พฤกษา ใส่ใจเพื่อทั้งชีวิต Tomorrow.Reimagined. ต่อยอดนวัตกรรมการใช้ชีวิตคุณภาพเพื่อวันพรุ่งนี้

Aug 27, 2021 -None-

การเป็นบริษัทอสังหารายใหญ่ และเป็นผู้นำในตลาด “พฤกษา” เล็งเห็นถึงความสำคัญต่อความรับผิดชอบในการขับเคลื่อนตลาดเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตการอยู่อาศัยของลูกค้า โดยทำหน้าที่คาดการณ์ความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงบนโลก ตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงในเชิงมหภาคอย่างเรื่องของสิ่งแวดล้อม มลภาวะ สภาพอากาศโรคระบาด หรือ Aging Society จนมาถึงในเชิงจุลภาคที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมผู้บริโภค การทำงานทางไกล จนกระทั่งการมีสมาชิกใหม่ของครอบครัว นำมาซึ่งการพัฒนาสิ่งที่ดีกว่าสำหรับพรุ่งนี้

เมื่อในวันนี้ภาพความท้าทายเบื้องหน้ากำลังเกิดขึ้นรอบด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแพร่ระบาดของโควิด-19 สร้างมาตรฐานในการใช้ชีวิตรูปแบบใหม่ให้เกิดขึ้นอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน พฤกษาจึงมีภารกิจเตรียมพร้อมเพื่อการใช้ชีวิตให้กับสมาชิกของครอบครัวพฤกษาทุกคน ทั้งในส่วนของลูกค้าพฤกษาในปัจจุบัน และกลุ่มผู้บริโภคที่เป็นเป้าหมายในอนาคต เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ตอบโจทย์ความต้องการ ของคนได้ทุกกลุ่ม โดยเดินหน้าปรับทิศทางการทำงานภายใต้แนวความคิด “พฤกษาใส่ใจเพื่อทั้งชีวิต Tomorrow.Reimagined.” ที่คิดเผื่อไว้ให้สำหรับการใช้ชีวิตในวันพรุ่งนี้ซึ่งอาจจะเกิดสิ่งที่ไม่คาดฝันขึ้นได้มากมาย

คุณอังคณา ลิขิตจรรยากุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดองค์กรกลุ่ม บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) กล่าวถึง Tomorrow. Reimagined. ว่าเป็นการต่อยอดแนวคิดมาจาก Brand Purpose ที่ว่า “พฤกษาใส่ใจเพื่อทั้งชีวิต” ซึ่งเกิดขึ้นจากความตั้งใจของ คุณทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ ผู้ก่อตั้งพฤกษา ที่อยากเห็นคนไทยมีที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพดี เพราะการซื้อบ้านหลังหนึ่งคือการลงทุนทั้งชีวิต เป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องใส่ใจ ไม่ใช่แค่การคิด แต่เราลงมือทำอย่างจริงจังให้ทุกสิ่งที่เราคิดเกิดขึ้นจริง จากการสำรวจของพฤกษา พบว่าในวันนี้ผู้บริโภคไม่ได้มองหาที่อยู่อาศัยในมิติของความคุ้มค่าอีกต่อไป แต่มองไปถึงที่อยู่อาศัยที่ตอบโจทย์ความต้องการของการใช้ชีวิต และคุณค่าของแบรนด์ที่สามารถสะท้อนความภาคภูมิใจเมื่อได้เป็นเจ้าของอีกด้วย ดังนั้นเราต้องปรับเปลี่ยน ไม่ใช่เปลี่ยนจากอดีตสู่ปัจจุบันเท่านั้น แต่เป็นการมองข้ามสู่การเปลี่ยนแปลงในอนาคต เราจึงออกแบบและสร้างสรรค์ให้ทุกมิติของที่อยู่อาศัยพฤกษาให้ตอบโจทย์ไม่ใช่แค่ วันนี้ แต่ยังรองรับบริบทของชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่จะเปลี่ยนไปในวันพรุ่งนี้อีกด้วย

นี่เป็นสาเหตุที่ทำให้พฤกษาไม่หยุดที่จะแสวงหานวัตกรรมใหม่ๆ มาสร้างความสะดวกสบายในการอยู่อาศัย และส่งเสริมภาพลักษณ์ให้ลูกบ้านได้เกิดความภาคภูมิใจที่ได้อยู่อาศัยในโครงการของพฤกษา ด้วยการสร้างคุณค่าให้พฤกษาเป็นแบรนด์ Value for Life ที่มีคุณค่ากับชีวิตของคนไทยอย่างแท้จริง

จากการสั่งสมประสบการณ์ที่ยาวนานในการดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์กว่า 28 ปี พฤกษามองเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นบนโลก รวมถึงเทรนด์ที่มีความน่าสนใจและคาดว่าจะมีผลต่อการอยู่อาศัยและใช้ชีวิตของคนทั่วโลกในอนาคต 3 เรื่องหลักๆ ด้วยกัน ได้แก่ เรื่องของสุขภาพ การใช้ชีวิต และความยั่งยืน ทั้งหมดถูกนำมาต่อยอดนวัตกรรมการใช้ชีวิตให้กับลูกบ้านของพฤกษาเรามุ่งเน้นการดำเนินงานผ่านกลยุทธ์ 3 ด้านหลักๆ ได้แก่

1. Health& Wellness Redefined สร้างนิยามใหม่ในการดูแลสุขภาพเข้ากับการอยู่อาศัยยุคใหม่

2. Lifestyle Disruption สร้างวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ ที่พร้อมตอบโจทย์ทุกการเปลี่ยนแปลงด้วยการนำนวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาสร้างความสะดวกสบายในการอยู่อาศัย

3. Sustainable Development สร้างความยั่งยืนทั้งมิติของสิ่งแวดล้อม สังคม และการอยู่อาศัย เพื่อให้สามารถส่งต่อสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับคนรุ่นต่อไปได้ในอนาคต

“พฤกษา ใส่ใจเพื่อทั้งชีวิต Tomorrow.Reimagined. ภายใต้บริบทที่ว่าพฤกษาไม่หยุดที่จะคิดสร้างสรรค์และออกแบบเพื่อการใช้ชีวิตที่ดียิ่งขึ้นที่ให้ทั้งคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เชื่อมโยงกันมากขึ้น สะดวกสบายยิ่งขึ้น โดยถูกนำมาเป็นแคมเปญการสื่อสารไปยังกลุ่มลูกค้ามิลเลนเนียล ซึ่งเป็นเป้าหมายหลัก และปัจจุบันมีสัดส่วนประมาณ 28% ของประชากรโลก ทั้งยังมีอิทธิพลในการกำหนดทิศทางเศรษฐกิจและเทรนด์ต่างๆ ของโลก โดยมุ่งเน้นสร้างประสิทธิภาพทางการสื่อสารอย่างสูงสุด แบ่งตามความสนใจของกลุ่มเป้าหมายด้วยการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับแคมเปญและกระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจซื้อ พร้อมมีการใช้ฐานข้อมูลจากการ Collect Data เพื่อให้สามารถสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม

แน่นอนว่า พฤติกรรมของคนกลุ่มมิลเลนเนียล มีความเป็นดิจิทัล เปิดรับเทคโนโลยีและข้อมูลข่าวสารค่อนข้างสูง พฤกษาจึงมุ่งเน้นการใช้ช่องทางที่หลากหลาย โดยเฉพาะช่องทางที่สามารถเข้าถึงความสนใจของกลุ่มมิลเลนเนียลได้สูงสุดอย่างช่องทางออนไลน์ สร้างการรับรู้ในวงกว้างผ่าน Digital Journey สื่อวิดีโอทั้ง Long Form และ Short Form ใน Digital Platform ต่างๆ สะท้อนแนวคิด พฤกษาใส่ใจ เพื่อทั้งชีวิต Tomorrow.Reimagined. ลงลึก เข้าใจกลุ่มเป้าหมายทั้งในทุกมุมมอง Target Interests & Affinities เพื่อวางแผนสื่อต่างๆ ตลอดจนคอนเทนต์ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น

“เพื่อรองรับความต้องการมากกว่าแค่วันนี้ แต่ยังตอบโจทย์และสร้างความสุขให้ทุกชีวิตในวันพรุ่งนี้ เพื่อการใช้ชีวิตวันพรุ่งนี้ที่ดียิ่งขึ้นของทุกคน เราจะไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนาที่อยู่อาศัยที่ดีต่อสุขภาพ สะดวกสบายต่อการใช้ชีวิต และยังสร้างความยั่งยืนให้กับผู้อยู่อาศัย สิ่งแวดล้อม และสังคมอย่างที่เราเคยทำเสมอมา แต่ที่เพิ่มขึ้นคือเราจะไม่หยุดคิดเพื่อนำนวัตกรรมต่างๆ และหาพันธมิตรที่จะมาช่วยเตรียมพร้อมความเปลี่ยนแปลงให้กับทุกคนไม่ว่าเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ เพราะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามคุณจะมีความพร้อมและมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ในที่อยู่อาศัยที่พัฒนาขึ้น”

เพราะพฤกษามีการคิดค้นนวัตกรรมการใช้ชีวิตอยู่ตลอดเวลา เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งในวันนี้และพรุ่งนี้ เพื่อทำให้ที่นี่... คือที่ของครอบครัวพฤกษา

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.