18,511
VIEWS

นิตยสารแบรนด์เอจ เปิดผลสำรวจสุดยอดองค์กร 2021 Thailand’s Most Admired Company

Dec 06, 2021 -None-

2021 Thailand’s Most Admired Company  เป็นงานวิจัยที่ทำขึ้นมาเพื่อศึกษาเรื่องความน่าเชื่อถือขององค์กรหรือบริษัทในเรื่อง การมีภาพลักษณ์ที่ดี การมีความสามารถในการแข่งขันที่โดดเด่น  การขับเคลื่อนองค์กรผ่านนวัตกรรม  ที่สามารถสร้างการรับรู้ให้กับกลุ่ม White Collar  ทำให้เกิดความเชื่อมั่น ศรัทธา และภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร

 วัตถุประสงค์การศึกษาจึงเป็นการศึกษาเพื่อการรับรู้เกี่ยวกับองค์กร (Corporate Perception) ด้านความมีชื่อเสียงขององค์กร (Corporate Reputation) ด้านความสามารถขององค์กร (Corporate Performance) และอิทธิพลขององค์กร (Corporate Influence) ตลอดจนภาพลักษณ์องค์กร (Corporate Image) ที่สร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาให้กับผู้บริโภค

 การวิจัย  2021 Thailand’s Most Admired Company เป็นการร่วมมือระหว่าง BrandAge กับ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ภายใต้การกำกับดูแลของ ผศ.อรรถการ สัตยพาณิชย์ คณบดีเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ในการดำเนินการเก็บแบบสอบถามและประเมินผล

ระเบียบวิธีวิจัย

การศึกษาวิจัยจะเป็นการวิจัยแบบสำรวจ (Survey Research) ด้วยการเก็บข้อมูลแบบสัมภาษณ์ (Interview Form) โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบออนไลน์ผ่าน Application ที่อำนวยความสะดวกกับกลุ่มเป้าหมายในการสัมภาษณ์ ไม่ว่าจะเป็น Zoom, Microsoft Team หรือ Google Meet โดยประชากรที่ใช้ในการศึกษาจะเป็นผู้ที่ทำงานที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป เฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น

จากสถานการณ์โควิด-19 ที่กำลังระบาดอย่างรุนแรงในประเทศไทย และถูกประกาศล็อกดาวน์ ที่จะต้องรักษาระยะห่างและป้องกันการแพร่ระบาด ทำให้วิธีการวิจัยแบบสำรวจต้องปรับรูปแบบมาเป็นการสัมภาษณ์ผ่านแอปพลิเคชัน 2-3 แพลตฟอร์ม เพื่ออำนวยความสะดวกกับประชากรเป้าหมาย

  โดยกลุ่มตัวอย่างจะเลือกตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Non-probability Sampling) โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) ซึ่งเป็นการกำหนดสัดส่วนจำนวนตัวอย่างของประชากรที่มีคุณสมบัติบางประการที่ต้องการเก็บข้อมูล และกระจายจำนวนกลุ่มตัวอย่าง   โดยแบ่งตามเพศและช่วงอายุ

การสุ่มตัวอย่างแบบโควตาที่ใช้จัดทำในการวิจัยครั้งนี้ จะเป็นการกระจายกลุ่มตัวอย่างโดยแบ่งตามเพศและช่วงอายุ ซึ่งจะให้ความเที่ยงตรงมากกว่าการสุ่มแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) เนื่องจากวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบนี้จะไม่ใช้กลุ่มตัวอย่าง เพศ  หรืออายุช่วงใดช่วงหนึ่ง  มากจนเกินไป

จำนวนกลุ่มตัวอย่าง(Sample Size) จะทำการสุ่มตัวอย่างเพื่อจัดเก็บข้อมูลทั้งหมดทั้งสิ้น  400 ตัวอย่าง

กลุ่มตัวอย่างจะเริ่มทำการสำรวจแล้วนัดวันเวลาในการสัมภาษณ์ผ่าน Application Zoom, Microsoft Team หรือ Google Meet ขึ้นอยู่กับความสะดวกการใช้ Application ของประชากรกลุ่มเป้าหมาย โดยเริ่มสัมภาษณ์เพื่อจัดเก็บข้อมูลตามโควตาที่กำหนด พร้อมกับการประเมินผลจากการวิจัยตั้งแต่เดือน สิงหาคม-กันยายน 2564

ขอบเขตการศึกษา 2021 Thailand’s Most Admired Company เป็นการศึกษาทัศนคติของกลุ่มเป้าหมายที่

ต่อ 17 กลุ่มธุรกิจ ที่อยู่ท่ามกลางการดำเนินชีวิตของคนเมือง (Metro Lifestyle) ต่อปัจจัยในการขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความสำเร็จ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับบริษัทหรือองค์กร จนเป็นที่ยอมรับว่าเป็นบริษัทที่เข้าเงื่อนไขการเป็น 2021 Thailand’s Most Admired Company

1.    ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovation)

คำถามที่ใช้ในการเจาะลึกจะเกี่ยวข้องกับศักยภาพในการคิดค้นสิ่งใหม่ๆ  ขององค์กร

ความต่อเนื่องในการประดิษฐ์คิดค้น ความสามารถในการปรับปรุงสิ่งเดิมให้กลายเป็นสิ่งใหม่ และความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) ที่นำมาซึ่งนวัตกรรม (Innovation)

              2. ความสามารถในการดำเนินธุรกิจ (Business Performance) 

การพิจารณาความสามารถในการทำกำไรขององค์กร   จำนวนทรัพย์สิน  การประกอบ

ธุรกิจขององค์กรที่กระจายการลงทุนไปทั่วโลก มีการขยายธุรกิจขององค์กรที่มีอยู่อย่างตลอดเวลา  การเติบโตของธุรกิจที่มีเป็นไปอย่างยั่งยืน  การเป็นองค์กรที่มีชื่อเสียงมีระบบควบคุมการตรวจสอบทุจริตที่ดี 

               3. ภาพลักษณ์แบรนด์ของกิจการ (Corporate Image)

การเป็นเจ้าของแบรนด์ที่มีความแข็งแกร่ง  เป็นแบรนด์ที่มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา 

เป็นแบรนด์ที่ลูกค้าเกิดความรู้สึกที่ดีต่อแบรนด์  และเป็นแบรนด์ที่ประเมินเป็นทรัพย์สินแล้วมีมูลค่าสูง

               4. การบริหารการจัดการ (Management)

การเป็นกิจการที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาพนักงานให้มีความสามารถเพิ่มเติมอย่าง

ต่อเนื่อง สามารถรักษาคนเก่งร่วมงานได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งทีมงานผู้บริหารมีความสามารถ ใส่ใจดูแลพนักงาน  ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้ดี  โดยสังคมภายนอกสามารถรับรู้ความสำเร็จอันโดดเด่นของผู้บริหารระดับสูง  และมีการสร้างการเติบโตของกิจการอย่างยั่งยืน

             5. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate CSR)

การชี้วัดให้เห็นการเป็นองค์กรที่ดี มีความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม หรือเป็นองค์กร

ที่ให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือสังคม สิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรมต่างๆ

             6. Excellence Service การบริการที่ดี 

             เกณฑ์ในการวัดจะพิจารณาความเหมาะสมของสินค้าที่ให้บริการ  ความหลากหลาย

ของสินค้า  การมีสถานที่ให้บริการเป็นจำนวนมาก  ความสะดวกในการเข้าไปใช้บริการ  พนักงานมีหัวใจในการให้บริการและให้เกียรติลูกค้าผลการศึกษาจากการวิจัย จะนำมาตีพิมพ์ในนิตยสาร BrandAge ฉบับเดือน

พฤศจิกายน 2564  โดยแบ่งกลุ่มบริษัทที่ทำการวิจัยออกเป็น 17  กลุ่มธุรกิจ  ดังรายละเอียดต่อไปนี้

BrandAge จึงได้นำเสนอรูปแบบของงานวิจัย 2021 Thailand’s Most Admired Company ผ่านกรอบนำเสนอแบบ Model 5  ประกอบด้วย

1.         Number One Ranking

2.         Number One Factor

3.         Number One Overall

4.        Number One Soft Power (Image+CSR)

5.        New Face & Runner Up

 

ทั้งนี้ เพื่อสื่อให้เห็นถึงความโดดเด่นของแต่ละบริษัทที่เป็น 2021 Thailand’s Most Admired Company ผ่าน Model ทั้ง 5 จาก 6 ตัวแปรที่ใช้ประเมินผล  

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.