24,314
VIEWS

วิริยะประกันภัย ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ดำเนินกิจการด้วยความเป็นธรรม

Oct 22, 2020 -None-

ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์การเป็นผู้นำด้านประกันวินาศภัยกว่า 73 ปีที่ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) สั่งสมมา โดยยึดหลักปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดำเนินธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใส คำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน สอดคล้องกับหลักการดำเนินงานที่ว่า “ความเป็นธรรมคือนโยบาย” รวมถึงความมุ่งมั่นในการทำหน้าที่บริหารจัดการความเสี่ยงภัยให้กับลูกค้าอย่างมืออาชีพ ซื่อตรง และเป็นธรรม ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ วิริยะประกันภัย ได้รับการโหวตให้เป็นองค์กรที่ได้รับความน่าเชื่อถือสูงสุดเป็นอันดับ 1 ในกลุ่มประกันภัย จาก “Thailand’s Most Admired Company 2020” นิตยสาร BrandAge

ปัจจัยเหล่านี้ คุณอมร ทองธิว กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ บมจ.วิริยะประกันภัย อธิบายว่า เป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้วิริยะประกันภัยได้รับการไว้วางใจจากผู้บริโภคให้ช่วยบริหารความเสี่ยงภัยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกๆ ปี

“แต่ละปีเราให้บริการลูกค้ากว่า 1 ล้านเคส เสียงสะท้อนและข้อมูลของลูกค้าในแต่ละปีสามารถต่อยอดไปสู่การวิจัยเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพการบริการให้ตรงต่อความต้องการของลูกค้าอยู่เสมอ เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าผู้เอาประกันภัยจะได้รับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

บริการที่ดีย่อมก่อให้เกิดความประทับใจ และการจดจำ Brand นำไปสู่ Brand Loyalty และการบอกต่อของลูกค้า ซึ่งถือเป็นกลยุทธ์หลักที่วิริยะประกันภัยดำเนินมาตั้งแต่วันที่ก่อตั้งบริษัท

ตัวชี้วัดความสำเร็จของวิริยะประกันภัยนอกจากการเติบโตทางธุรกิจ เสียงสะท้อนจากการสำรวจ การวิจัย และรางวัลจากสถาบันที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ ที่เลือกให้ วิริยะประกันภัย เป็นแบรนด์อันดับแรกต่อเนื่องเป็นเวลายาวนานยังการันตีถึงความสำเร็จได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้จากข้อมูลสถิติภาครัฐบาลโดยเฉพาะ สำนักงาน คปภ. ยังระบุว่า วิริยะประกันภัย เป็นบริษัทที่มียอดเบี้ยประกันวินาศภัยสูงสุดต่อเนื่องกว่า 28 ปี และเป็นบริษัทประกันภัยรถยนต์อันดับ 1 ต่อเนื่องถึง 33 ปี

ที่ผ่านมาวิริยะประกันภัยใช้หลักการบริหารจัดการแบบกระจายอำนาจและยึดถือความเป็นธรรมต่อทุกภาคส่วนในสังคม ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญทำให้สามารถชนะใจลูกค้าและถือเป็นจุดที่แตกต่างจากองค์กรอื่น เพราะมองว่าการกระจายอำนาจนั้นทำให้พนักงานทุกระดับชั้น รวมไปถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย นายหน้า และพันธมิตรทุกภาคส่วน ได้เข้ามามีส่วนร่วมขับเคลื่อนองค์กร ส่งผลให้งานด้านการบริการเกิดประสิทธิภาพ สร้างความเชื่อถือและความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค นำไปสู่การเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยืนหยัดอย่างมั่นคง

“เรามีนโยบายที่มุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง หรือ Customer Centric เพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด และเข้าถึงบริการประกันภัยได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม โดยมีการสำรวจความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าอยู่เสมอ เราให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนต่างๆ ผ่านช่องทางสาขาและศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทนที่มีอยู่ทั่วประเทศ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 1557 และช่องทางออนไลน์ต่างๆ เช่น Facebook Instagram Twitter @Line E-mail และอื่นๆ เพื่อนำมาพัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ และการบริการให้ได้คุณภาพมาตรฐานและตรงความต้องการของลูกค้าได้อย่างเหมาะสมและคุ้มค่ามากที่สุด”

นอกจากนี้ วิริยะประกันภัยยังดำเนินธุรกิจโดยมุ่งสนับสนุนกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพของสังคมในด้านต่างๆ ทั้งระดับท้องถิ่น และระดับประเทศ ใน 6 ด้าน คือ ด้านการรณรงค์ความปลอดภัย ด้านการศึกษา ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ด้านศาสนาและวัฒนธรรม และด้านการแพทย์และสาธารณสุข

โดยแบ่งการดำเนินการเป็นสามมิติ คือ มิติที่ 1 “ริเริ่ม พัฒนา ยั่งยืน” เป็นโครงการที่บริษัทดำเนินการเอง มิติที่ 2 “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมพัฒนา” เป็นลักษณะกิจกรรมที่บริษัทร่วมดำเนินการกับหน่วยงานภายนอก และมิติที่ 3 คือ “สนับสนุน เสริมสร้าง สุขที่ให้” เป็นโครงการที่บริษัทให้การสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่อง

ความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ประกอบกับพฤติกรรมของผู้บริโภคมีความซับซ้อน ทำให้วิริยะประกันภัย มีการดำเนินการด้านเทคโนโลยีมาอย่าง
ต่อเนื่อง โดยเน้นการสร้างนวัตกรรมใน 3 ด้านหลัก คือ

เทคโนโลยีเพื่อใช้ประโยชน์จากข้อมูล หรือ Data- driven Technologies เป็นเครื่องมือช่วยในการวิเคราะห์ ทำให้บริษัทเข้าใจและตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การนำระบบ CRM มาใช้โดยในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา วิริยะประกันภัยมีการพัฒนาเทคโนโลยีมาอย่างต่อเนื่อง และปีนี้ยังคงพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อใช้ประโยชน์จากข้อมูลในหลายๆ เรื่องด้วยกัน โดยเลือกเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพซึ่งสามารถนำมาผสานกับข้อมูลที่มีอยู่เป็นจำนวนมากในทุกๆ กระบวนการทำงาน โดยเฉพาะเรื่องการเคลม เพื่อช่วยในเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกิดขึ้นในอดีต และคาดการณ์สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างแม่นยำ นำไปสู่การพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์และการบริการให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและตรงประเด็น

เทคโนโลยีเพื่อการเชื่อมต่อทางธุรกิจกับคู่ค้า API หรือ Application Programming Interface ด้วยแพลตฟอร์มเทคโนโลยีใหม่ที่เกิดขึ้น ช่วยให้วิริยะประกันภัย สามารถเชื่อมโยง และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น ผ่านหลากหลายช่องทางพันธมิตรทางธุรกิจหรือคู่ค้า ในระยะเวลาที่รวดเร็ว ซึ่งปีที่ผ่านมาบริษัทได้ร่วมมือกับคู่ค้าหลายราย เพื่อขยายช่องทางการขาย และพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการประกันภัยใหม่ๆ สำหรับลูกค้าแต่ละกลุ่ม ซึ่งมีความต้องการและไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกันไป

เทคโนโลยีเพื่อบริการสินไหม การพัฒนานวัตกรรมด้านสินไหมเป็นอีกเรื่องที่วิริยะประกันภัยดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง จากสถิติข้อมูลสินไหมประกันภัยรถยนต์พบว่าการเคลมที่เกิดขึ้นส่วนมากเป็นเคลมแบบไม่มีคู่กรณีหรือเคลมบริการ ซึ่งลูกค้าสามารถนัดหมายทำเคลมได้ภายหลัง วิริยะประกันภัยจึงใช้ VClaim on VCall เทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า ไม่ต้องเสียเวลารอคอยพนักงานเคลม ซึ่งใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็วแบบเรียลไทม์

ในปี 2563 ภาคธุรกิจถูกท้าทายอย่างมากจากวิกฤตโรคระบาดไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ COVID-19 และจากปัจจัยภายในองค์กรซึ่งก็คือความสามารถในการปรับตัวให้ก้าวทันยุค Digital Disruption

“เราเร่งพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง จนปัจจุบันเราสามารถสร้างนวัตกรรมใน 3 ด้านหลักได้อย่างบรรลุผล ทั้งทางด้านเทคโนโลยีเพื่อการวิเคราะห์ เทคโนโลยีเพื่อเชื่อมต่อคู่ค้าเป็นหนึ่งเดียว เทคโนโลยีเพื่อบริการสินไหม และล่าสุดเราก้าวหน้าไปอีกขั้นหนึ่ง นั่นก็คือการเปิดตัว VClaim on VCall หรือบริการเคลมผ่านจอมือถือ ซึ่งสามารถรองรับวิกฤต โควิด-19 ได้อย่างทันท่วงที เพราะหัวใจสำคัญในการป้องกันไวรัสโควิด-19 คือการรักษาระยะห่าง Social Distancing”

อย่างไรก็ตามแม้หลายธุรกิจต้องปรับตัวจาก COVID-19 แต่ในทางกลับกันวิกฤต COVID-19 กลับเป็นโอกาสของวิริยะประกันภัย ที่ได้แสดงให้เห็นถึงความพร้อมในการรับประกันภัยสุขภาพ เห็นได้จากความสำเร็จของกรมธรรม์ประกันภัย โควิด 19 ชีลด์ ซึ่งสร้างยอดขายได้กว่า 1 ล้านกรมธรรม์ในช่วงครึ่งปีแรก

“เราปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานให้ฉับไวทันต่อสถานการณ์ และสามารถทำให้ธุรกิจดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการปรับตัวให้สอดรับกับวิถีชีวิตแบบปกติใหม่ หรือ New Normal วิริยะประกันภัยปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการทำงานเป็นดิจิทัลมากขึ้น เช่น ให้พนักงาน Work From Home การเหลื่อมเวลาทำงาน การให้บริการลูกค้าที่จะสะดวกรวดเร็วภายใต้กฎของระยะห่าง ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการซื้อหรือต่ออายุประกันภัย ช่องทางชำระเบี้ย ช่องทางการตรวจสภาพรถการก่อนทำประกัน ช่องทางการตรวจสอบความเสียหายจากอุบัติเหตุ

นอกจากนี้ เรายังมีการประชุมร่วมกับคู่ค้าด้วยระบบดิจิทัลที่เชื่อมโยงเครือข่ายเป็นหนึ่งเดียว ซึ่งกระบวนการเหล่านี้เราได้สร้างแอพพลิเคชั่นรองรับไว้แล้ว รวมถึงมีการปรับผลิตภัณฑ์ประกันภัยเพื่อให้สอดรับความเป็นจริงของรายได้ผู้คนที่ลดลง รวมถึงวิถีชีวิตของผู้คนที่เปลี่ยนไป เช่น คนเริ่มใช้รถน้อยลง เราจึงได้ออกแบบผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์ตามลักษณะการใช้งานและความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป

เรียกได้ว่า วิริยะประกันภัย ใช้เทคโนโลยีเพื่อรองรับแนวทาง InsurTech เพื่อตอบโจทย์ชีวิตแบบ New Normal ซึ่งแม้การระบาดของโควิด-19 จะคลี่คลายหรือไม่ วิริยะประกันภัยก็พร้อมสำหรับการ Disrupt และรับมือกับความเสี่ยงในทุกรูปแบบ

การได้รับการจัดอันดับให้เป็นที่ 1 ล้วนมาจากการพัฒนาคุณภาพการให้บริการลูกค้า ทั้งการพัฒนาเครือข่ายทั่วไทยเพื่อบริการลูกค้าได้รวดเร็วทุกที่ทุกเวลา พนักงานที่มีคุณภาพมาตรฐานด้วยการฝึกอบรมความรู้และประสบการณ์ ระบบงานบริการแบบกระจายอำนาจเพื่อให้เกิด Customer Centric การติดตามผลหลังการให้บริการ

ที่สำคัญคือ สโลแกน “ความเป็นธรรมคือนโยบาย” คือนโยบายที่เปรียบเสมือน DNA ที่บริษัทยึดมั่นมาตลอด 73 ปี โดยมีรากฐานมาจากปรัชญาความคิดของผู้ก่อตั้งบริษัทคือ คุณเล็ก วิริยะพันธ์ุ ที่ยึดหลัก “ทำธุรกิจเพื่อสังคมที่ดีกว่า ไม่ใช่เพื่อหวังหาประโยชน์ส่วนตน โดยไม่สนใจผลกระทบต่อสังคม ธุรกิจที่ดีต้องมีกำไร แต่ต้องมีขอบเขต มีคุณธรรม เกิดประโยชน์และไม่เอารัดเอาเปรียบกัน” สิ่งเหล่านี้ได้หลอมรวมเป็นหมุดที่ตอกย้ำภาพความเป็นอันดับ 1 ของวิริยะประกันภัย ตลอดมา

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.