11,603
VIEWS

SEAC เดินหน้าพันธกิจ Empower Living ติดอาวุธเสริมทักษะ ต่อยอดการเรียนรู้ตลอดชีวิต

Jul 25, 2020 -None-

SEAC เดินหน้าพันธกิจ Empower Living ผ่านการเรียนรู้และพัฒนาทักษะใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง พร้อมสร้างพันธมิตรใหม่เพื่อร่วมกันสร้างสังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้เกิดในประเทศไทย ตอกย้ำการเป็นผู้นำด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่มุ่งพัฒนาศักยภาพ และส่งเสริมให้คนไทยเดินทางไปสู่ทุกเป้าหมายของชีวิตได้อย่างสมบูรณ์แบบ

Empower Living เป็นวิสัยทัศน์ที่ทำให้ SEAC มองว่า คนไทยมีความเป็นอยู่ที่ดีได้ ถ้ามีความรู้ที่เหมาะสมกับชีวิต การทำงาน SEAC จึงพยายามสร้างวิธีการที่จะสามารถเข้าถึงการเรียนรู้ได้อย่างดีที่สุด เช่น การสร้าง YourNextU เป็นแพลตฟอร์มการเรียนรู้แรกของโลกในแบบผสมผสาน (Blended Learning Platform) เพื่อตอบโจทย์ New Economy โดยการสร้างองค์ความรู้เพื่อเสริมทักษะอื่นๆ นอกเหนือจากหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาต่างๆ

หนึ่งในกลยุทธ์สำคัญของ SEAC คือ การมองหาพันธมิตรใหม่ๆ เพื่อช่วยกันสร้างสังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้เกิดในประเทศไทย เพื่อเพิ่มคุณค่า และตอบโจทย์ทุกเป้าหมายของการใช้ชีวิตให้คนไทยได้อย่างสมบูรณ์แบบ

โดย SEAC ได้ประกาศความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ในการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-degree) ทั้งในรูปแบบหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-degree) ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E – learning) ระบบออนไลน์ (Online Learning ) แบบห้องเรียน (Classroom Learning) และรูปแบบอื่นๆ

เป้าหมายสำคัญ คือ การยกระดับองค์ความรู้ และสร้างกำลังคนคุณภาพที่ผสมผสานทั้งทักษะด้าน Hard Skills (ความรู้เชิงเทคนิค) และ Hyper-Relevant Skills (ความรู้และทักษะที่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน) สู่ความต้องการของตลาดแรงงานไทย และภูมิภาคอาเซียน ผ่านรูปแบบการเรียนรู้ที่คล่องตัว ทันสมัย และตรงกับความต้องการที่หลากหลายมากขึ้นของกลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ นักศึกษา บุคลากรในภาคธุรกิจ-อุตสาหกรรม และบุคคลทั่วไป

คุณอริญญา เถลิงศรี กรรมการผู้จัดการ SEAC (Southeast Asia Center) กล่าวว่า สถานการณ์ปัจจุบันหลายอย่างสะท้อนให้เห็นว่า สิ่งที่ประเทศไทยต้องเร่งดำเนินการ คือการยกระดับศักยภาพ และพัฒนาทักษะของคนไทยให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในโลกปัจจุบัน เพื่อเป็นพลวัตสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรและประเทศไปข้างหน้า

“SEAC จึงเดินหน้าสรรหาพันธมิตรที่มีมาตรฐาน มีความเชี่ยวชาญ และมีเจตนารมณ์เดียวกัน เพื่อร่วมกัน Reskill และ Upskill ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่จุดประกายให้ทั้ง มจธ. และ SEAC มีโอกาสได้ร่วมมือกันพัฒนาหลักสูตรที่จะสามารถพัฒนานักศึกษา หรือสร้างนักศึกษาที่กำลังเตรียมตัวเข้าสู่โลกของการทำงานให้พร้อมทั้งวิชาชีพ และวิชาชีวิต รวมถึงการสร้าง Mindset และ Skillset ที่จะนำไปสู่โอกาสมากมายในการทำงาน และเป็นการพัฒนาขีดความสามารถคนไทยให้ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลดิสรัปชั่น เพื่อตอบโจทย์ทุกมิติของการใช้ชีวิตอย่างสมบูรณ์แบบ”

คุณอริญญา กล่าวเสริมว่า โครงการความร่วมมือระหว่าง มจธ. และ SEAC คือ การเติมเต็มในสิ่งที่ประเทศไทยยังขาดอยู่ นั่นคือ Collaboration ระหว่างภาครัฐและเอกชน สอดคล้องกับแนวคิดของมจธ.และ SEAC ที่มุ่งสร้างพันธมิตรในระยะยาวเพื่อทำให้เกิด Ecosystem ที่แข็งแกร่ง ด้วย “วิธีการ” ใหม่ๆ เพื่อตอบโจทย์ในเรื่องการ “สร้างคน” สร้าง “กำลังคนคุณภาพ” และส่งผลในเรื่องการยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย

“ในเวที World Economic Forum มีการพูดถึง “คน” ที่ยังอยู่กับองค์ความรู้เดิมๆ จะไม่สามารถตอบโจทย์ หรือเพียงพอต่อ New Economy ได้ โดยคำนิยามของ “กำลังคนคุณภาพ” คือ ต้องมีความพร้อมในเรื่องของ Hard Skills (ความรู้ทางเทคนิค) และ Hyper-Relevant Skills (ความรู้และทักษะที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน)”

ดังนั้น Hyper-relevant Skills จึงเป็นทักษะที่จำเป็นที่จะทำให้คนทำงานสามารถตอบโจทย์ความท้าทายในวันนี้ได้ ซึ่งเรื่องของ Hyper-Relevant Skills ยังรวมไปถึงเรื่องของ Mindset, Communication Skill, Presentation Skill, Agility และทักษะที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิต หรือ EQ (ความฉลาดทางอารมณ์) อีกด้วย

สำหรับความร่วมมือครั้งนี้ จะดำเนินการภายใต้โครงการ “สร้างความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning)” เป็นระยะเวลา 3 ปี ระหว่างวันที่ 18 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2566 โดยปีแรกจะมีโครงการนำร่องภายในประเทศ อาทิ ร่วมมือกันออกแบบหลักสูตรเพื่อสร้างกลุ่มอาชีพใหม่ ได้แก่ Online Instructional Designer (นักออกแบบการสอนแบบออนไลน์), Virtual Learning Facilitator (อาจารย์เกื้อหนุนสำหรับการเรียนแบบออนไลน์) และ Data Scientist Facilitator (อาจารย์เกื้อหนุนด้าน Data Science)

นอกจากนี้ ยังมีแผนการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรด้าน Business Mindset ให้กับบุคลากรสายวิทยาศาสตร์ นักวิจัย ซึ่งทักษะและแนวคิดด้านธุรกิจเป็นส่วนสำคัญที่ควรถูกเติมเต็มให้กับกลุ่มบุคลากรสายนี้ อีกทั้งยังมีแผนการใช้หลักสูตรออนไลน์สำหรับจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนขนาดใหญ่ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการจัดการห้องเรียนภายใต้นโยบาย Social Distancing เป็นต้น

นับเป็นก้าวสำคัญของความเชื่อมโยงในด้านอุดมศึกษาระหว่างภาครัฐและเอกชน โดยมี มจธ. และ SEAC เป็นจิ๊กซอว์สำคัญที่จะมาเติมเต็มทักษะชีวิต และเทคนิค เพื่อสร้างกำลังคนคุณภาพที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไป

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.