3,272
VIEWS

ทีเส็บ เชื่อมั่นศักยภาพที่มีในทุกมิติ มุ่งเน้นการทำงานเพื่อทุกภาคส่วน

Dec 13, 2021 -None-

“ถ้าเราเปรียบผู้บริหารเป็นคนกำกับม้าเหมือนในภาพยนตร์ของฝั่งยุโรป เราเป็นผู้ดูแลแต่เราไม่ได้เหนือไปกว่าม้าเหล่านั้น เราเป็นเพื่อนสนิทกับม้าด้วย”  คุณจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ(องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ กล่าวเปรียบเทียบการทำงานของเขาในฐานะ      ผู้อำนวยการองค์การมหาชนว่า การที่องค์กรทีเส็บได้อันดับ 1 กลุ่มองค์การมหาชน ด้านภาพลักษณ์แบรนด์ของกิจการ (Corporate Image) นั่นหมายถึงการทำงานของ ‘ม้า’ หรือพนักงานทุกคนนั้นสำคัญมากที่จะสร้างการรับรู้ให้กับคนทั่วไปรู้ว่าองค์กรเป็นผู้ร่วมทำงานเชื่อมโยงและประสานงานเคียงบ่าเคียงไหล่กับเหล่าพันธมิตรภาครัฐและเอกชนจนสำเร็จได้รับรางวัลนี้ถึง 3 ปีซ้อน

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือทีเส็บ หน่วยงานภาครัฐที่มุ่งส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ประเทศไทยให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ โดยมุ่งเน้น 3 เป้าหมายหลัก คือการสร้างรายได้ การพัฒนาประเทศด้วยนวัตกรรม และการสร้างความเจริญกระจายรายได้ให้ภาคธุรกิจ จึงได้ให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีมาส่งเสริมการจัดงานไมซ์มากขึ้น รวมถึงการพัฒนาไมซ์ภูมิภาคจากเมืองไมซ์ซิตี้ เมืองศูนย์กลางที่มีความพร้อมและศักยภาพในการเป็นจุดหมายปลายทาง เพื่อรองรับการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจไมซ์ใน 4 กิจกรรมธุรกิจที่เกี่ยวข้อง โดยคำว่า “ไมซ์” (MICE) เป็นตัวย่อของคำว่า  Meetings, Incentives, Conventions, Exhibitions

 

“การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้จะช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ไทยให้เติบโตขึ้น  อีกทั้งเรายังได้สร้างความเจริญในพื้นที่ผ่านการพัฒนาเส้นทางไมซ์ใหม่ๆ ในเมืองไมซ์ซิตี้ทั้ง 10 เมืองทั่วประเทศด้วย” 

เคียงข้าง เคียงบ่า เคียงไหล่…

การยืนเคียงข้างเป็นสิ่งสำคัญ ทุกคนต้องการเพื่อนร่วมทาง Corporate Culture ของทีเส็บมีเป้าหมายในการเป็น Growth Driver เราจึงเน้นให้การดำเนินงานมีความยืดหยุ่น และการวางกำลังคนจะต้องไม่เป็นสูตรสำเร็จ แต่ต้องมีหลักยึดและพร้อมที่จะตอบสนองต่ออุตสาหกรรมไมซ์ได้ทันต่อสถานการณ์ จึงทำให้ทีเส็บสามารถปรับตัวในการทำงานให้สอดรับกับสถานการณ์ต่างๆ ได้ทันที” คุณจิรุตถ์ กล่าวเสริม และสิ่งที่ทำให้ยั่งยืนได้อีกประการหนึ่ง คือการเข้าไปร่วมทำงานกับในทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการขยายทีมงานลงพื้นที่กระจายไปในภูมิภาคต่างๆ เพื่อทำงานร่วมกับจังหวัด รวมถึงงานด้านบริการที่มีทีเส็บเป็นตัวกลางและช่วยในการผนึกกำลังการทำงาน โดยจับมือร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งช่วงปีที่ผ่านมาในสถานการณ์โควิด-19 ทีเส็บก็ได้ร่วมกับ ศบค. และกระทรวงสาธารณสุข ในการร่วมจัดทำมาตรการความปลอดภัยสำหรับสถานที่จัดงาน ตลอดจนแนวปฏิบัติสำหรับการจัดงานไมซ์อย่างปลอดภัยให้กับอุตสาหกรรมไมซ์ไทย จนวันนี้ได้มีการผ่อนคลายมาตรการให้เริ่มเดินทางและจัดงานไมซ์ทั่วประเทศ

นอกจากนี้ ทีเส็บยังได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร COVID-19 ทีเส็บ หรือ TCEB COVID-19 Information Center ซึ่งเป็นช่องทางศูนย์กลางการสื่อสารหลักของทีเส็บ เพื่อใช้สื่อสารข้อมูลข่าวสารในช่วงสถานการณ์โควิด- 19 ไปยังภาคธุรกิจไมซ์ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบ เข้าใจ และรับรู้ข้อมูลไปในทิศทางเดียวกัน เช่น มีการพัฒนาหน้าเพจ Thailand Situation Update Coronavirus Covid-19 ในเว็บไซต์ www.businesseventsthailand.com ซึ่งเป็นหน้าเพจที่อัพเดทข้อมูลตัวเลขผู้ติดเชื้อทั้งในประเทศและทั่วโลกแบบ Real Time และมีการรวบรวมลิงค์จากเว็บไซต์สำคัญที่อัพเดทสถานการณ์ประเทศไทยแบบ Real Time เช่น WHO Thailand / กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข /การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย / กรมประชาสัมพันธ์ เป็นต้น โดยอัปเดตสถานการณ์มาไว้ในหน้าเดียว และยังมีการรวบรวมลิงค์ของเว็บไซต์สมาคมอุตสาหกรรมไมซ์ไทยและทั่วโลกมาไว้ในที่เดียวกันอีกด้วย รวมถึงการจัดทำเว็บไซต์ Thai MICE Connect รวบรวมผู้ประกอบการไมซ์กว่า 10,000 รายทั่วประเทศไว้ในที่เดียว 

สำหรับทิศทางขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ไทยในปี 2565 ทีเส็บได้พัฒนาแผนงานให้สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศของรัฐบาล ผ่าน 3 กลยุทธ์หลัก คือกลยุทธ์การเสริมความแกร่งระดับชาติ เร่งยกระดับความพร้อมของจังหวัดที่มีศักยภาพ ก้าวสู่การรองรับกิจกรรมไมซ์ พร้อมกับการสร้างงานใหม่ และยกระดับกิจกรรมไมซ์ให้มีคุณภาพระดับนานาชาติ โดยร่วมทำงานกับพันธมิตรทุกภาคส่วน 

กลยุทธ์การช่วงชิงโอกาสระดับสากล มุ่งเน้นการผลักดันไมซ์ไทยสู่เวทีโลก จัดทำแคมเปญตลาดเชิงรุกเพื่อช่วงชิงความได้เปรียบในภูมิภาคอาเซียน โดยการเตรียมประกาศปีแห่งการประชุมในประเทศไทยด้วยการต่อยอดจากการเป็นเจ้าภาพจัดงาน APEC 2022 อีกทั้งจะเร่งนำงานสำคัญระดับโลกเข้ามาจัดในประเทศไทย อาทิ งาน Thailand International Air Show, งานประชุมนานาชาติ 2022 Global Summit of Woman, งานมหกรรมนานาชาติ L’etape Thailand by Tour de France รวมถึงงานประชุมองค์กรระหว่างประเทศ และงานแสดงสินค้าระดับท็อปไฟว์ของโลก 

กลยุทธ์การยกระดับศักยภาพของอุตสาหกรรม มุ่งสานต่อการยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์อย่างต่อเนื่อง ร่วมกับสมาคมผู้ประกอบการไมซ์ และหน่วยงานพันธมิตรภาครัฐในและต่างประเทศ ทั้งในด้านการพัฒนาบุคลากร มาตรฐานสถานที่จัดงาน และการพัฒนาหลักสูตรอบรมต่างๆ เพื่อให้ไมซ์ไทยก้าวทันความต้องการของโลกในยุคหลังโควิด 

“ทีเส็บขอขอบคุณทุกภาคส่วนและขอเป็นกำลังใจ  รวมถึงส่งต่อกำลังใจให้กับองค์กรต่างๆ  มีความตั้งใจในการลงมือทำงานร่วมกัน  และดีใจที่ทีเส็บได้เป็นองค์กรหนึ่งในอุตสาหกรรมไมซ์ที่ได้ร่วมกันขับเคลื่อนธุรกิจนี้กับทุกภาคส่วน ซึ่งความสามัคคี ความมุ่งมั่นจะเป็นพลังหลักที่ทำให้เราทุกคนทำงานร่วมกันต่อไปได้”      คุณจิรุตถ์ กล่าวทิ้งท้าย ®

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.