในการขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความสำเร็จ  และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับบริษัทหรือองค์กร จนเป็นที่ยอมรับว่าเป็นบริษัทที่เข้าเงื่อนไขการเป็น Thailand’s Most Admired Company

ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovation)

คำถามที่ใช้ในการเจาะลึกจะเกี่ยวข้องกับศักยภาพในการคิดค้นสิ่งใหม่ๆ  ขององค์กรความต่อเนื่องในการประดิษฐ์คิดค้น ความสามารถในการปรับปรุงสิ่งเดิมให้กลายเป็นสิ่งใหม่ และความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) ที่นำมาซึ่งนวัตกรรม (Innovation)

ภาพลักษณ์องค์กรและความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate CSR)

การชี้วัดให้เห็นการเป็นองค์กรที่ดี มีความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม หรือเป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือสังคม สิ่งแวดล้อม  ผ่านกิจกรรมต่างๆ

การประกอบธุรกิจ และความสำเร็จ (Business Performance) 

การพิจารณาความสามารถในการทำกำไรขององค์กร   จำนวนทรัพย์สิน  การประกอบธุรกิจขององค์กรที่กระจายการลงทุนไปทั่วโลก มีการขยายธุรกิจขององค์กรที่มีอยู่อย่างตลอดเวลา  การเติบโตของธุรกิจที่มีเป็นไปอย่างยั่งยืน  การเป็นองค์กรที่มีชื่อเสียงมีระบบควบคุมการตรวจสอบทุจริตที่ดี 

ภาพลักษณ์แบรนด์ของกิจการ (Image of  Brand)

การเป็นเจ้าของแบรนด์ที่มีความแข็งแกร่ง  เป็นแบรนด์ที่มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา เป็นแบรนด์ที่มีลูกค้าเกิดความรู้สึกที่ดีต่อแบรนด์  และเป็นแบรนด์ที่ประเมินเป็นทรัพย์สินแล้วมีมูลค่าสูง

ผู้บริหาร (Management)

การเป็นกิจการที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาพนักงานให้มีความสามารถเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง สามารถรักษาคนเก่งร่วมงานได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งทีมงานผู้บริหารมีความสามารถ  ใส่ใจดูแลพนักงาน  ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้ดี  โดยสังคมภายนอกสามารถรับรู้ความสำเร็จอันโดดเด่นของผู้บริหารระดับสูง  และมีการสร้างการเติบโตของกิจการอย่างยั่งยืน

การบริการ (Service)    

เกณฑ์ในการวัดจะพิจารณาความเหมาะสมของสินค้าที่ให้บริการ  ความหลากหลายของสินค้า  การมีสถานที่ให้บริการเป็นจำนวนมาก  ความสะดวกในการเข้าไปใช้บริการ  พนักงานมีหัวใจในการให้บริการ  และให้เกียรติลูกค้า

ทั้งนี้ผลการศึกษาจากการวิจัย จะนำมาตีพิมพ์ในนิตยสาร BrandAge ฉบับเดือนพฤศจิกายน 2562  

โดยรายละเอียดของผลสำรวจทั้งหมดในแต่ละหมวด ทีมงาน BrandAge Online ได้สรุปข้อมูลจากนิตยสารแบรนด์เอจฉบับเดือนพฤศจิกายน 2562 มาไว้ที่นี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.