35,303
VIEWS

TCEB เชื่อมเอกชนและภาครัฐ ผลักดันไมซ์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

Oct 26, 2020 -None-

ในฐานะขององค์กรที่ถือเป็นกลไกสำคัญในการช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ (TCEB) มีหน้าที่หลักในการผลักดันอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE) หรือ การจัดประชุมสัมมนาและการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลขององค์กรบริษัท การจัดประชุมสมาคม และการจัดงานแสดงสินค้า รวมถึงการจัดงานเมกะอีเวนท์และเทศกาลนานาชาติ ให้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศด้วยนวัตกรรม เพื่อสร้างความเจริญและกระจายรายได้ไปสู่ทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน

จากวิสัยทัศน์นี้ถูกสะท้อนไปสู่การทำงานอย่างมีระบบ โปร่งใส และเป็นตัวกลางสำคัญที่เชื่อมระหว่างภาครัฐและเอกชนอย่างสมบูรณ์ จนทำให้ ทีเส็บ ถูกจัดให้เป็นอันดับที่ 1 จากผลการสำรวจ Thailand’s Most Admired Company 2020 ในกลุ่มองค์การมหาชน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยปัจจัยโดดเด่นที่ทำให้ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ได้ที่ 1 มาจากภาพลักษณ์องค์กรและความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate CSR Image) การประกอบธุรกิจและความสำเร็จ (Business Performance) และจากงานด้านการบริการ (Service)

“เรามองว่าปัจจัยความสำเร็จที่ทำให้ ทีเส็บ ได้รับการเลือกให้เป็นอันดับ 1 ของ Thailand’s Most Admired Company 2020 คือ “การสร้างพลังความร่วมมือกับพันธมิตรทุกภาคส่วน” โดยมาจาก 2 บทบาทหลักที่เราทำมาตลอดก็คือ การเป็นผู้อำนวยความสะดวก (Facilitator) และผู้สนับสนุน (Supporter) ซึ่งเราถือเป็นตัวแทนของอุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศไทย โดยยึดแนวทางการทำงานเพื่อให้เกิดประโยชน์ 3 เรื่องหลัก คือ สร้างรายได้ให้กับประเทศ พัฒนานวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ และกระจายรายได้ความเจริญไปทั่วประเทศ

งานหลักของเราคือเราทำงานเป็นภาคี จุดที่สำเร็จคือเราเข้าไปเติมเต็มและไปมีส่วนร่วมในการช่วยผลักดันและพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พื้นที่ในต่างจังหวัด โครงการไมซ์ซิตี้ (MICE City) ทำให้คนรู้จักทีเส็บมากขึ้นจากการที่เราลงไปในพื้นที่จริงๆ ตัวชี้วัดอีกตัวที่สำคัญก็คือ ตัวคะแนน ITA หรือ ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปี 2562 เราได้ 93% ถือเป็น 80 องค์กรแรกที่ผ่านเกณฑ์ตรงนี้ ดังนั้นปัจจัยที่ทำให้เราได้รับการสำรวจให้เป็นอันดับที่ 1 ขององค์การมหาชน หลักๆ ก็คือการที่เราทำงานสนับสนุนและอำนวยความสะดวก รวมถึงเป็นตัวกลางในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อให้ลูกค้าสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดธุรกิจ อีกทั้งยังช่วยสร้างมาตรฐานต่างๆ ให้กับอุตสาหกรรมนี้” คุณจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ กล่าว

หากมองที่กระบวนการทำงาน ทีเส็บทำงานบน 3 สายงานที่สำคัญ คือ สายงานธุรกิจ มิติของ CSR และงานด้านการบริการ

ด้านธุรกิจเน้นเรื่องของการสร้างรายได้ การพัฒนาอุตสาหกรรมการจัดงานโดยรวมด้วยนวัตกรรมพื้นฐาน การพัฒนาคน พัฒนาสถานที่จัดงานให้ได้มาตรฐาน รวมถึงพัฒนาท้องถิ่น นอกจากนี้ ยังบริหารจัดการในเรื่องของการทำประชาสัมพันธ์ การบริหารภายใน การประสานงานกับภาครัฐ

ที่ผ่านมาเราเป็นตัวกลางในการประสานงานกับภาครัฐเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเอกชน เช่น ในการจัดกิจกรรมทางด้านไมซ์ หากมาจากต่างประเทศต้องผ่าน ตม. ผ่านด่านศุลกากร ซึ่งกฎระเบียบต่างๆ ที่เรามีค่อนข้างมาก สิ่งที่เราเข้าไปช่วยก็คือ การเข้าไปเป็นตัวกลางในการที่มีอนุกรรมการประสานกับภาครัฐ ช่วยในการอำนวยความสะดวก ในปัจจุบันเรามีช่องทางพิเศษตรวจคนเข้าเมืองของนักเดินทางธุรกิจไมซ์ (MICE Lane) ซึ่งทำให้นักธุรกิจและนักเดินทางไมซ์ ได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางมาร่วมงานในประเทศไทย ลดทอนขั้นตอนเข้าประเทศให้ง่ายขึ้นและรวดเร็วขึ้น ตอนนี้เราก็พยายามที่จะทำศูนย์กลางบริการไมซ์ครบวงจร (One Stop Service for MICE) ในการที่จะนำทั้งของและคนเข้ามาในประเทศไทยง่ายขึ้น ทำให้อุปสรรคในการประสานงานกับภาครัฐผ่อนคลายลง

ไม่เพียงแค่งานด้านบริหารธุรกิจ แต่ในมิติของงานด้านการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) การตั้งสำนักภาคขึ้นมาใน 4 ภูมิภาคของทีเส็บ มีส่วนสำคัญอย่างมากในการเข้าไปช่วยเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โดยทีเส็บมีบทบาทในการพัฒนาและส่งเสริมการตลาด โดยนำองค์กรหน่วยงานต่างๆ ไปเยี่ยมชมสหกรณ์ที่มีความพร้อมรองรับการจัดประชุมสัมมนา เพื่อกระตุ้นให้ชุมชนได้พบปะพูดคุยกับองค์กรหน่วยงาน ได้เรียนรู้ความต้องการของตลาด รวมถึงการเพิ่มทักษะในการพัฒนาสถานที่ สินค้า และบริการที่ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าประชุมสัมมนา

“เรามีโครงการที่ลงไปยังพื้นที่อย่าง ไมซ์เพื่อชุมชน เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานหรือองค์กรเข้าไปจัดงานในชุมชน โดยเรามีการจับมือกับองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. ซึ่งจะมีข้อมูลหมู่บ้านที่เก็บเอาไว้ โดยให้เขาเป็นคนพัฒนาโปรดักต์ ส่วนเราทำหน้าที่ Matchmaker จับคู่ทางธุรกิจให้มาพบกับลูกค้า ที่ผ่านมาเราเคยทำไมซ์ชุมชนโชว์เคส ให้ตลาดหลักทรัพย์และบริษัทชั้นนำ เข้ามาดูผลิตภัณฑ์ชุมชน แล้วให้เขาต่อยอดไปสู่การจัดประชุมหรือ Corporate Meeting สิ่งที่สำคัญในส่วนนี้ก็คือการเข้าไปช่วยเหลือชุมชนซึ่งก็จะตรงกับมิติของงานด้าน CSR

ส่วนสุดท้ายคืองานด้านบริการ หน้าที่หลักของทีเส็บ คือการเป็นตัวกลางในการประสานกับภาครัฐพัฒนาในเรื่องของเทคโนโลยีที่จะเข้ามาอำนวยความสะดวกให้อุตสาหกรรม เช่น BizConnect ซึ่งเป็นแอพพลิเคชันที่จะช่วยอำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดงานอีเวนต์และงานแสดงสินค้า

ทีเส็บ ได้มีการพัฒนาเรื่องของการบริการอย่างต่อเนื่อง จนวันนี้ ทีเส็บ สร้างสรรค์ตลาดไมซ์ ผ่าน Thai MICE Connect แพลตฟอร์มซึ่งรวบรวมฐานข้อมูลสินค้าบริการในทุกรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์ทั่วประเทศ ที่มีความชัดเจน ถูกต้อง แม่นยำ ครบถ้วน ด้วยการพัฒนาให้เป็น E-Marketplace ของธุรกิจไมซ์ที่สมบูรณ์แบบที่สุด

“เราเป็นที่แรกที่รวบรวมไม่ว่าจะเป็นโปรดักต์ที่อำนวยความสะดวกในเรื่องของการจัดงานต่างๆ สถานที่จัดงาน ซึ่งไม่ได้มีเฉพาะในโรงแรม แต่ยังมีสถานที่จัดกิจกรรมพิเศษอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นสนามกีฬา หรือแม้กระทั่งวัดหรือพิพิธภัณฑ์ ซึ่งสามารถสร้างความโดดเด่นแตกต่าง ทำให้คนประทับใจในการเดินทางหรือจัดฟังก์ชั่นดินเนอร์ได้ ใน Thai MICE Connect เราพัฒนาไปถึงการมีชุมชนที่พร้อมให้บริการด้าน One Day Trip ด้วย”

หากมองถึงบทบาทของทีเส็บ ในการเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ในแง่ของการทำงาน คุณจิรุตถ์ มองว่า ทีเส็บ เป็นตัวกลางในการสะท้อนนโยบายของภาครัฐสู่เอกชน ในขณะเดียวกันก็สะท้อนความต้องการของเอกชนให้ภาครัฐทราบ เป็นตัวเชื่อมสำคัญระหว่างภาครัฐและเอกชน

“หากเราต้องการจะพัฒนาจังหวัดหนึ่งขึ้นมา ทางจังหวัดก็อาจจะมองว่าเขาอยากทำเรื่องไมซ์ เพราะทราบดีว่า ไมซ์เป็นกลไกที่จะนำไปสู่การพัฒนาประเทศ ทำให้ขายของได้ หรือในส่วนของมหาวิทยาลัยก็ทำให้เด็กๆ ได้เรียนรู้เรื่องของการจัดอีเวนต์ ซึ่งเราก็มีการทำคอร์สอีเวนต์ร่วมกับทางมหาวิทยาลัย เพราะบางครั้งเรียนแค่ในมหาวิทยาลัยอาจจะไม่ได้เรียนรู้ประสบการณ์จริงมากนัก

เรามองเรื่องของการพัฒนาเป็น 3 ระดับ คือการพัฒนาเด็กที่อยู่ในมหาวิทยาลัย พัฒนาคนที่อยู่ในระดับบริหารจัดการ ด้วยการนำคอร์สจากต่างประเทศเข้ามาซัพพอร์ต เรียนจบได้ประกาศนียบัตรที่สามารถจัดงานนานาชาติในประเทศไทยได้ มีคอร์สอบรมสำหรับต่างจังหวัดซึ่งตอนนี้เราก็ดีใจว่ามีออร์แกไนเซอร์จากเชียงใหม่กลายเป็นออร์แกไนเซอร์ใหญ่ขึ้น สามารถที่จะจัดงานที่เชียงใหม่และข้ามมาจัดที่กรุงเทพฯ ได้ด้วย เราซัพพอร์ตทางด้านการศึกษา โดยทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการออกมาทำงานในอุตสาหกรรมนี้ในอนาคต”

อย่างไรก็ตาม คุณจิรุตถ์ เสริมว่า หลักการทำงานที่สำคัญของ ทีเส็บ ไม่ใช่การนำปลาไปมอบให้กับชุมชน แต่เป็นการสอนวิธีการตกปลาให้กับเขาเพื่อให้การพัฒนาชุมชนเป็นไปได้อย่างยั่งยืนตามหลักคำสอนของในหลวงรัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10

“เราทำงานโดยยึดตามทฤษฎีของในหลวงรัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 ในเรื่องของการระเบิดจากข้างใน เปรียบเทียบแบบง่ายๆ ก็คือไปทำร้านให้เขาหรือหาภาคีที่เป็นภาครัฐด้วยกันมาช่วย เพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันและยั่งยืน เพราะเมื่อชุมชนรู้สึกว่าเขาเป็นเจ้าของพื้นที่แล้ว เขาก็จะระเบิดศักยภาพจากภายในของเขาออกมาและสามารถเดินหน้าต่อได้ด้วยตัวเอง สิ่งที่ชุมชนต้องการคือให้เรานำเทคโนโลยี ความเป็นมาตรฐาน องค์ความรู้ต่างๆ รวมถึงหาตลาดให้กับเขาเพื่อให้เขาไปต่อยอด ซึ่งทำให้เกิดโครงการไมซ์ซิตี้ ซึ่งปัจจุบันมีทั้งหมด 7 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ ขอนแก่น เชียงใหม่ พัทยา ภูเก็ต นครราชสีมา และสงขลา เราทำงานด้วยหลักของการเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา โดยใช้ Marketing + Development = การตลาดเพื่อการพัฒนา”

ที่ผ่านมา ทีเส็บ มีสินค้าและบริการครอบคลุมในเรื่องของไมซ์ทั้งหมด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง COVID-19 เราได้มีการจัดทำโครงการ “ประชุมเมืองไทย ปลอดภัยกว่า” โดยจะมีการสนับสนุนงบประมาณการจัดงานแก่องค์กร บริษัท และผู้ประกอบการไมซ์ ที่มีแผนจะจัดประชุมสัมมนา อบรม การเดินทางเพื่อเป็นรางวัล กิจกรรมเพื่อสังคม กิจกรรมพนักงานสัมพันธ์ หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่ใช้สถานที่ในประเทศ ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากทั้งบริษัท องค์กร ผู้ประกอบการ หน่วยงานต่างๆ

ช่วง COVID-19 ส่งผลกระทบอย่างมากแบบที่เราไม่เคยจินตนาการมาก่อน เราเป็นประเทศที่พึ่งพาการท่องเที่ยวค่อนข้างมาก ดังนั้นเราจึงได้รับผลกระทบค่อนข้างมาก แต่ก็ยังถือว่าประเทศของเราจัดการได้ดี จนตอนนี้เราสามารถจัดอีเวนต์ได้บ้างแล้ว การใช้เทคโนโลยีในการจัดงานจะเป็น New Normal ที่เข้ามาช่วยแก้ปัญหาให้เราได้ดี แต่หลักๆ คือเราต้องส่งเสริมเรื่องของการจัดงานในประเทศให้มากขึ้น โรงแรมที่ไม่มีคนพักก็สามารถใช้เป็นที่จัดการประชุมสัมมนาได้ ความท้าทายของเราคือ การที่เราต้องมองดูว่าเราจะช่วยผู้ประกอบการโรงแรมหรือสายการบินได้อย่างไรบ้าง สิ่งสำคัญคือ เราต้องมีสติ สามัคคี และจับมือกันฝ่าฟันไปให้ได้

แผนงานและเป้าหมายต่อไปของทีเส็บ คือการสนับสนุนให้เกิดการดึงงานและการประมูลสิทธิ์จากต่างประเทศ เนื่องจากงานประเภทนี้ต้องใช้เวลาเป็นปีๆ กว่าจะมาจัดงานจริง เรามีเวลาในการเตรียมพร้อมสำหรับงานที่จะเกิดขึ้น รวมถึงส่งเสริมให้เกิดการจัดงานที่เกิดขึ้นอยู่เป็นประจำๆ (Carry on) เมื่อเริ่มเปิดประเทศ เพราะไทยถือว่าได้เปรียบประเทศอื่นในเรื่องของการจัดการควบคุมโรคได้ดีจนต่างชาติเกิดความมั่นใจ

คุณจิรุตถ์ เสริมว่า แม้วันนี้ ทีเส็บ จะได้รับการโหวตให้เป็นองค์การมหาชนอันดับ 1 แต่สิ่งสำคัญที่จะทำให้ยังคงรักษามาตรฐานต่อไปก็คือการสื่อสารให้ชัดเจนกับคนในองค์กรว่าองค์กรกำลังเดินไปในทิศทางไหน

“การสื่อสารภายในองค์กรเป็นเรื่องสำคัญเพื่อให้คนทำงานสามารถทำงานร่วมกันโดยมีเป้าหมายเดียวกัน การสื่อสารจะต้องชัดเจนจึงจะเดินหน้าไปได้เพราะเราเห็นเป้าหมายเดียวกัน ซึ่งจะเป็นหลักที่ทำให้องค์กรเดินหน้าต่อไปได้ ด้วยความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจกัน สนุกกับงาน ซึ่งนี่ถือเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จขององค์กรที่เราจะสามารถดำเนินงานร่วมกับพันธมิตรภายนอกได้อย่างประสบความสำเร็จต่อเนื่อง และจะทำให้เรายังคงรักษาความเป็นที่หนึ่งเอาไว้ได้”

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.