3,726
VIEWS

“SAMART” หนุนเยาวชนส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ด้านเทคโนโลยี

Aug 31, 2020 -None-

ในสถานการณ์ที่ประเทศไทยกำลังมุ่งหน้าพัฒนาประเทศให้เป็น Thailand 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีจุดเน้นที่เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ซึ่งล้วนแล้วแต่ต้องอาศัยความรู้และความคิดสร้างสรรค์ด้านนวัตกรรมที่สามารถเพิ่มคุณค่าและขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจให้แก่ธุรกิจต่างๆ เห็นได้ว่าความคิดสร้างสรรค์ถือเป็นส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญในการช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยเพื่อก้าวสู่โมเดล Thailand 4.0 ได้อย่างตรงเป้าหมาย

กลุ่มบริษัทสามารถที่มุ่งส่งเสริมนโยบายของภาครัฐมาโดยตลอด ได้เล็งเห็นถึงการสร้างโอกาสและความคิดสร้างสรรค์ด้านเทคโนโลยี เพื่อให้หลายๆ นวัตกรรมได้มีโอกาสออกมาโลดแล่นในโลกของธุรกิจได้จริง จึงจัดให้มีโครงการ Samart Innovation Award มาแล้วถึง 17 ปี โดยมุ่งเน้นการพัฒนาความสามารถ เพื่อสร้างโอกาส สร้างรายได้ และสร้างอาชีพ สําหรับกลุ่มนักพัฒนารุ่นใหม่ ในปีนี้เราได้ปรับรูปแบบให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน ด้วยการมอบทุนการศึกษาภายใต้ชื่อโครงการ “Samart Innovation Funds” เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผลงานโดยตรงให้กับโปรเจ็กต์จบของน้องๆ นักศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 30 โปรเจ็กต์ โปรเจ็กต์ละ 10,000 บาท  ให้กับ 6 สถาบันการศึกษา (สถาบันละ 5 โปรเจ็กต์) ได้แก่ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ม.ธรรมศาสตร์, ม.มหิดล และ ม.เกษตรศาสตร์

ผลงานบางส่วนของน้องๆ ที่กว่าจะสำเร็จได้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย

ผลงานหุ่นยนต์ทำความสะอาดภายในท่ออากาศ ที่เคลื่อนที่แบบไร้สายและอัตโนมัติ
นายณัฐวุฒิ  ยงจิตติกรกุล  จากมหาวิทยาลัยมหิดล

ผลงานนี้เกิดจากการที่มนุษย์หันมาตระหนักถึงมลภาวะทางอากาศ ซึ่งคนส่วนใหญ่จะคิดถึงแต่เรื่องอากาศด้านนอก แต่ภายในอาคารโดยเฉพาะท่ออากาศทั้งหมดยังไม่มีใครให้ความสำคัญ ซึ่งเรามองว่าเป็นพื้นที่เพาะเชื้อโรคที่มีผลต่อสุขภาพของผู้คนในอาคารได้มากเช่นกัน การเข้าไปทำความสะอาดภายในท่ออากาศเป็นเรื่องที่ยุ่งยากเพราะท่อมีขนาดเล็ก สกปรก มีความซับซ้อน จึงเกิดเป็นหุ่นยนต์ทำความสะอาดขึ้นมา ระหว่างผลิตผลงานมีอุปสรรคบ้างในเรื่องของ Hardware ต่างๆ แต่อาจารย์ที่ปรึกษาให้การช่วยเหลือจัดหาอุปกรณ์ต่างๆ ทำให้ชิ้นงานของพวกเราเสร็จสมบูรณ์ออกมาได้

ผลงานระบบตรวจจับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ไม่สวมหมวกกันน็อก
นายณัฎฐกิตติ์ หวังเจริญ และ นายกาญจน์ณุมาศ เจียมธรรมรักษ์
จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ผมอยากเห็นเพื่อนๆ ปลอดภัยจากการสวมใส่หมวกกันน็อก มีนะที่บางคนใส่เพราะหลบตำรวจ จึงอยากให้เกิดระบบที่บังคับได้อย่างแม่นยำเพื่อประโยชน์ต่อตัวเขาเอง จึงเกิดเป็นระบบตรวจจับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ไม่สวมหมวกกันน็อกขึ้น โดยใช้ภาพจากกล้องวงจรปิดเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ ตรวจจับภาพผู้ไม่สวมหมวกกันน็อก บันทึกเป็นหลักฐาน กว่าจะสำเร็จต้องผ่านขั้นตอนที่ยุ่งยากคือเราต้องหาวิธีจับภาพให้ชัดที่สุด และต้องตั้งค่าให้เป็นรูปคน รูปมอเตอร์ไซค์ เพื่อนำมาเซตเป็นโมเดลภาพอีกครั้งหนึ่ง

ความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งที่สร้างขึ้นได้ ถึงแม้ว่าบางคนอาจจะไม่ได้มีความคิดที่โดดเด่นนัก แต่เมื่อได้ทำงานเป็นทีมแล้วแค่บางส่วนของความคิดเห็นก็สามารถปะติดปะต่อกลายเป็นไอเดียที่ดีเยี่ยมได้ และสามารถนำไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

30 ผลงาน จาก 6 มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 1. แอพพลิเคชั่นแนะนำสถานที่ที่มีผู้โดยสารสำหรับคนขับแท็กซี่ ช่วยให้คนขับแท็กซี่เห็นความต้องการรถแท็กซี่ในแต่ละพื้นที่ และช่วงเวลาที่ต่างกัน
 2. ระบบสื่อสารทางไกลสำหรับผู้สูงอายุ ช่วยให้ผู้สูงอายุสื่อสารกับลูกได้ง่ายขึ้น
 3. ระบบเก็บและแสดงผลข้อมูลจากมาตรวัดแบบอะนาล็อกในอุตสาหกรรมโดยใช้ไอโอที
 4. ระบบตรวจสอบ ช่วยวิเคราะห์และตัดสินใจด้านการบริหารระบบเครือข่ายบนเว็บแอพพลิเคชั่น
 5. หุ่นยนต์นำทาง สำหรับการนำทางในพื้นที่ปิด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 1. เว็บบริการค้นคืนภาพโบราณวัตถุ โดย Input เป็นรูปภาพ และจะแสดงผลเป็นรูปภาพใกล้เคียง 3 อันดับ ที่มีข้อมูลจากกรมศิลปากรโดยตรง
 2. ระบบติดตามความคิดเห็นของสังคมออนไลน์สําหรับแหล่งท่องเที่ยว เพื่อใช้ในการวางแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
 3. แอพพลิเคชั่นวัดสมรรถภาพร่างกายนักกีฬาบาสเกตบอล โดยทำการวัดสมรรถนะหลัก 3 ด้าน ได้แก่ ลุกนั่ง, กระโดดสูง และวิ่งเก็บของระหว่าง 2 จุด
 4. ระบบระบุวัตถุแบบอัตโนมัติ โดยสามารถระบุวัตถุประเภทรถ สีรถ ทะเบียนและมนุษย์ จาก Video
 5. ระบบรายงานปริมาณกองวัตถุดิบ เพื่อตรวจวัดปริมาณกองวัตถุดิบที่เหลือ และส่งข้อมูล Real Time เข้าสู่ระบบสารสนเทศกลาง สามารถดูผ่านคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนได้  (ร่วมมือกับปูนซิเมนต์ไทย SCG)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 1. ระบบตรวจจับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ไม่สวมหมวกกันน็อก โดยใช้ภาพจากวงจรปิดเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ ตรวจจับภาพผู้ไม่สวมหมวกกันน็อกพร้อมตัดย่อภาพ
 2. การขับเคลื่อนอัตโนมัติของรถยนต์จำลอง โดยใช้ Pi Camera เป็นตัวรับภาพถนน แล้วทำการวิเคราะห์ เมื่อตรวจเส้นถนนได้ก็หาความชันของเส้นถนน ทำให้รถขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้
 3. ต้นแบบโดรนเพื่อการลาดตระเวน สามารถตรวจจับบุคคล, บินอัตโนมัติตามพิกัดที่ระบุไว้ และถ่ายทอดสดภาพจากตัวโดรนเข้าสู่มือถือ
 4. ระบบแจ้งเตือนเหตุฉุกเฉินบนทางหลวง โดยการสร้างโมเดลการจราจรบนทางหลวง  และคอยตรวจสอบสภาพการจราจร และแจ้งเตือนไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบ
 5. ระบบติดตามบุคคลภายในอาคาร โดยการตรวจจับและจดจำใบหน้า เพื่อติดตามบุคคลที่เข้ามาภายในอาคารที่ติดตั้งกล้องวงจรปิดไว้

มหาวิทยาลัยมหิดล

 1. ระบบตรวจนับมาลาเรียระยะตัวอ่อนโดยเทคนิคการเรียนรู้ด้วยเครื่อง โดยการตรวจนับเชื้อมาลาเรียบนเซลล์เม็ดเลือดแดง
 2. แอพพลิเคชั่นจำแนกสายพันธุ์งูพิษในประเทศไทย เพื่อจำแนกงูพิษ 7 สายพันธุ์
 3. หุ่นยนต์ทําความสะอาดภายในท่ออากาศ ด้วย 3 การทำงานหลัก คือ 1) เคลื่อนที่แบบไร้สายและอัตโนมัติ  2) ตรวจจับด้วยกล้องเว็บแคมแบบ Real Time  3) ทำความสะอาดด้วยแขนกล
 4. แอพพลิเคชั่นจัดการข้อมูลและประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์  ช่วยย่นเวลาการประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์
 5. หมอนอัจฉริยะ เพื่อตรวจสอบการนอนของผู้สูงอายุ โดยการแจ้งเตือนไปยังโทรศัพท์เคลื่อนที่

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 1. เซ็นเซอร์วัดแรงกระจายของการนั่งและอัลกอริทึมคัดแยกท่านั่ง เพื่อนำผลไปวิเคราะห์และศึกษาสรีระของการนั่ง กับผู้ป่วยที่มีอาการปวดหลังเรื้อรัง หรือผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก
 2. ยานพาหนะปัญญาประดิษฐ์ขับเคลื่อนอัตโนมัติสำหรับผู้พิการทางสายตา
 3. การอัพเกรด PLC ด้วยเทคโนโลยี IoT
 4. แพลตฟอร์มที่เป็นแหล่งให้ข้อมูลทางด้านกองทุน (ทำร่วมกับ กลต. และโครงการ Thailand Digital Young Talent Development Project ของ depa)
 5. ระบบตรวจจับความอันตรายในการขับขี่ โดยใช้ภาพใบหน้าของผู้ขับขี่มาประมวลผลในการจำแนกว่าผู้ขับขี่มีอาการง่วงนอนหรือไม่  จดจ่อกับการขับขี่หรือไม่

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 1. ระบบตรวจวัดความเคลื่อนตัวของชั้นดินแบบขยายได้ผ่านเครือข่ายแบบไร้สาย ช่วยติดตามการเคลื่อนตัวของหน้าดินและวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดดินถล่ม
 2. อุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณลอราแบบพกพา ในการตัดสินใจเลือกบริเวณติดตั้งอุปกรณ์
 3. ระบบตรวจจับและคัดแยกสิ่งมีชีวิตด้วยรูปภาพในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อดูว่ามีความผิดปกติ หรือมีการบุกรุกป่าหรือไม่
 4. ระบบควบคุมแสง LED และตรวจวัดภายในตู้เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บข้อมูลในการศึกษาและปรับปรุงพันธุ์พืช
 5. ระบบติดตามนกแบบประหยัด เพื่อเป็นข้อมูลในการอนุรักษ์นก

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.

violet porno xxx phim sex 2020 lawnjinsi Filmes Pornô PuttanaHD Madre Y Hija Calientes Viendo Peliculas gratis porno alte schwarze straps fotzen pakistani indain porn videos xn----4mcbuj2htacf75kha.com pornolegende Free Desi Scandal xxx e videos pornos www.grandexxx.com www.xxxarabtube.com www.zwartporno.com www.echterporno.com www.nubepornogratis.com www.perlasesso.com videos de sexo 3gp