บำรุงราษฎร์ชี้โอกาสทองการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพหลังพ้นโควิด-19

Sep 08, 2020 P.Sininat

ประเทศไทยถูกจัดลำดับให้เป็นประเทศที่มีความเข้มแข็งด้านความมั่งคงสาธารณสุขเป็นอันดับ 6 ของโลกจาก 195 ประเทศ เป็นอันดับ 1 ในทวีปเอเชีย ในปี 2562 และในปีนี้ 2563 ที่ทั่วโลกเจอกับโรคระบาดอย่างโควิด-19 ประเทศไทยได้พิสูจน์ให้ทั่วโลกเห็นถึงความพร้อมและการตอบสนองต่อการแพร่ระบาดของโรคอย่างมีประสิทธิภาพ อัตราการติดเชื้อและเสียชีวิตในระดับต่ำและมีจำนวนผู้รักษาหายอยู่ในระดับสูง ข้อมูลตรงนี้สามารถสร้างความน่าเชื่อถือให้กับชาวต่างชาติในเรื่องของมาตรฐานทางการแพทย์ของไทย นำไปสู่โอกาสของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพหลังพ้นวิกฤตโควิด-19

จากการประชุมศูนย์กลางด้านการแพทย์ ปี 2561 รายงานว่ามีผู้ป่วยต่างชาติมาใช้บริการในด้านการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ ประมาณ 3.4 ล้านครั้ง หากมีผู้ติดตามจำนวน 1 รายจะมีค่าใช้จ่ายในการเข้าพักห้องเดี่ยวและการอำนวยความสะดวกระหว่างรักษาตนเองคิดเป็น 3,000-8,000 บาทต่อวัน เดิมมีรายได้รวมจากการให้บริการรักษาพยาบาลเป็นเงิน 45,000 ล้านบาท หากมีการเปิดระบบ Alternative Hospital Quarantine คาดว่าจะมีผู้ป่วยชาวไทยและชาวต่างชาติกลับเข้ามารับการรักษาพยาบาล 5% ภายใน 3 เดือนหรือคิดเป็น 160,000 ครั้งทั้งผู้ป่วยเก่าและใหม่สร้างรายได้ให้ประเทศกว่า 1.4 แสนล้านบาท และไทยยังมีสถานบริการสุขภาพผ่านมาตรฐานคุณภาพสถานพยาบาลระดับสากล JCI ถึง 68 แห่ง มากที่สุดในอาเซียน สะท้อนให้เห็นถึงความได้เปรียบในการแข่งขันด้าน Medical Hub ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายประเทศ โดยมีผู้ป่วยต่างชาตินิยมเข้ามารักษาตัวในประเทศไทย 5 อันดับแรก คือ กลุ่มตะวันออกกลาง 12.5% เมียนมา 8.7% สหรัฐ 6.2% สหราชอาณาจักร 5% และญี่ปุ่น 4.9% ตามลำดับ (แหล่งข้อมูลจากศูนย์วิจัยกสิกรไทย)

ในโอกาสครบ 40 ปีของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เปิดโอกาสให้ตัวแทนจากภาคธุรกิจบริการ และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้ร่วมแชร์มุมมองในเสวนา “กรณีศึกษาโควิด-19 กับศักยภาพธุรกิจภาคบริการของประเทศไทยสู่อนาคตโลก” เพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนที่จะร่วมฟื้นฟูและสร้างรายได้ให้กับประเทศเพื่อผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้

 

คมกริช ด้วงเงิน ผู้อำนวยการกองสร้างสรรค์สินค้าการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยให้ความเห็นว่า ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของ ททท. ช่วง New Normal นี้จะมุ่งทำตลาดแบบเจาะจงกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่ม Health and Wellness ซึ่งจะเน้นเชิงคุณภาพมากกว่าปริมาณ และมุ่งไปสู่การท่องเที่ยว 3 แบบ คือ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การท่องเที่ยวร่วมกับการรักษา หรือ Medical Tourism และการท่องเที่ยวเชิงเกษตร/อาหาร โดยจะชูจุดขายเรื่องความปลอดภัย เรื่องเอกลักษณ์ด้านวัฒนธรรมและอาหาร เรื่องความสวยงามของธรรมชาติที่ได้รับการฟื้นฟู และน้ำใจความเอื้ออาทรของคนไทยในการช่วยเหลือเกื้อกูล ขณะเดียวกันก็จะเพิ่มมูลค่าด้วยการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว รวมถึงการทำดิจิทัลแพลตฟอร์มให้เกิดในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวร่วมกับการดูแลสุขภาพให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น มั่นใจว่าจะช่วยให้การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศฟื้นตัวได้อย่างยั่งยืน

“ททท. พยายามผลักดันนโยบายส่งเสริมประเทศไทยภายใต้แนวคิด Amazing Thailand สร้างมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย เพื่อให้เป็นจุดหมายการท่องเที่ยว และเป็นการประชาสัมพันธ์ ที่ผ่านมา เราดำเนินการส่งเสริมการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงผลักดันมาตรฐานความปลอดภัย ทั้งนี้ในส่วนของ Medical Tourism โรงแรม และโรงพยาบาล ที่ได้รับรางวัลขอให้รักษามาตรฐาน ขณะเดียวกันด้านสุขภาพของไทยเป็นอันดับต้นๆ ของโลก การเปิดให้คนบางประเทศเข้ามารักษาในไทย จะเป็นโอกาสดี ทำให้ Medical Tourism สามารถขับเคลื่อนได้ Safety และ Security ต้องไปคู่กัน” คมกริช กล่าว

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ได้กลายเป็นที่ประจักษ์และได้รับการยอมรับว่าเป็นต้นแบบและจุดหมาย ปลายทางของการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของโลก (Medical Tourism Destination) ที่มีสัดส่วนชาวต่างชาติเข้ามารักษาต่อปีกว่า 1.1 ล้านคน โดยโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เป็นโรงพยาบาลแห่งแรกของโลกที่ได้การประกาศรับรองจาก Global Healthcare Accreditation (GHA) COVID-19 ซึ่งเป็นการรับรองด้านมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากลสำหรับการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

 

เภสัชกรหญิงอาทิรัตน์ จารุกิจพิพัฒน์ ผู้อำนวยการด้านบริหาร (CEO) โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เปิดเผยว่า ด้วยประสบการณ์กว่า 40 ปีของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เรายังคงมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนองค์กรสู่การบริการสุขภาพแบบองค์รวมระดับโลก โดยบำรุงราษฎร์ได้ยกระดับสู่โรงพยาบาลในการรักษาขั้นจตุตถภูมิ (Quaternary Care) ซึ่งจะอยู่บนยอดพีระมิดสูงสุดในการรักษาพยาบาล เป็นการให้การบริการทางการแพทย์ที่มีความซับซ้อนอย่างมากด้วยนวัตกรรมขั้นสูง เราได้เล็งเห็นเทรนด์โลกด้าน Wellness จึงได้ทำงานร่วมกับศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ ซึ่งเป็นศูนย์สุขภาพการแพทย์เชิงป้องกันแห่งแรกในภูมิภาคเอเชีย ที่มีประสบการณ์กว่า 20 ปี เพื่อให้การดูแลสุขภาพครอบคลุมในทุกมิติตามแนวคิดการแพทย์แบบผสมผสาน (Integrated Medicine) ทั้งในด้านการแพทย์แผนปัจจุบัน (Conventional Medicine) และการรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Medicine) แบบองค์รวม ซึ่งเป็นเทรนด์ของการดูแลสุขภาพ ที่มีการวิเคราะห์เชิงลึกถึงระดับพันธุกรรม ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์ เพื่อค้นหาความเสี่ยงในการเกิดโรคในอนาคต รวมถึงวางแผนการดูแลรักษาแบบเฉพาะบุคคล (Personalized Medicine) เพื่อผลลัพธ์การรักษาที่มีประสิทธิภาพ ภายใต้มาตรฐานและคุณภาพระดับสากล

ตลอด 4 ทศวรรษ บำรุงราษฎร์ได้ทำงานร่วมกันอย่างสอดประสานระหว่างแพทย์ผู้ชำนาญการต่างสาขากับบุคลากรทางการแพทย์ในหลายสาขาวิชาชีพ พร้อมเปิดตัวเข้าสู่การแข่งขันใน Medical Hub ในระดับโลก

 

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.

violet porno xxx phim sex 2020 lawnjinsi Filmes Pornô PuttanaHD Madre Y Hija Calientes Viendo Peliculas gratis porno alte schwarze straps fotzen pakistani indain porn videos xn----4mcbuj2htacf75kha.com pornolegende Free Desi Scandal xxx e videos pornos www.grandexxx.com www.xxxarabtube.com www.zwartporno.com www.echterporno.com www.nubepornogratis.com www.perlasesso.com videos de sexo 3gp